r-41)Neoliberal(R2-17-02-2008)

r-41)Neoliberal(R2-17-02-2008) - Neoliberal Baskn Oran Adm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
“Neoliberal” Baskın Oran Adım O. Pamuk olsaydı, herhalde şöyle derdim: “Bir yazı yazdım, neoliberal oldum”. “Üniversite böyle devam edemez, ederse on beş yıl sonra kamu üniversitesi diye bir şey kalmayacak. Daha doğrusu, bir avuç değerli idealist ile bir sürü başka yerde iş bulamaz asistan kalacak” diye uyardım, neoliberal oldum. Soruyorlar: “Niçin cevap vermiyorsun?” 9-10 Şubat’taki Türkiye Barış Meclisi konferansında öğlen sandviç-ayran arasında bir genç yanıma geldi, “konu”yu açtı, neden böyle söylediğimi sordu. Kendisine dedim ki: “Kardeşim, ben üç şey söyledim: ‘1) Üniversite bedava olmaz ; Güler Sabancı ve Cem Boyner Boğaziçi’nde bedava okudu. Parası olan gücüne göre öder; 2) Üniversite burssuz olmaz . Her ihtiyaç duyana yeterli burs verilir. Çocuk iş bulduktan sonra kendisine zarar vermeyecek biçimde geri öder, başkaları da alabilsin diye; 3) Öğrencinin ödediği paralar devlete geri gitmez. Şimdiye kadar devletin bütçeden verdiğine eklenir ve burs vermekte kullanılır. Böylece üniversite kısmen de olsa malî özerkliğe kavuşur. Biliyor musun ki, insanlar bu önerilerin birincisini okudu, ikinciyi ve üçüncüyü okumadı!”. Genç şöyle dedi: “Doğru ama, birinciyi okuyunca artık insan gerisini okumadan bırakıyor”. Sandviç-ayran boğazımda kaldı. Avustralya’da oturan samimi ve çok bilgili bir arkadaşımın söylediğinin elifi elifine aynısıydı… 1970’lerin başında “neoliberallik” Üniversite kapılarına yığılma her yıl kabarıyor. Üniversiteli sayısı son beş yılda (2003- 2007) 1,9 milyondan 2,4 milyona çıktı. Aynı dönemde yükseköğretim bütçesinin Gayri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

r-41)Neoliberal(R2-17-02-2008) - Neoliberal Baskn Oran Adm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online