Sıcaklık Değişimi _alüminyum

Sıcaklık Değişimi _alüminyum

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:4, Sayfa:323-329 TÜBAV BİLİM DERGİSİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNİN YAPIŞTIRMALI VE PİMLİ ALÜMİNYUM PLAKALARDAKİ GERİLMELER ÜZERİNE ETKİSİ Faruk ŞEN  , Kemal ALDAŞ Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 68100 Aksaray Özet Bu çalışmada, farklı üniform sıcaklıklar altındaki yapıştırılmış ve pim bağlantısı yapılmış karma bağlantılarda sıcaklığın gerilmelere etkisi incelenmiştir. Çözümde, üç boyutlu modeller oluşturularak sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. Daha önceki birçok çalışmada, yapıştırıcı bağlantıları veya pim bağlantıları ayrı ayrı incelenmiş olmakla birlikte, bu çalışmada karma bir bağlantı analiz edilmiştir. Karma bağlantıya, çekme yükü ve sırasıyla 40, 50, 60 ve 70 o C uniform sıcaklık yükleri birlikte uygulanmıştır. Uygulanan üniform sıcaklıktaki artış miktarına bağlı olarak, gerilmelerin ve şekil değiştirmelerin önemli oranda arttığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Yapıştırıcı bağlantısı, Pim bağlantısı, Karma bağlantılar, Sonlu elemanlar metodu, FEM EFFECT OF TEMPERATURE CHANGING ON STRESSES IN ADHESIVELY BONDED AND PINNED ALUMINUM SHEETS Abstract In this study, the effect of temperature on stresses in hybrid joints designed with pinned joint and adhesively bonded joint was investigated. In solution, by created three dimensional models used with finite element method. In many previous studies, either adhesive joints or pinned joints were only investigated, but a hybrid joint was analyzed in this work. Tensile load and uniform temperature loads such as 40, 50, 60 and 70 o C were applied with together. Stresses and strains were increased by increasing applied uniform temperatures, strictly. Keywords: Adhesive joint, Pinned joint, Hybrid joints, Finite element method, FEM 1.Giriş Günümüzün tasarımları iş verimi ve emniyetini arttırmaya, boyutları ve ağırlığı küçültmeye, aynı zamanda malzeme ve imalat masraflarını azaltmayı amaçlamaktadır. Buna paralel olarak birleştirme tekniği de, sürekli bir şekilde yeni problemlerle karşı karşıya kalmaktadır [1, 2]. Bu zorunluluklardan dolayı, maliyeti düşük ve emniyetli bir yapıştırıcı bağlantısı tasarımı oldukça önem kazanmaktadır [3]. Uygulamada, yapıştırıcı bağlantılarının sadece mekanik yüklemeler altında değil, bununla birlikte ısıl yüklere de maruz kaldığı anlaşılmıştır. Bu farklı yüklemelerden dolayı, yapıştırıcı bağlantısını meydana getiren yapıştırıcı tabakası ve yapıştırılan plakalar üzerinde önemli gerilmeler oluşmaktadır. Bunun nedeni, yapıştırıcı bağlantılarının genel olarak, birbirinden farklı ısıl ve mekanik özellikleri olan malzemelerden oluşmasıdır. Sonuç olarak yapıştırıcı bağlantısı üzerinde, bu farklı özellikler nedeniyle farklı şekil değiştirmeler meydana gelmektedir [4]....
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2011 for the course AERO 520 taught by Professor Rs during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 7

Sıcaklık Değişimi _alüminyum

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online