{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

0ec53c4682d36f5_ek - GİRİŞ K doğru ölçüm yapabilmek...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GİRİŞ K doğru ölçüm yapabilmek zorlaşmaktadır. Isıl özellik ölçümü atı malzemelerin ısıl özelliklerinin doğru olarak için mevcut tekniklere uygulanan ek düzeneklerin ekonomik belirlenmesi, malzemenin kullanıldığı maliyeti de yüksektir. uygulamada arzu edilen optimum performansa Karmaşık iç yapıdaki malzeme ısıl özelliklerinin ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Uzun yıllardır bu belirlenmesi için, literatürde verilen hazır tablolardan amaçla geliştirilen birçok ölçüm tekniği bulunmaktadır. yararlanma olanağı da yoktur. Çünkü, malzemenin Mevcut tekniklerle homojen ve izotropik katı bir malzemenin bileşenlerinde, imalat şeklinde ve kullanım alanında oluşacak ısıl özelliklerini oluşturan parametrelerden (ısıl iletkenlik küçük farklar bile, ısıl özelliklerde önemli sayılabilecek katsayısı, ısıl yayılma katsayısı, özgül ısı ve ısıl geçirgenlik) oranda değişim yaratmaktadır. Bu nedenle, karmaşık yapılı biri ya da birden fazlası ölçülebilmektedir. Ancak malzemelerde ısıl özelliklerin doğrudan ölçümü gereklidir. mühendislik malzemelerinde özellikle son çeyrek asırda sağlanan gelişmelerle, malzemelerin mikro ve makro Kompozit yapı malzemelerinin ısıl özellik ölçümünde seviyedeki iç yapısında homojen ve izotropik koşuluna yukarıda bahsedilen zorluklara ek olarak, ısı iletim uymayan karmaşıklar bulunmaktadır (örneğin seramikler, katsayılarının düşüklüğü sebebiyle, büyük boyutlarda test kompozitler). Bu durumda mevcut tekniklerin birçoğu ile numunesi kullanımı gereklidir. Kompozit yapı içerisinde Kompozit Yapı Malzemelerinde Isıl Özellik Ölçümü-1: Mevcut Ölçüm Tekniklerin İrdelenmesi ÖZET Beton malzemelerin ısıl özelliklerinin belirlenmesinde çeşitli Measuring thermal properties of concrete based materials has some difficulties due to differences in distribution of accompanying zorluklar söz konusudur. Uluslararası (ASTM) standartlara uygun components (i.e. cement, sand, and aggregates). The same dökülen betonlarda dahi karışımı oluşturan maddelerin dağılımı, uncertainties even persist in concretes obtained with the procedure boşluk oranı arasında farkların bulunması bu zorluklardan biridir. described in international ASTM standards. The long testing time and Beton ısı iletim katsayısının düşüklüğü, hassas ölçümler için büyük large specimens are also necessary to obtain most accurate numune boyutları ve uzun test süresi gerektirmektedir. Betona hurda measurements since the concrete has low thermal conductivity. lastik ilavesiyle oluşan anizotropik yapı sonrasında ısıl ölçümlerin Thermal testing of concrete with conventional techniques even gets mevcut tekniklerle yapılması iyice güçleşmektedir. Bu çalışmanın harder when the concrete structure is anisotropic due to incorporation birinci bölümünde, kompozit yapı malzemeleri dahil, ileri of scrap-tire pieces within the concrete. The present study is divided
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

0ec53c4682d36f5_ek - GİRİŞ K doğru ölçüm yapabilmek...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online