A100 Exam 2 Fall 1 2008 Version C

A100 exam 2 fall 1 2008 version c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Ñ ¶' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Á <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accen "ÿÿÿÿy Ë ËÁ á ð8ð@ñÿÿÿÇ ÒÉ ÷ð ððB ð ðSð¿Ëÿ?ð² (Üps ? 333 67 òó÷ø>>@AÉ : ¯ h h h ðð0ð(ð 67 òó÷ø>>@AÉ : ¯æ¿ h h cPÞp v5ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4öÅ )ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ >VÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿZ-xðcÿ+¤xY~ ÿ9òpÉ ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Nïê"6Øÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Áê'Īäÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#],ö 4 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿØvL-:4ÿ>MÜE.2<ÿç MJIø9x!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ-eFS0nÜú ÿÿÿÿÿÿÿÿÿl: [¾Ù Gÿd¸n¤Ð e âÿÿÿÿÿÿÿÿÿù"¹txÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿSlg{hØ / þÆ^ `] Ú þûh: H.9 / Ø LÿÆØ^ø Ø`ÕLÿ hb H.Õ /¨ þƨ^ø ¨`ÕÉ þ hb H.Õ /x þÆx^ø x`ÕÉ þ hb H.Õ / H LÿÆH^ø H`ÕLÿ hb H.Õ / þÆ^ `# 1þÕh: H.´ /è þÆè^ø è`ÕÉ þ hb H.Õ x ¸ LÿƸ^] ¸`ÒLÿ hè H.ÒÐ: þÆÐ^ÒÐ` þo(. e þÆ ^Ë ` þ h¿ H. / p LÿÆp^ø p`ÕLÿ hb H.Õ /@ þÆ@^ø @`ÕÉ þ hb H.Õ / þÆ^ `g ÿ þÕh: H.¿ / à LÿÆà^ø à`ÕLÿ hb H.Õ /° þÆ°^ø °`ÕÉ þ hb H.Õ r þÆ ^ø ß `ÕÉ þ hÁ H.Õ ' P LÿÆP^Ø P`ûLÿ hg H. ÑÐ þÆÐ^y Ð`ÕÉ þo(. e þÆ ^Ë ` þ h¿ H. / p LÿÆp^y p`ÕLÿ h[ H.Õ /@ þÆ@^y @`ÕÉ þ h[ H.Õ / þÆ^ `Øþûh: H.r Ù / à LÿÆà^y à`ÕLÿ h[ H.Õ /° þÆ°^y °`ÕÉ þ h[ H.Õ r þÆ ^y  `ÕÉ þ hÐ H.Õ - P LÿÆP^u P`ÒLÿ hr H.ÒÐ: þÆÐ^ÒÐ` þo(. 8 þÆ8^É 8` Á þo(.: Ð Á þÆÐ^: Ð` þo(. e þÆ ^Ë ` þ h¿ H. / p LÿÆp^ø p`ÕLÿ hb H.Õ Page 1 Sheet1 /@ þÆ@^Ð@`ÕÉ þ hÚH.Õ / þÆ^ ` g ÿ Õh: H. ¿ þ / à LÿÆà^Ðà`ÕLÿ hÚH.Õ /° þÆ°^а`ÕÉ þ hÚH.Õ r þÆ ÐÅ ` É...
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2011 for the course ECON 302 taught by Professor Prof.ds during the Summer '09 term at Harvard.

Ask a homework question - tutors are online