{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

şevket süreyya kadro

şevket süreyya kadro -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Forum:Kemalizm Başlık:İnkılap ve Kadro (Şevket Süreyya Aydemir) ------------------------------------------------- devrimci_subay: İnkılap ve Kadro (Şevket Süreyya Aydemir) Türkiye'deki sol hareketlerin geçmişte ve günümüzde düştükleri hataların en önemlisi Türk devrimini kavrayamamak ya da yanlış kavrayıştır. Buna karşın Türkiye'de solun Türk devrimini kavramak konusunda yararlanabileceği geniş bir düşünsel temel de var. Şevket Süreyya Aydemir'in öncülüğünü yaptığı "Kadro" dergisi ve hareketi bu kaynakların en önemlilerinden bir tanesi. Şevket Süreyya, Türk Devrimi'nin ideolojik eksikliklerini, düşebileceği yanlışlıklarını saptayarak, bunu sağlam temellere oturtma işini devrimin heyecanını yaşayan aydınların katkılarına bağlıyor. Bu anlamda bu görevi "Kadro" hareketine ve kendi üzerine alıyor. Aydın kadronun yapacağı katkılarla oluşacak ideolojik yapının, devrimin derinleşip kök salabilmesi için önemini vurguluyor. Böylece üzerinde değerlendirmeler yaparak Türk devriminin niteliğini tanımaya yaklaşabileceğimiz bir kaynak ortaya koymuş oluyor. Şevket Süreyya Aydemir'in en önemli katkılarından birisi de "İnkılap ve Kadro" kitabıdır. Emperyalizmin ürünü olduğu belirtilen ve onunla mücadele ederek gelişen ulusal kurtuluş hareketleri ve bunun ilk örneği Türk Devrimi kitabın konusunu oluşturuyor. Şevket Süreyya Aydemir "İnkılap ve Kadro"da öncelikle ulusal kurtuluş savaşları çağını başlatan koşulları ve o koşulları kavrama yöntemini ortaya koyuyor. Bahsettiği koşul kapitalizmin son aşaması olan emperyalizmdir. Bahsettiği yöntem de "tarihsel materyalizm"dir. "Fakat şu da var ki, yüzmilyonlarcalık sömürge ve yarı-sömürge halkının, tam yüzelli yıldan beri sanayici memleketler tarafından aralıksız devam eden vahşi sömürülüşü olmasaydı, bu sermaye birikmesi nasıl vücuda gelebilirdi?" (s.44) Dünyada, kapitalizmin gelişimi için gerekli sermaye birikimi aslında sömürgeleştirilen ülkelerin bütün kaynaklarını metropolleşen Avrupa'ya kaçırmaktan başka bir şey değildi. Aynı zamanda Sanayi Devrimi'ni gerçekleştiren Avrupa dünyayı da belirli bir işbölümüne ayırıyordu. Avrupa sanayileşirken kendi öz kaynaklarını yitiren ve gitgide onun uydusu haline dönüşen Türkiye ve onun gibi ezilen bütün uluslar için sanayileşmek böyle bir düzen içinde elbette mümkün değildi. Aydemir'in Tarihsel Materyalizmi ve Sınıf Mücadelesi Şevket Süreyya Aydemir böyle bir düzeni tanımlayabilmek için "tarihsel materyalizm" yöntemini kullanmanın şart olduğunu belirterek belirleyici bir adım atıyor. Ancak Aydemir'in tarihsel materyalizmi, kendisini marksizmden ayırmak çabasına girdiği için belli gerçeklerle de çelişmektedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

şevket süreyya kadro -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online