DarbeYüküAltındakiHibritKompozitPlakalaraSıc

DarbeYüküAltındakiHibritKompozitPlakalaraSıc

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 337 1. GİRİŞ Fiber takviyeli tabakalı kompozit malzemeler; yüksek dayanım, hafiflik, rijitlik ve özellikle de iyi bir korozyon direnci sağlamalarından dolayı günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Hibrit kompozitler ise, iki veya daha fazla farklı fiberin bir dolgu malzemesi (matriks) ile bir araya getirilerek, daha iyi özelliklere sahip bir kompozitin elde edilmesi amacıyla yapılır. Bu kompozitler özellikle havacılık ve otomotiv sanayinde yaygın bir kullanıma sahiptir. Fakat bu tür malzemeler üzerine herhangi bir cismin düşmesi veya çarpması durumunda bu malzemelerin darbe cevabının nasıl olacağı birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır (Wang v.d. 1991; Strait v.d. 1992; Ying, 1998; Sohn v.d. 2000; Dutra v.d. 2000; David-West v.d. 2008). Salehi-Khojin v.d., (2007), karbon, karbon/kevlar Darbe Yükü Altındaki Hibrit Kompozit Plakalara Sıcaklığın Etkisi Temperature Effects on Hybrid Composite Plates Under Impact Loads Metin SAYER ve Numan Behlül BEKTAŞ* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 20070, Kınıklı, Denizli Geliş Tarihi/Received : 28.01.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 31.05.2009 ÖZET Bu çalışmada, karbon-cam elyaf/epoksi (hibrit) kompozitlerin sıcaklık ve artan darbe enerjisi altın- daki darbe davranışları incelenmiştir. Bununla ilgili olarak iki tip tabaka dizilim açısına sahip, 8 taba- kalı hibrit kompozit numunelere -20, 0, 20 ve 40 o C sıcaklıklarında, numunelerde delinme meydana gelene kadar darbe enerjisi uygulanmıştır. Hibrit kompozitlerin saplanma ve delinme sınır değerleri- nin belirlenmesinde, darbe enerjisi ve absorbe edilen enerji arasındaki ilişkiyi göstermede kullanılan enerji profili diyagramı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, maksimum temas kuvveti (F max ), toplam çökme (d) ve maksimum temas süresi (t) gibi önemli darbe karakteristiklerinin sıcaklık geçişlerindeki deği- şimleri de sunulmuştur. Sonuç olarak, cam ve karbon fiberlerin -20 o C’de, diğer sıcaklıklara göre daha çok gevrekleştiği görülmüştür. Buna göre her iki tip hibrit kompozit için -20 o C’de meydana gelen de- linme sınırı diğer sıcaklıklara göre en yüksek değerde bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Hibrit kompozit, Darbe, Sıcaklık etkisi, Enerji profili diyagramı. ABSTRACT In this work, impact responses of carbon-glass fiber/epoxy (hybrid) composites were investigated under various temperatures and increasing impact energies. The increasing impact energies were applied to the specimens at various temperatures as -20, 0, 20 and 40 o C until perforation took place of specimens. Those specimens are composed by two types of fiber orientation with eight laminates hybrid composites. An Energy profiling diagram, used for showing the relationship between impact and absorbed energy, has been used to obtain penetration and perforation thresholds of hybrid composites. Beside those, temperature effects on impact characteristics such as maximum contact composites....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

DarbeYüküAltındakiHibritKompozitPlakalaraSıc

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online