Course Hero Logo

EØ HO 2 opgave 1e og 2a.docx - Erhvervsøkonomi Hjemmeopgave...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Alexander Helgason, Emma Taarning,Philip Madsen og Rikke GyldvigErhvervsøkonomiHjemmeopgave 2
1a)Fordi der bliver finansieret ud af de henlagte overskud, kan man sige at der enkapitalomkostning, som er svarende til det henlagte overskud.Ud fra formlen for den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)kan man se, at hvis investeringen finansieres gennem det henlagte overskud, ogdermed betyder at virksomheden ikke har nogle renteudgifter eller andre direkteudgifter, vil egenkapitalen være lig med 1, da det henlagte overskud bliver brugt.Derudover vil gælden være på 0. Vi kan altså sige at i dette eksempel er WACC =EFK.1c)For at finde ud af, hvor stort det årlige procentvise fald i energiprisen skal være, forat projekt B har en højere nettonutidsværdi end projekt A, bruger vi målsøgning iExcel, og beregner os frem til at det årlige procentvise fald i energiprisen skal værepå over 13,25 procent, for at anlæg B har en højere nutidsværdi.1d)Diskonteringsrenten er et udtryk for den rente der bruges i diskonteringen for atkunne komme frem til NPV (Net Present Value) af fremtidige pengestrømme. I vorestilfælde er NPV lig med kapitalomkostningerne. Vi kan ud fra Tabel 1.d og Figur 1.d

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
peter
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture