r-40)Iki(R2-10-02-2008)

R-40)Iki(R-20 - ki dinin kskacnda Trkiye Baskn Oran Zavall Trkiye Baka sknts yok sama-sapan ve ad bile uyduruk olan trban konusunda iki

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İki dinin kıskacında Türkiye Baskın Oran Zavallı Türkiye. Başka sıkıntısı yok, saçma-sapan ve adı bile uyduruk olan “türban” konusunda iki fundamentalizmin kuyruğunda çarpılıyor. Bunlardan biri köktenmilliyetçilik , diğeri köktencemaatçilik . Biri diyor ki: “Hiçbir yerde taktırmayız!”. Öteki de: “Her yerde takarız!”. Oysa bu çarşafa, pardon türbana dolanmanın çözüm basit: Reşit kişiler arasında devlet hizmeti alan takaaar, devlet hizmeti veren takamaaaz! Çünkü hizmet alana taktırmamak insan hakları ihlalidir, hizmet verenin takması ise devletin tüm inançlara eşit mesafede durması kuralının ihlalidir. Kimse de bunları susturup demiyor ki: “Din’in ve Milliyetçilik’in hakim olduğu yerde İnsan’ı arama, bulamazsın” . Demiyor ki: “İnsan hakları, Devlet’e ve Cemaat’e karşı mücadeleyle inşa edilen sığınaktır”. Demiyor ki: “Üniversiteli gencin başına ve beline karışılmaz!”. Demiyor ki: “Batı’da üniversiteli gencin giyeceğine karışmayı düşünürsen müşahede altına alırlar!”. Demiyor ki İnsan açısından: Din ile Milliyetçilik aynı şeydir. Devlet ile Cemaat aynı şeydir. Başa giyilene karışmakla öteki tarafa giyilmeyene karışmak aynı şeydir. Köktenmilliyetçilerin ezberi Önce “kamusal alan!” dediler. Sokak da kamusal alandır; türbanlıları sokağa da mı çıkartmayacaksın, dedik. Bu sefer: “devlet daireleri!” dediler . Postane de devlet dairesi; pul almaya giden kadının başına da karışacak mısın, dedik. Tabii, erkeklere karışamadıkları da işin cabası. Anlamıyorlar. En canım-ciğerimden eposta alıyorum:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2011 for the course SOC 131 taught by Professor Kathy during the Spring '06 term at Michigan State University.

Page1 / 2

R-40)Iki(R-20 - ki dinin kskacnda Trkiye Baskn Oran Zavall Trkiye Baka sknts yok sama-sapan ve ad bile uyduruk olan trban konusunda iki

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online