uvt_91039 - Proje No: 104M426 Kompozit Plaklarda Scakln...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Proje No: 104M426 Kompozit Plaklarda S ı cakl ı ğ ı n Darbe Davran ı ş ı na Etkisi Prof. Dr. Ramazan KARAKUZU Ara ş . Gör. Dr. Bülent Murat İ ÇTEN Ara ş . Gör. Dr. Mehmet AKTA Ş Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPARLI Yrd. Doç. Dr. Cesim ATA Ş Ara ş . Gör. Yusuf ARMAN KASIM 2007 İ ZM İ R
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ÖNSÖZ Polimer esasl ı tabakal ı kompozitlerin darbe ve darbe sonras ı davran ı ş lar ı n ı n belirlenmesi son y ı llardaki önemli ara ş t ı rma konular ı ndan birisidir. Bu projede, cam lifi-epoksiden meydana gelen tabakal ı kompozit plaklar oda s ı cakl ı ğ ı , yüksek ve dü ş ük s ı cakl ı klarda darbe deneylerine maruz b ı rak ı lm ı ş ve bunun sonucunda kompozitin enerji yutma kabiliyeti belirlenmi ş tir. Ayr ı ca sonlu eleman analizi gerçekle ş tirilmi ş ve elde edilen sonuçlar darbe deneylerinden elde edilen sonuçlarla kar ş ı la ş t ı r ı lm ı ş t ı r. Daha sonra kompozit darbe sonras ı bas ı testlerine maruz b ı rak ı lm ı ş ve kompozitin darbe sonras ı bas ı mukavemetleri belirlenmi ş tir. Bu proje TÜB İ TAK taraf ı ndan desteklenmi ş tir. Deste ğ inden dolay ı TÜB İ TAK’a te ş ekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu konuda yap ı lacak ara ş t ı rmalara ve projelere katk ı sa ğ lamas ı dileklerimizle. Proje Ekibi ii
Background image of page 2
İ Ç İ NDEK İ L E R S a y f a ÖNSÖZ. ..................................................................................................................................... ii Tablo Listesi. ............................................................................................................................. v Ş ekil Listesi . .............................................................................................................................. v ÖZET. ....................................................................................................................................... ix ABSTRACT. ............................................................................................................................. x BÖLÜM B İ R-G İ R İŞ .............................................................................................................. 1 BÖLÜM İ K İ -TABAKALI KOMPOZ İ TLERDE HASAR KARAKTER İ ST İĞİ ............ 5 2.1 Giri ş .................................................................................................................................... 5 2.2 Darbe Hasar ı na Etki Eden Parametreler. ............................................................................ 5 2.3 Darbe Hasar ı Tipleri. .......................................................................................................... 6 2.3.1 Matriks K ı r ı lmas ı ........................................................................................................ 6 2.3.2 Delaminasyon (Tabakalar Aras ı Ayr ı lma) . ................................................................ 7 2.3.3 Fiber K ı r ı lmas ı ............................................................................................................ 8 2.3.4 Fiber-Matriks Ayr ı lmas ı ............................................................................................. 8 2.4 Plakada Gerilme Durumu. .................................................................................................. 9 BÖLÜM ÜÇ-NÜMER İ K YAKLA Ş IM. ............................................................................... 13 3.1 Giri ş .................................................................................................................................... 13 3.2 Temas Kuvveti . .................................................................................................................. 13 3.3 Genel Denklem. .................................................................................................................. 15 3.4 Hasar Mekani ğ i .................................................................................................................. 17 3.4.1 Matriks Hasar ı Kriteri. ................................................................................................ 17 3.4.2 Delaminasyon Kriteri . ................................................................................................ 17 BÖLÜM DÖRT-DENEYSEL VE NÜMER İ K ÇALI Ş MALAR. ....................................... 20 4.1 Giri ş .................................................................................................................................... 20 4.2 Cam Lifi/Epoksi Kompozitin Mekanik özellikleri. ............................................................ 20 4.3 Cam Lifi/Epoksi Kompozitin Darbe Davran ı ş ı .................................................................. 21 4.3.1 Darbe Test Cihaz ı ....................................................................................................... 21 iii
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4.3.1.1 H ı z, Çökme ve Enerjinin Hesaplanmas ı ............................................................. 24 4.3.2 Darbe Test Numunelerinin Haz ı rlanmas ı ................................................................... 24 4.3.3 Darbe Deneyleri. ......................................................................................................... 25 4.3.3.1Enerji Seviyesinin Temas Kuvvetine Etkisi . ....................................................... 27 4.3.3.2 S ı cakl ı k Etkisi. .................................................................................................... 27 4.3.3.2.1 Yüksek S ı cakl ı klarda Darbe Davran ı ş ı ....................................................... 29 4.3.3.2.2 Dü ş ük S ı cakl ı klarda Darbe Davran ı ş ı ......................................................... 34 4.3.3.3 Enerji Profil Diyagram ı ...................................................................................... 38 4.3.3.4 Hasar Mekani ğ i................................................................................................... 42 4.3.3.5 Hasarlar ı n Mikroskop ile İ ncelenmesi. ............................................................... 44 4.3.4 Nümerik Analiz . ......................................................................................................... 45 4.3.5 Deneysel ve Nümerik Verilerin Kar ş ı la ş t ı r ı lmas ı ...................................................... 50 4.4 Darbe Sonras ı Burkulma Yükleri. ...................................................................................... 52 4.5 Darbe Sonras ı Bas ı (DSB) Mukavemetlerinin Belirlenmesi. ............................................. 55 4.5.1 Yüksek s ı cakl ı klarda (DSB) mukavemetleri. ............................................................. 55 4.5.2 Dü ş ük s ı cakl ı klarda (DSB) mukavemetleri. ............................................................... 58 4.5.3 DSB Hasar Mekanizmas ı ........................................................................................... 59 BÖLÜM BE Ş -SONUÇ VE ÖNER İ LER.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2011 for the course AERO 520 taught by Professor Rs during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 79

uvt_91039 - Proje No: 104M426 Kompozit Plaklarda Scakln...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online