A100 Exam 2 Fall 1 2008 Version D

A100 Exam 2 Fall 1 2008 Version D - Sheet1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Ñ ¶' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]g <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accen "ÿÿÿÿy Ë ËÁ á [email protected]@ îã ÷ð ðð0ð(ð ððB ðSð¿Ëÿ?ðØ Üps ? 333 67 òó÷ø>>@Aã : ¯ h h h 67 òó÷ø>>@Aã : ¯æÓ h h cPÞp v5ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4ö- )ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ >VÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿZ-xðcÿ+¤xY~ ÿ9òpã ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Nïê"6Øÿÿÿÿÿÿÿÿÿ gê'Īäÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#],ö 4 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿØvL-:4ÿ>MÜE.2<ÿö MJIø9x!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ-eFS0nÜZ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿl: [¾Ù Gÿd¸n¤Ð ù âÿÿÿÿÿÿÿÿÿù"¹txÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿSlg{hØ / þÆ^ `Ð û þ¡h: H.g / Ø LÿÆØ^Õ Ø`îLÿ hð H.î /¨ þƨ^Õ ¨`îã þ hð H.î /x þÆx^Õ x`îã þ hð H.î / H LÿÆH^Õ H`îLÿ hð H.î / þÆ^ `r óþîh: H.æ /è þÆè^Õ è`îã þ hð H.î x ¸ LÿƸ^# ¸`ßLÿ hú H.ßÐ: þÆÐ^ßÐ` þo(. e þÆ ^Ë ` þ h¿ H. / p LÿÆp^Õ p`îLÿ hð H.î /@ þÆ@^Õ @`îã þ hð H.î / þÆ^ `r æ þîh: H.æ / à LÿÆà^Õ à`îLÿ hð H.î /° þÆ°^Õ °`îã þ hð H.î r þÆ ^Õ ø `îã þ hø H.î ' P LÿÆP^r P`¡Lÿ h¿ H. ÑÐ þÆÐ^ø Ð`îã þo(.¯ e þÆ ^Ë ` þ h¿ H. / p LÿÆp^ø p`îLÿ hb H.î /@ þÆ@^ø @`îã þ hb H.î / þÆ^ `r î ¡h: H.æ þ / à LÿÆà^ø à`îLÿ hb H.î /° þÆ°^ø °`îã þ hb H.î r þÆ ^ø A `îã þ hÁ H.î - P LÿÆP^² P`¡Lÿ hb H.¡Ð: þÆÐ^¡Ð` þo(. 8 þÆ8^ã 8` g þo(.: Ð g þÆÐ^: Ð` þo(. e þÆ ^Ë ` þ h¿ H. / p LÿÆp^Õ p`îLÿ hð H.î /@ þÆ@^Õ @`îã þ hð H.î Page 1 Sheet1 / þÆ^ `´ ò þî h: H.È / à LÿÆà^Ý à`î Lÿ hÀ H.î /° þÆ°^Ý °`î ã þ hÀ H.î r þÆ Ý ¤ `î ã þ hÈ H.î ^ ' P LÿÆP^r P`¡ Lÿ h¿ H. Ñ Ð þÆÐ^u Ð`î ã þo(.ó e þÆ ^Ë` þ h¿ H. / p LÿÆp^u p`î Lÿ hú H. î /@ þÆ@^u @`î ã þ hú H. î / þÆ^ ` r î ¡ h: H.æ þ / à LÿÆà^u à`î Lÿ hú H. î /° þÆ°^u °`î ã þ hú H. î r þÆ u ó `î ã þ hÕ H. ^ î x P LÿÆP^Ø P`ß Lÿ hb H. Ð: ß e þÆ ^Ë` þ h¿ H. / p LÿÆp^Ý p`î Lÿ hÀ H. î /@ þÆ@^Ý @`î ã þ hÀ H. î / þÆ^ ` r ó î h: H.æ þ / à LÿÆà^Ý à`î Lÿ hÀ H. î /° þÆ°^Ý °`î ã þ hÀ H. î r þÆ Ý ¤ `î ã þ hÈ H. î ^ x P LÿÆP^Ø P`ß Lÿ hb H. Ð: ß e þÆ ^Ë` þ h¿ H. / p LÿÆp^u p`î Lÿ hú H. î /@ þÆ@^u @`î ã þ hú H. î / þÆ^ ` r æ î h: H.æ þ / à LÿÆà^u à`î Lÿ hú H. î /° þÆ°^u °`î ã þ hú H. î r þÆ u ó `î ã þ hÕ H. ^ î y P LÿÆP^² P`¡ Lÿ hÁ H. Ð: ¡ e þÆ ^Ë` þ h¿ H. / p LÿÆp^Ý p`î Lÿ hÀ H. î /@ þÆ@^Ý @`î ã þ hÀ H. î / þÆ^ ` ´ ò î h: H.È þ / à LÿÆà^Ý à`î Lÿ hÀ H. î /° þÆ°^Ý °`î ã þ hÀ H. î r þÆ Ý ¤ `î ã þ hÈ H. î ^ x P LÿÆP^Ø P`ß Lÿ hb H. Ð: ß e þÆ ^Ë` þ h¿ H. / p LÿÆp^u p`î Lÿ hú H. î /@ þÆ@^u @`î ã þ hú H. î / þÆ^ ` r î ¡ h: H.æ þ / à LÿÆà^u à`î Lÿ hú H. î /° þÆ°^u °`î ã þ hú H. î r þÆ u ó `î ã þ hÕ H. ^ î = P LÿÆP^È P`ß Lÿ h¿ H. Ð: ß / þÆ^ `r óþ î h: H.æ / Ø LÿÆØ^Ý Ø`î Lÿ hÀ H. î /¨ þƨ^Ý ¨`î ã þ hÀ H. î /x þÆx^Ý x`î ã þ hÀ H. î / H LÿÆH^Ý H`î Lÿ hÀ H. î / þÆ^ `r æþî h: H.æ þÆÐ^ß Ð` þo(. þÆÐ^ß Ð` þo(. þÆÐ^¡ Ð` þo(. þÆZ ^ã : ` È þo(.: Ð È þÆÐ^: Ð` þo(. þÆÐ^ß Ð` þo(. þÆÐ^ß Ð` þo(. 8 þÆ8^ã 8` È þo(.: Page 2 Sheet1 /è þÆè^Õè`î ã þ hð H.î T ¸ LÿƸ^g ¸`ß Lÿ h² H.ß 8: þÆ8^ß 8` þOJPJQJ^Jo(-ã : þÆ^î ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ You may not use scrap paper during the exam. The only calculator you may use is the one specifically allowed for A100. Put When you complete the exam (including checking your work if you have time), place your answer sheet behind your exam (so Do not ask the exam proctors questions during the exam. If you discover an error or ambiguity on the exam, make the best a G GOOD LUCK! )679:yðÝͽ-ݸ sÝ }ÝfRf@-$hÖ´hqd5 B*OJQJ^Jphÿ#h<a hqd5Ô CJOJQJ^JaJ&hJs 5n B*CJOJQJ^JaJphÿ,h´TÎhqd5 B*C )9:yzïð@ G h h efáêêêÓêêêêêêêêêêêêêêêÄ$ &F ÆÐÀ@&gdqd$ ÆÐ8ÆÀÀ Ðè 0ý@&^ Ð`Z 0ýgdqd$ ÆÐ8ÀÀ:Ð 0ý@&^: Ð`æ 0ýgdqdyÈ Þ Î ¡ ¥©¬ÍÝÞ&bs¦§ éѼ¤ãt\ÑéE-éÑé-Ñé/hEWªhqd59 >*B*CJOJQJ^JaJphÿ,hEWªhqd5:B*CJOJQJ^JaJphÿ/h?zhqd5: >*B*CJOJQJ^JaJphÿ/h?zh ? G h h h h h ò ó ô ö ÷ ø /3å>@A Ëçн«: {«{«l«{«X«l«l«I«I«hJs 5 CJOJQJ^JaJ&h<a:hqd5Z>*CJOJQJ^JaJh*¬5î CJOJQJ^JaJhEWª5× CJOJQ E Û Ü ÊËèéã : è ïàïàÓàÇÇDz²²²²²²$ ÆÐ8ÀÀ Ð 0ý@&^:Ð`g0ýgdqd$ ÆÐÀ@&gdqd $ ÆÐ8ÀÀ@&gdqd$ &F ÆÐÀ@&gdqd$ ÆÐÀ Ð@&^ð ÐgdqdËÓÖ÷18B¯±ïjp{|¿ÁíÙíǵǵ¦ Ø íoaQaC3Ch*¬h*¬5Ø >*OJQJ^Jh*¬h*¬5Ð OJQJ^Jh*¬hqd5 >*OJQJ^Jh*¬h :&P1 h/R :p"»°7 °à=!°: Page 3 Sheet1 °è#ø $ %°°Ð°Ð ÐSummaryInformation(ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?1Table ÿ ÿÿÿÿ;DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿCOle ÿ ÿÿÿÿKþÿàï , òùOh« +'³Ù0 ¬¸ÐÜì 0<H T`hpxäA100 Exam 1Dell D610 A00NormalDell D610 A0033Microsoft Office [email protected],[email protected]([email protected] [email protected]<0ÉÛ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Dell D610 A00 Dell D610 A00CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿqWordDocumentÿÿÿÿT4SummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿ]DocumentSummaryInformation8 ¤:¤:Ë3Ë33¤¤3:.Ðë&F- VÇ 3Ë0L3È)È3Ȥ3ã 3ññ) Lòòò$òòò¸ÌÚ¤¤¤¤¤¤ÿÿÿÿ ü ühÌh/ýý21, h:pýhG°p5 °à=!°"°#Á $ %°°Ð°Ð Ðþÿàà òùOh« +'³Ù0x ¤°ÈÔàð 4@ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ à ÒCalibri1 U ÒArial1 Ð ÒArial1 ¼ÒArial"$"#,##0_) «0.000¬0.0%- "$"#,##0.0_) ¯0.000000°0.00000±0.0000)²$"$"#,##0.000_) µ"$"#,##0¶#,##0.0·#,##0.000¸ #,##0.0000àõÿ À àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ õÿ ´ à õÿ ´ à õÿ ´ à õÿ ´¤ à õÿ ´± à õÿ ´´ à õÿ ´¾ à õÿ ´ à õÿ ´¹ à õÿ ´¤ à õÿ ´± à õÿ ´µ àõÿ ´- àõÿ Ñ C àõÿ ff¿¿· à+õÿ øÀ à)õÿ øÀ à,õÿ øÀ à*õÿ øÀ àõÿ ôÀ àõÿ ´ª àõÿ ÔPÀ àõÿ ÔPÀ àõÿ Ô À àõÿ ôÀ àõ "x À à (@À à (@À à!8À à "[email protected] à (À à "8À à"<@À à"<À à"<À à HÀ à h À à (@ À à%"|@ À à!|@ À à#x@ À à!x@ À à!x@ À à"<@ À à"|@ À àÑ"|@ À à LÀ à À à"|À à (@@À à (@À à!xÀ à!|À à"8À à h@ À à h @À àµÑ!| À à!x À à!<À à!x À à!À || Y nM}A} $-409]* ef$-409]* }A} $-409]* ef$-409]* }A} $-409]* ef$-409]* }A} $-409]* ef$-409]* }A} $-409]* ef$-409]* }A} $-409]* ef$-409]* }A} $-409]* ÌL$-409]* }A} $-409]* ÌL$-409]* }A} $-409]* ÌL$-409]* }A} $-409]* ÌL$-409]* }A} $-409]* ÌL$-409]* }A} $-409]* ÌL$-409]* }A} $-409]* 23$-409]* }A} Page 4 Sheet1 $-409]* 23$-409]* }A} $-409]* 23$-409]* }A} $-409]* 23$-409]* }A} $-409]* 23$-409]* }A}! $-409]* 23$-409]* }A}" $-409]* $-409]* }A}# $-409]* $-409]* }A}$ $-409]* $-409]* }A}% $-409]* $-409]* }A}& $-409]* $-409]* }A}' $-409]* $-409]* }A}( t ÿ$-409]* ÿÇÎÿ$-409]* } }) ú}ÿ$-409]* òòòÿ$-409]* Á ÿ)#0. P ÿ î ã: ÿ t ÿ} }* $-409]* ¥¥¥ÿ$-409]* ???ÿ)#0.???ÿ ???ÿ ???ÿ}-}/ h ÿ$-409]* }A}0 aÿ$-409]* ÆïÎÿ$-409]* }A}1 $-409]* $-409]* }A}2 $-409]* ÿ?$-409]* }A}3 $-409]* 23$-409]* }-}4 $-409]* }È }5 ??vÿ$-409]* ÿÌ ÿ$-409]* ú © é ÿ)#0.g ÿ ã: ÿ h ÿ}A}6 ú}ÿ$-409]* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ óê|²ã NyíéÜß |¸Ð§ÎÏ:o`PµS^{:o§sº´ó' ªNyíéÜ0®ïZ Ñ¥Îÿª:嵧së8 Õ DZ :¿>u¢NyíéÜ=NçóèRç4öU Err:501 Ú±ÆÅw̪ç9uzE «êT®=W Æ× ã < ©Óó\U§¼ötnÓ9B?= ©óÃ-tÊSg{ëòâqstÝâ×ýO´Ð/¯=¿ K-w®u [email protected] 4K yy -c9älCø ¢ àÉ/ËFþrè ú"ogüÇ ¶Gy§c áÐ ÍtâÙ¶ü>4N h _j¡S^ 7Þ Û : ¿y ¿·&«w »®0ÎïEÞkø ¦ ÷e-·Îø ×|w.¯, c& ²ÖÇ }âx WF¿D^^OAWGÈ ý([email protected]<og6²®: Í+xÛ±ý°MûVSíhÇ0õ$íhÇOfN´C v,F¶Î: ÁÛ Î[÷Rù½gv~ÎÎÏÀÞÐ ¾(9 ]ãÈû 6Æ¢~Uu õþÐü_«ò}!9Û³E WùI _ ¿ìk»ë¨u ý§ð iÌ !çÍ Í)ñú ¦¬ù'óB}a{¼,¾Iÿ5>Ó§ ª> §Oõs]|7à¥ÀvûÁ¤Ç º] J ó iõ÷ø hGçkôûA &ÿý n~[åA~wÇß2ßYü~ÐA~kçE~CÈß zJûþ~P& ¬e ktt ñzÿ&Ì¡ûtKq²nî L°å¼7]°tEå÷ RñûAÛ7l-þ& þÝ Xu _D¬#ýÅJ|È{Oñá<pÞÄ8w ÿ. 4Î}g¾Þ ,¸ßl Í6êbó¼ØEæOÝÉMyã Å=¨üké º:¥Ûã iê9Ø®yaýÐz¢~ÈÈ |«s íÊ= 7]SðÔ-_ÝÑOóÊh- i¡3l±®Ð¦Ñ× [×|è´=eúÁd×æ iÜÚúhC« áÇáµ{:6Ùóeyí.û0|¢/,þãfÙ¼¾ k ð§ñ(_HZ ¼i: eÐÕ!=Æ(|mY.) mÈiCä{É m*ËÛ m X6 ueF ü#ÒêXÈs, º±hÀK: 6÷æ ÉÆî öxhà éÊ7 y ídÚ2@ ¼k\é¯<Ûu¬. ÀË. ÁxF. 3Kþ¬Ý75âýÛêo z®h^Y7ßX5Æ#Î qc0æOK { ¹¾*'O_ ê÷K 55æ¬õ¤YG9éê±õMCg´:ô×ËàEü¤¿^< 1Ñ_ ·Öö}^~ýíuu<'Ý: Ù«íö·Ü'iB J.0HûÚủU b\Õ뻢êÜÑBgöãi:ûPº]açh¡ó#-tÊkÇÎu軸йxJ üF¡óã Yû.O) äëúþ<wÔz¿y 0¨ »ÞÉö] üNuó~vyåsÎ7 Û³ºãÎWÈæ PáÇÞ[ëCÇF8þ¦ÆÆùÀ8°l¼. 0 ï[ ?¯ +/MuÐ |Ô 2ÎËÁ»c üÅÀïÒ V ? 'ó¦kAYð |yÆ·ùrè Dy.të 3¯lÈXV¿å²ü æx 9=Z §I«c,¯) 1NÑ£ÍýàDbîêÉå ¿vÿ*)á2v®ù ÷î ã V dRp"¶l¦þ>ã JúxÎO2vü}þ5: Ïz½ä SOþoÔhkõ9µþqæûrÞ8½xü3îb|þî´ß fü rN #Ö¸ (Ç7f¾{ë¹s´åÎ"} ¹e¹lG]^ûFÀ~Ò¾ ZØ'Oû8Ý×Ú§ üݵ¦M}Ð<79Ïßã : ²i ô!0 lç ÿ 4Ê÷Ãc:3G_äÿq øoìÚ¶v: ý Ó uÕñã gÿIjûß ý®¾n) ßî.}ºrÚDZ òÔi !ÐâZ 1ã ÂÝì ÜàÈ÷ýö ßù ¥ù×£H4÷¶±Ó sÇ ,> ó©SgÃxÕ·kównót mþ¶½3>¢!¿£-ÝÆHø^Ûb,µ×|ÐþD¢OÊ_ÊõåYOÈòMCWðB eu÷º=©çPSÏã¥nüÚÁ»W3'®a «¡ñ_-?wÁój"¿¿ ¹!Ð*Þn î{ÔùE Ïwz mؾv-)hæmWÌ =ÛM[´+Ïvi¾¶Ý¼ØO úã þBçáÎÜ}ã§ÎW Page 5 Sheet1 N Å6| r¾Z¿í t_¶*m&®äûX'ÉùÖG>/ bäMã óo£®ÏÛ / ³~ðZÁ4ÆJßz ÇL þ,ß }y,_ëKuâ\n j¤ µal?ÀOúë,6WUr ÉÓ_íÌgujÇf°§»WûØ? k óÄÔyñ¦ ®Ø Ü ½ ¹sV¼tùÊz.7 :êßrÈ^Zð-ù ±í ¼m½[ -ÊȳÎf ß²íK[zÁ4PSLc ¤ëëQ ÿ? ÿïcl>Må ]ù=<c ó×úZʶûê'½Wã,ú%}ü -.æôM¾ :ÂÞj^{{$rhç¿ ÑÂ^}£-uö~Þ ÙùÍg_q]Pýý¨êã ô[{¯%örmà cÍ/<ýÞÞkÚÛ3®ß|æ:÷Á {Ov¶ó,Zwâ»þÕ: ükÁ ) ±í-Àùl:\\ä-÷ àÝXÐî Ö_ð,æ=ÁwÍ°®õBÆ´,g>Ú üÙЬ RùiÕa: h[½Z i [email protected] GöÅ:Ú--Ê¡§Ú<Ðâxµùa,=wðw¢V î ÿ> û-?3~®Ê» zL @' #ôßÁo1ò/~Ê#_÷Ì3ë«} Vþã ¯Oô]X^î 7¿ ØÒ l÷zÚÕ¦ I£|5ãq²Öwý!~î 6õÇŤÕxî §?0£Ö x)èê{\Rè\7}¢Nyê´_u> ×\Q W Î}þµM}/.1Ï£oëiß¾íla' ¼vú¶½ÆY' Û«ÅØ ½µh÷ó´]õ©<ÛÕöºþ w/ u4_/Ç_y/gÙ$ò7 }7aþO3_D,j·yýcÞ6Ë´ð 2úoÐÇ ýRHc×®©ÿ P~ °áaïæ¬èï+Ä/©ä¿~äo0x®õ+JÇÚÿÇù §N WK¡¹6 ¿ Vþÿôòzé¿ íæ/Å `±Î ¿Û¹/»bõ«< ü.: sÏþÚ?û¼ X¶ýrßåI·ïÒÌuL_Í Q7üi½: EýÐ4ý+Mè/±«+Iô×/ Vý%OE áÖZ 5à¥@[Õ÷28 >Ô¶ gͱ^à*ò×嵤ëÀ°¥ õg ÒµIÅícyÜ^u*úfrï Ò¸óÁÇ - 6Zùì)è×â a<± / ®DrÞÑv#éô+ ëù ÌÕHÈÝÑï6!¶ {r« ï7öÍ'9yÜ[v #5W -´-/ô·¾¹x â þE ª ò´¡¹:ðR ~õ=¨ð)¹Nû [VuÊSçÅ$ Õé|^¾rn V7"· Í#Ö9¾ Xâß&îL¤DÎÆ »ÿ ö7B». èuY î ®BÆH·~suÈãþJhyLñ ¶ ® ¼Øcåj l»t y Äãy¬xEصì ÓxÆL:{öÄxy< 6ÔÙb úÒ ÉÜ4ÍîÅë£eÒé ¼ã ÁÐm0X ¢jòlc&rumìã:ÇN¬Æ kË 1ß dRp.8Q{qÏæ½Õ¼ö waÓI¿ÐÂÞÿíxuöªggª tXÎá§j»ezØð: ÈkÃ4\µA^ lç Âã §I£|?ôéàd<#²ÿ¢× ~Ûÿy-ú/Ïþ: Ô A^ ô»úo¢: :OëX èSyêä¿ZX ûàyÍV~È ßÜå6¯î ¯ÛïÆ ´Þ" þ5 ã : é¤ÖÑî±k6öj÷WgM´[ [email protected]^í=Û: ãÞÿò¹ãoíú ² ÛÞIJñ Wæ½_$%®qýíÿûÝüÿ ×méX_õAô=ü#;W ZíÍ¾Õ k]+Ì #´èô çÚ3¡-¥þh'_V Þú7 Ó?¯(nwgÐgù÷mÎ ßðó7B} k]ktßP5:âu ãq×ÿÕ h'ã xÂçämøú¶qcâXé/Ç |n^: ÇÖ¼´/e«uÕ|yU}òc¬ /M8Fåx ±µÍàGÞrè úU}Ê*³¦¨ u -êÈ.pQw>ÿßFZ_y x)(뼦ÐyO¡ òÚÕ©Ýý`2ñçm¯Ë Éúî^âýE ËïÈìmÓçR²²öî mùyÚÓ÷ gZØòÔëdË´ï¡ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Tax fraud.{Which of the following sections of SARBOX requires that top management of a publicly-held company must bear re Tax avoidance Tax Terrorism|Following are the balance sheets of Beckett, Inc. for December 31, 2007 and 2008. Use this info for questions zrüsã ¢u3úw- zã9{Ê~r ÆßWE Ö·r '¹ã )° ccú Bå² ÷ H î ©ÍÉD ® ²'³¿¾xÊ Öøà¸êZôâÆ2½ dü©ñÒMbP?_*+ã :%ág Á- &Ãõ(\U ÂÕ?'q= ß ×£pÍ?( ×£p= ç?) ëQ¸Õ?M HP LaserJet P2015 Series PCL 5ܤ!Cÿ ê odXXLetterÿÿÿÿDINU"LXÕ 5±6SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCo oÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ [none] [none]Arial4PÀÀÀÀÀÀd÷?TILLER<Automatic>ÿÿÿÿR» 44ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ eGý eGý ere_fdý fsý [email protected] fuý fuý [email protected]@[email protected] [email protected][email protected] [email protected]@[email protected]@iJ)[email protected] : ² ÷ É?ã [email protected]?w [email protected][email protected]: OAjJ)[email protected]?jø@ [email protected] mEf¾$mEEEEEEEEC>Q× QeQ¾mQeQPnQý nEg¾.nEEEEEEEEC>QeQeQeQeQPý oQ~ Page 6 Sheet1 [email protected] oQ~ oP [email protected] oQ~ [email protected] oQ~ [email protected] oQ~ oP [email protected] C>QeQeQeQeQP¾2pQCECEEEEEEC>QeQeQeQeQP¾qQEEEEEEEEEE ¾qQEEEEEEEESS~ [email protected] rEe¾rEEEEEEEEE ¾rQEEEEEEEESSsQý sEQ¾sEEEEEEEEE ¾sQEEEEEEEESSý tQ~ [email protected] tQ~ [email protected] tQ~ [email protected] tQ~ [email protected] tQ~ [email protected] E¾udCCCCCCCCCE ¾vCCCCCCCCCCE ~ wd @ý wC]¾wQeQCQeQPE ý xQý xe_¾xQeQeQeQPE ý yQý ye\¾yQeQeQeQPE ý zQý ze^¾zQeQeQeQPE ý {Qý {e[¾{EEEEEEEEE ý |Qý |EX¾|EEEEEEEEE ¾}QEEEEEEEEEE ¾~QEEEEEEEEEE ~ h Q"@ý P E ¾ EEEEEEEEE h Qý Page 7 Sheet1 t E¡¾ EEEEEEEEE ý h Qý yE ý h Qý tP ý h Qý tE ý h Qý tE ý h Qý PP E×Dql 0DFdPqw [email protected] 888888 84r á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ár á ál á tH£¾ EEEEEEEEE tH Cý PhY¾ iiiiiiiãE ¾ HC] Qý hjp¾ hMMý tMZ Mý hMv¾ hMM~ P LÝ@ E¾ HCf Qý hjq¾ hMMý tMs Mý hMu¾ hMM~ P Ã@ E¾ HCf Qý hkr¾ hllý Plt¾ llll_ E ¾ HCf¾ QEEEEEEEEEE ¾ HCf~ [email protected] tM|¾ MJmEEEEEE hSý hQ~ t [email protected] t~ t ÛÊÀý t~ t FÎÀý hQ~ y [email protected] hQý tE E S¾ QMMCmEEEEEE tS¾ QMMJmEEEEEE Page 8 Sheet1 t S¾ QMMJmEEEEEE t S¾ QEEEEEEEEEE h S~ h Q&@ý t E~¾ EEEEEEEEE h Sý h Q~ è P [email protected] h Q~ h [email protected] h Q~ t Pp [email protected] h Q~ h [email protected] h Q~ t PP±ú@ E S¾ QEEEECEEEEE tS¾ QEEEEEEEEEE tS¾ QEEEEEEEEEE tS¾ QEEEEEEEEEE hS~ hQ(@ý tEz¾ EEEEEEEEE hSý hQ~ t [email protected] hQ~ t :@ý hQ~ t [email protected] hQ~ t [email protected] hQý tP E S¾ QPQPQPQCQPE tS¾ QPQPQPQPQPE tS¾ QPQPQPQPQPE tS¾ QPQPQPQPQPE hS~ [email protected] tP}¾ QPQPQPQPE ý h Q~ t ,@ý h Q~ t .@ý h Q~ t [email protected] h Q~ t [email protected] h Qý tP Page 9 Sheet1 E¾ QCQPQPQPQPE ¾ QPQPQPQPQPE ¾ QEEEEEEEEEE ¾ QEEEEEEEEEE ~ Q,@ý Ey¾ EEEEEEEEE ý ¡Q~ ¡g@ @ý ¡Q~ [email protected] ¡Q~ ¡g @ý ¡Q~ ¡g@ @ý ¡Qý ¡P¡ E×DJl>D OZ0B ****B ****B ****8 ¾£QEEEEEEEEEE ¾¤QEEEEEEEEEE ¾¥QEEEEEEEEEE ~ ¦Q.@ý ¦Ex¾¦EEEEEEEEE ý §Q~ §g [email protected] §Q~ [email protected] §Q~ [email protected]@ý §Q~ §g [email protected] §Qý §P§ E¾¨QgQgQgQCQPE ¾©QEEEEEEEEEE ¾ªQEEEEEEEEEE ¾«QEEEEEEEEEE ¾«QMMJmEEEESS~ [email protected] ¬Ew¾¬EEEEEEEEE ¬Sý -Q~ [email protected] -Q~ -QZ [email protected] -Q~ -Q.@ý -Q~ [email protected] [email protected][email protected]QCEE Page 10 Sheet1 -Qý PE-S¾®QCEEEEEEEEE ®S¾¯QEEEEEEEEEE ¯S¾°QEEEEEEEEEE °S¾±QEEEEEEEEEE ±S~ [email protected] ²E{¾²EEEEEEEEE ²Sý ³Q~ ³ [email protected] ³~ ³P Aý ³~ ³L Aý ³Q~ ³DùAý ³Qý ³E³ E³S¾´QMMJmCEEEEE ´S¾µQMMJmEEEEEE µS¾¶QMMJ²EEEEEE ¶S¾·QEEEEEEEEEE ·S~ [email protected] ¸E ¾¸EEEEEEEEEy¸y¹Qý ¹E!¾¹EEEEEEEEEy¹yý ºQ~ ºPý ºQ~ ºP [email protected] ºQ~ ºP [email protected] ºQ~ ºP [email protected] ºQ~ [email protected] EºS¾»HCBC]CCCCCC »S¾¼CCEEEEEEEEE ¼>¾¼EEEEEEESS¾½CCEEEEEEEEE ½>¾½EEEEEEESS¾¾CCEEEEEEEEE ¾>¾¾EEEEEEESS~ [email protected] ¿E¾¿EEEEEEEEE ¾¿QEEEEEEEESSÀQý ÀE ¾ÀEEEEEEEEE ý ÁQý ÁEÁEý ÁQý Page 11 Sheet1 ÁEÁCý ÁQý ÁE¾ÁEEE ×D¦ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ á1 á2 á3 á4 á5 á6 á7 á8 á9 á: á á< á= á> á? á@ áA áý Page 12 Sheet1 Q Qý E¾"CCEQ\\\CC ¾#QCQEEQ\\\CC ¾$QPQEEQ\\\CC ¾%QEEEEQ\\\CC ~ &d@@ý &CI¾&CCCQ\\\PC ý 'Q~ [email protected]@ý 'Q~ 'Pò@': ý 'Q~ 'â^ê@'Pý 'Q~ ' PXË@' Cý (Qý (E¾(CCEQC\\PC ¾)QPQEEQ\\\PC ¾*QPQEEQ\\\PC ¾+QEEEEQ\\\PC ~ ,QZ@@ý ,E¤¾,EEECCCCCC ý -Qý -WMý -Qý -EPý -Qý -EOý -Qý -âN¾-CCC ý .Qý .E¾.CCEQPQPCC ¾/QEQEEQPQPCC ¾0QEQEEQPQPCC ¾1QEEEEQPQPEE ~ [email protected] 2E¤¾2EEEQ\\\EE ý 3Q~ [email protected]@ý 3Q~ 3PZ [email protected] 3Q~ [email protected]@ý 3Q~ [email protected] ý 4Qý 4E¾4CCEC\\\EE ¾5QPQEEQ\\\CC ¾6QPQEEQ\\\CC ¾7QEEEEQ\\\CC ¾ ¾8QPQEEQPQPCC 8 8H¾9QEEEEQ\\\EE 9 9H¾:QEEEEE\\\P\ :H¾ Page 13 Sheet1 ác ád áe áf ág áh ái áj ák ál ám án áo áp áq ár ás át áu áv áw áx áy áz á{ á| á} á~ á á á¾bMMMMMMMK¾cFMMMMMMMKdA¾dMMMMMMMK¾eMMMMMMMK¾fMMMMMMMK¾gEMMMMMMMK¾hMMMM t tEEtKuKvKwKxExKyKzK{K|E|K}K~K:K E×B X$ g á á F E×< ìÎðDðð,ð(ð ððv² ð £ð<¿A? A [email protected]?ð>¼ð]N` ./ÿÿ $Àv2 %Word.Document.8 Aì~ðv² ð £ð<¿A? A [email protected]?ð4DN73ð]N`@./ÿÿ$°w2%Word.Document.8ZA>[email protected]@.îãdB.ggÿÿÿÿD SummaryInformation(ÿÿÿÿôDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 14 Sheet1 @CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿDell D610 A00Dell D610 A00Microsoft [email protected]@Ó4ìÆ@ FPL0ÉþÿÕÍÕ . ¤ÍäKelley School of BusinessSheet1Sheet1!Print_AreaWorksheets Named Rangesþÿ ÿÿÿÿ ÀF&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.8ô9²q Page 15 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 16 Sheet1 Page 17 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ughout the exam. ATERIALS MAY LEAVE THIS ROOM. Failure to turn in all exam materials or FAILURE TO FOLLOW DIRECTIONS DURING THE EXAM 5 B*OJQJ^JphÿhÁ^² 5éB*OJQJ^Jphÿh?z5 B*OJQJ^Jphÿ$h´TÎhqd5 B*OJQJ^Jphÿhqd5 CJOJQJ^JaJ 5b B*CJOJQJ^JaJphÿ 5 >*CJOJQJ^JaJhóa Page 18 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ \("$"#,##0\)!"$"#,##0_) [Red]\("$"#,##0.0\)®0.0000000 [Red]\("$"#,##0.000\)³0.00_) "À à!\À à#XÀ à"8À à HÀ à"xÀ à lÀ à hÀ à HÀ à hÀ à hÀ à¥Ñ lÀ à% lÀ à!XÀ à"À à ( @À à ( À à ( @ À à ( À à ( À à XÀ à#À à!À à"À à!À Page 19 Sheet1 ½½X÷Ù¶k]s¯ôÚí·´ÓÃÄ $× Ñ9qOø7ð´».6ðR â l§cÛy2ÒÂÆMíØ6^Z ,¦þ0ö 嵧sÑ: Îƨ]êÜÐB§<uâ- Úx: ¯Õ ïwß ~¸ªÐ:¤k¢ÍòÔ«VÿMðÖrméµÊ Z ìfKv âÞGÌεØÿ,#oÛ ÁC(¶oV <Û UÛö¼ IùIÜã Ù uþoÀ[ ¿ÒO 8gò£~æØÞP´ûNÒ( ì=Ø° ±÷²Ï ¤Õ ÿ ×N Oæ½ ÌF̼=Ïý.©cP¾?óo ¯òvòûcOã[}þ.^¦Z4ub Ít 3u1ò ðêÞ»X =MNyØ7%F1 sâ oLìLnå|ä1 ÷BÛÎU¼<ßÀ æûÍw3F¹º·Fó,rî-PrÉ Üãìà DÄÆ x' Å7dl£t: )¶ÑæéqD=ý¨¬×#³¸ [email protected],öIß_ØY^§ö¶e{~¯{²öjËa µóaÞpö^ Qktû.Ûã¸¿Í b¿U. [email protected]^ÊÛ=¤¡ó6*¨óiµ_òÚѹ ¹©½¡ó¡Bç§[è × Î è g¡ó÷ :=¯ QØyé[ñ _ Éã Xí»<uãusã&xwd+î ï:ícåÙ ¬ ¶ØÎæ "µ¬ÏË>ú!mêwãUÛ ×NZÎg^Ú >ZG .t©ó3ì3ª:å©SÙºþüÞbôNz³#îÒ»è y» íÙû¤)z¼¯E ?: Ö úµì[× ýteDB ÃùOZÈI3¯ õÌËÿ ñ2¯Þµ@^Àg:ÑË 2ÖÕù{&y×î°CzèUVÁ õYÀ ö¬#/ì §mÑV´¿Zè·®k ð"U õ-k* ÿ t ¶l¦ }4| ï+µ¥ýÑn5o»£ì£>Ãuçog²©Ä <Û½ÙºõÇ«üÆPv®8 ¤ ÍX _gã Ï^}{®Éî1{¯i] ^£f»´|æÎÀ b ·&Ç{L>ÿD¿ôsø/übãÑK>êèésÐtËú&ò!S®ÓW ·=å ¼_èî ÷¶ð <}Zëj}Ò ] mîî Oj|´ÇóÏ7P° ô¢éã÷.òÞ\ÐêƧ ò~p× Óy D Ý ÝsÏ*lòÜóO*ö. öþ6ì5^æ h·óù3Ï/¶ë¹§Ú®¼vÚMiç}¥¶¨6fC5o»Bôüríþð üåË¡é3}!OyÒ× ë¯ô ¾ÔÖ ý`²k£qàüú§ôoÓwI) äi ¶Õ A^ -Ôï§ãº|ø C Ä> _ »ëÜø äßðó\z¹oæ ±ìy2lèíàÛÚÖÁ VUm: § ÏÇü+«üùѤg¾ ñ}IüÍ4ýÕè Á Ìî)¥Â mÐ>HÛöë·[Ø OÚY«Ðûr x¬ÐëwÕË §ÞõÔÇ X¿K Ò`¾¤Ûy'<?ãæ# Page 20 Sheet1 :K ïxçU ³ñ³ízmå/Qâ AádÌ¡ô¿416¯«ùðµv<ø ¯_&}3öÌ ç ¼vüi Ò ¾é]`èqÄ>f>íªÛKÙö@!SÍ ½°3?Z þ\Å^yï*hu1Ý@&ç µw ã õl> nP·È xµñ^Ñ ¯©ÛéÏ ÿ ÊeçÀ ´ó!t ÖO±ùÝ #å:æËz¢¬é1ÇÔÑìc/î #ÎÍuûL aÏG > êÞÕ1üXG çg Æõê,ÞQ$g 4nú%h A o'8,>mâX² m:rC ÄúG øÍø§x¹}Úª}¦öÑ>¶2 ¹¯ Ðÿ ë³ñbcdRÆgCÒ «³ñÚÄø¥ô`=s ®ÄCëHo ¾ãìú´ Þn%?LÉQU >¶iûæÃ÷æ¯+hAã §mâo°IÛN: :Ñ6yÚ× ã µ¶5à-®Ï¡³]꼦Z NyíèLÑ·ôî .p¼ã 6ë Õiè( )¦aîtû5 Ëá_Ó·ý.= ¼´óß my¦å1²¬Nõ¤ tkGä¥ ¾ ªmÒB 6 Û ü\èÚ \?èó´ 2IvÄ8Î§Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ anaging one's income taxes? ?Answer questions 10 through 17 using the following information:Zthe financial statements are the sole res AITHPOrientRotate180FalsePaperSizeLETTERMediaTypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDevice ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 21 Sheet1 Page 22 Sheet1 Page 23 Sheet1 Page 24 Sheet1 Page 25 Sheet1 Page 26 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 27 Sheet1 Page 28 Q QEEEEEEEEEE Sheet1 Page 29 Sheet1 Page 30 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 31 Sheet1 Page 32 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ n in all exam materials or FAILURE TO FOLLOW DIRECTIONS DURING THE EXAM IS A VIOLATION OF THE HONOR CODE AND WIL h?z5 B*OJQJ^Jphÿ$h´TÎhqd5 B*OJQJ^Jphÿhqd5 CJOJQJ^JaJ 5UCJOJQJ^JaJ#h*¬h*¬5à CJOJQJ^JaJ#h*¬hÓ9-5` CJOJQJ^JaJ&h*¬hqd5 >*CJOJQJ^JaJ#h*¬hqd5Ï CJOJQJ^JaJÁ\eÔÙæ Page 33 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ [Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_) [Red]\(0.00\)N´I_([$$-409]* #,##0.00_) hÀ à¥Ñ lÀ à% lÀ à!XÀ à"À à ( @À à ( À à ( @ À à ( À à ( À à XÀ à#À à!À à"À à!À à h@@À à [email protected] à [email protected] à h@ À à h À à"|À à"| À à Page 34 Sheet1 R â l§cÛy2ÒÂÆMíØ6^Z ,¦þ0ö :¤k¢ÍòÔ«VÿMðÖrméµÊ Z ìfKv âÞGÌεØÿ,#oÛ ÁC(¶o9 ã\Wõ <Û UÛö¼ IùIÜã Ù -ÎÖÛ \à ò1ïÈw¼v?6ïOa vþ9羪E ò´s9²uóù1xù Ø° ±÷²Ï ¤Õ ÿ×N Oæ½ ÌF̼=Ïý.©cP¾?óo Þ»X =MNyØ7%F1 sâ oLìLnå|ä1 ÷BÛÎU¼<ßÀ æûÍw3F¹º·Fó,rî-PrÉ Üãìà ·g ¸b g ËÁR fþR0¿È[¾º Y¿,cY]¡7xs¡]¬uÑ gû! ù°Ñ,öIß_ØY^§ö¶e{~¯{²öjËa @RkC^ÊÛ=¤¡ó6*¨óiµ_òÚѹ ¹©½¡ó¡Bç§[è × Î Ð g¡ó÷ åÙ ¬ ¶Øβ "µ¬ÏË>ú!mêwãUÛ ×NZÎg^Ú >ZG .t©ó3ì3ª:å©SÙºþüÞbôNz³#îÒ»è Ïxã ¹I R MÝÝ7÷üÆæ , Îö)ã2A×çÊݼc|ËÆ, eSõ)cyt}_ w¼FÁR ðî >ú/¤UÉÓG$µ> çUZç\m û ¾UÖ4 ï6Àiõ ·p.»¥¸t 8 µÏ£óz[hÅýHRûM1 ç%×b×vç1 ç y. sP <!¯(ç<Ï óMÐ/a ¶Èö º¦òMÑ r¡W :b f:Hyù b¼ûÆ¿>5ÊtëÈ,xQ==Z ¼å Ê êp®Y/ /£¯ ðÁ ¾8gÖD_ÈÓ« -óÅSðNô¬3ÙµÈ>F? Lí»iÐõþ [email protected]}#¬þ üÊ nYi ×qËê úkÈG» ®¼vÚMiç}¥¶¨6fC5o»Bôüríþð g> ³ó7nòï-ve¿§¡Oõ-ýÔK Æ sò|´ð2 åØXG¹Hæ y¬Ë¡ÓÔúê³-!ßTYëE, H/*h EÚ Ë²ê §þ¨'-d o9-É(mÊ Page 35 ýä»À< ÝqĺævßyS ]ä Sheet1 ø ¯_&}3öÌ ç ¼vüi Ò ¾é]`èqÄ>f>íªÛKÙö@!SÍ ½°3?Z þ\Å^yï*hu1Ý@&ç µw ɾÁÒ<sÇ ³»³qã ñ3 XAÞr ð &/Êò«ãuÊóO¡_¾¼: +ëRF}¶!n,ʽ¤íÄ þûBáÛ¯E FÙõêdÅ9 ëÇ6°½Ðæ¿ -: «<ÇÕø-ÆµÝ uûL aÏG > o'8,>mâX²m:rC ÄúG øÍø§x¹}Úª}¦öÑ>¶2¹¯ FbÇ, s Æ÷¤Õ1ã çu 7ZÖ Qz @ n íuù°á l\[email protected] V7> B 6 Û ü\èÚ \?èó´2IvÄ8Î§Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ through 17 using the following information:Zthe financial statements are the sole responsibility of the CPA firm conducting the audit./the co TypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUs ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 36 Sheet1 Page 37 Sheet1 Page 38 Sheet1 Page 39 Sheet1 Page 40 Sheet1 Page 41 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 42 Sheet1 H H¾<QEEEEE\\\P\ <H¾ =TEMMEEEEEEEQ>¾ >TMMMEEEEEEEQ>¾ ?TMMMMEEEEEEQU¾ @TMMMMEEEEEEQV¾ ATMMMMEEEEEEQ áC áD áE áF áG áH áI áJ áK áL áM áN áO áP áQ áR áS áT áU áV áW áX áY áZ á[ á\ á] á^ á_ á` áa á¾ BGMJJMEEEEEEQM¾ CGJMMKEEEEEEQK¾DMCCKEEEEEEQV¾ EODCCKEEEEEEQV¾FCCCKEEEEEEQK¾GCE IOD¾IKWWWWWWQKJC¾JMWWWWWWQK¾KCFEMWWWWWWQKLE¾LMWWWWWWQK¾ Page 43 MOC¾MMWWWWWWQKNC¾NMWWWWWWQK¾OCEEMWWWWWWQKPE¾PMWWWWWWQK¾ QOC¾QMWWWWWWQKRC¾RMWWWWWWQK¾SCFEMWWWWWWQKTE¾TMXX[XXXXK¾ UOC¾UMXXZXXXXKVC¾V?XXXXXXXK¾WCEENXXYXXXXKXE¾XYYXXXXXK¾ YOC¾YYYXXXXXKZC¾ZYYXXXXXK¾[CEEEYYXXXXXK\E¾\KKMMMMMK¾ ]OD¾]KKMMMMMK^C¾^KKMMMMMK_C¾_EMMMMMMMK¾`CEF¾`MMMMMMMKaE¾aMMMMMMMK×D$l$$"$"""*&"&*& Sheet1 Page 44 Sheet1 Page 45 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 46 Sheet1 Page 47 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 48 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ \("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_) _([$$-409]* \(#,##0.00\) Page 49 Sheet1 µÉsø ýazÄÁ, mÚ$]ß ÛúRadz¤QþMx]àd¾÷òiÚÖ ¸ DZõÊ <} /ëâ¤ÏwTzHh ëßSO >Ûªêð §Î ÈÖéü<¯(°³ðÛ×-ýÙĽøäöòþF3Öü ¾ S×GÂ5×v]S «íÊk§Ý=ïÑ.Õjó¶ù ±`ì]B»¿2Tú+ÏvG^-×ôü9Wì_úÒ-ìe }ÂP ÿ®oÊZxg¶ZHæ¦îvò{ì |7]Þ37ßòé1 U<îÒù¶Ð HëöBeú0r*ÌñbåûSù6ü TR¼"ïQh^g Page 50 Sheet1 kúC?¨÷Eð[e ÞçfNÔ+O½Î-:½ á¹x_"ÿkiîë¼[a´4£¡¹rÖ t>F1Ú¤mÖ cã ¤?xe¹ð-ã : K c´¨«ýÖ§ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ lseHPDocPropResourceDatahpzhl43e.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIH ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 51 Sheet1 Page 52 Sheet1 Page 53 Sheet1 Page 54 Sheet1 Page 55 Sheet1 Page 56 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 57 Sheet1 Page 58 Sheet1 Page 59 Sheet1 Page 60 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 61 Sheet1 Page 62 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 63 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ [Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_) _([$$-409]* "-"??_) Page 64 Sheet1 g ôàY.× ¶äÛNÔSo´º£}e£: iÔ±¾úûã Y+ ½C? þÅúá¸ã?ô `Ú yåå KÒ|Ç]º!ç\ Page 65 Sheet1 Ç=÷ôÓ ùXy _Üî ã ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ rrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOW ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 66 Sheet1 Page 67 Sheet1 Page 68 Sheet1 Page 69 Sheet1 Page 70 Sheet1 Page 71 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 72 Sheet1 Page 73 Sheet1 Page 74 Sheet1 Page 75 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 76 Sheet1 Page 77 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 78 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _("$"* \(#,##0\) _(@_) Page 79 Sheet1 ØÏ8ÚYCup~ÆÌ ä iã×Pyó -Gi]ì</ÿ¤¼ -GÓî^/Í® ¿æ¼Î» \þMÉäã ûg÷ÇJ¸çöº vÂgúë,°è!-|eY_-*Ò¾" ¿ &p- zÒ"f¬~ Vö»rÑ Ø Page 80 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ eHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFA ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 81 Sheet1 Page 82 Sheet1 Page 83 Sheet1 Page 84 Sheet1 Page 85 Sheet1 Page 86 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 87 Sheet1 Page 88 Sheet1 Page 89 Sheet1 Page 90 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 91 Sheet1 Page 92 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 93 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _("$"* "-"_) Page 94 Sheet1 ¿ «ó :µM}ëþN¡Óõ :¦òÔiêt>Ï èý§í¬¸è 2 Ê+Ü »¿t$[Ïú+Kò Êïß ý~é g^ÿÚí«Îù e n \Ä u-§ýMj>¡ã sf Page 95 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1Tru ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 96 Sheet1 Page 97 Sheet1 Page 98 Sheet1 Page 99 Sheet1 Page 100 Sheet1 Page 101 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 102 Sheet1 Page 103 Sheet1 Page 104 Sheet1 Page 105 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 106 Sheet1 Page 107 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 108 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _(@_).))_(* #,##0_) _(* \(#,##0\) _(* "-"_) Page 109 Sheet1 ´Çw«öÈÓ̪µ§/¶¡¾ Ó:·Uã òÔÙú : Ïw2·fëC¾óñ^çæ¼w: _è =ù±?³Ã¾G_µ«ã Page 110 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ HPStraightPaperPathFalseHPCoversOther_PagesHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS43ePSServicesOptionHL ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 111 Sheet1 Page 112 Sheet1 Page 113 Sheet1 Page 114 Sheet1 Page 115 Sheet1 Page 116 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 117 Sheet1 Page 118 Sheet1 Page 119 Sheet1 Page 120 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 121 Sheet1 Page 122 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 123 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _(@_)?,:_("$"* #,##0.00_) _("$"* \(#,##0.00\) _("$"* "-"??_) _(@_)6+1_(* #,##0.00_) _(* \(#,##0.00\) Page 124 Sheet1 Page 125 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ HPZLS43ePSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRU ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 126 Sheet1 Page 127 Sheet1 Page 128 Sheet1 Page 129 Sheet1 Page 130 Sheet1 Page 131 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 132 Sheet1 Page 133 Sheet1 Page 134 Sheet1 Page 135 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 136 Sheet1 Page 137 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 138 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _(* "-"??_) _(@_)=¤8_("$"* #,##0.0_) _("$"* \(#,##0.0\) _("$"* "-"??_) _(@_)9¥4_("$"* #,##0_) Page 139 Sheet1 Page 140 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_Ordersup ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 141 Sheet1 Page 142 Sheet1 Page 143 Sheet1 Page 144 Sheet1 Page 145 Sheet1 Page 146 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 147 Sheet1 Page 148 Sheet1 Page 149 Sheet1 Page 150 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 151 Sheet1 Page 152 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 153 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _("$"* \(#,##0\) _("$"* "-"??_) _(@_)¦"Yes" Yes No§"True" TRUE False¨"On" On Page 154 Sheet1 Page 155 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ rupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRang ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 156 Sheet1 Page 157 Sheet1 Page 158 Sheet1 Page 159 Sheet1 Page 160 Sheet1 Page 161 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 162 Sheet1 Page 163 Sheet1 Page 164 Sheet1 Page 165 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 166 Sheet1 Page 167 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 168 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Off]©,[$¬ -2]\ #,##0.00_) [Red]\([$¬ -2]\ #,##0.00\)Aª<_("$"* #,##0.000_) _("$"* \(#,##0.000\) Page 169 Sheet1 Page 170 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ leRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEX ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 171 Sheet1 Page 172 Sheet1 Page 173 Sheet1 Page 174 Sheet1 Page 175 Sheet1 Page 176 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 177 Sheet1 Page 178 Sheet1 Page 179 Sheet1 Page 180 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 181 Sheet1 Page 182 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 183 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _("$"* "-"??_) _(@_) Page 184 Sheet1 Page 185 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ UTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKXIUPHdLetterê ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 186 Sheet1 Page 187 Sheet1 Page 188 Sheet1 Page 189 Sheet1 Page 190 Sheet1 Page 191 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 192 Sheet1 Page 193 Sheet1 Page 194 Sheet1 Page 195 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 196 Sheet1 Page 197 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 198 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 199 Sheet1 Page 200 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ terê ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 201 Sheet1 Page 202 Sheet1 Page 203 Sheet1 Page 204 Sheet1 Page 205 Sheet1 Page 206 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 207 Sheet1 Page 208 Sheet1 Page 209 Sheet1 Page 210 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 211 Sheet1 Page 212 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 213 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 214 Sheet1 Page 215 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 216 Sheet1 Page 217 Sheet1 Page 218 Sheet1 Page 219 Sheet1 Page 220 Sheet1 Page 221 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 222 Sheet1 Page 223 Sheet1 Page 224 Sheet1 Page 225 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 226 Sheet1 Page 227 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 228 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 229 Sheet1 Page 230 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 231 Sheet1 Page 232 Sheet1 Page 233 Sheet1 Page 234 Sheet1 Page 235 Sheet1 Page 236 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 237 Sheet1 Page 238 Sheet1 Page 239 Sheet1 Page 240 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 241 Sheet1 Page 242 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 243 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 244 Sheet1 Page 245 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 246 Sheet1 Page 247 Sheet1 Page 248 Sheet1 Page 249 Sheet1 Page 250 Sheet1 Page 251 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 252 Sheet1 Page 253 Sheet1 Page 254 Sheet1 Page 255 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 256 Sheet1 Page 257 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 258 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 259 Sheet1 Page 260 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 261 Sheet1 Page 262 Sheet1 Page 263 Sheet1 Page 264 Sheet1 Page 265 Sheet1 Page 266 Sheet1 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page 267 Sheet1 Page 268 Sheet1 Page 269 Sheet1 Page 270 ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2011 for the course ECON 302 taught by Professor Prof.ds during the Summer '09 term at Harvard.

Ask a homework question - tutors are online