{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ECE474_S11_HW04_Solutions - 1‘1 Saga/T on ECE474 Spring...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1‘1 Saga/T on}; ECE474 Spring 2011 Homework 04 Due Friday, 18 February 2011 Streetman and Banerjee Problems: 3.2, 3.3, 3.8 oo+Moé oo+mQ F oo+moé oo+m_o.w oo+m_o.w oo+m_o.F oo+m_o._‘ oo+m_o. F oo+moé oo+moé oo+m_o.w oo+moé oo+m_o.w oo+moé oo+mo. _‘ oo+wo. F oo+mo€ oo+moé oo+moé oo+mo._‘ oo+wo._‘ oo+m_o. F oo+moé oo+m_o.w oo+m_o.w oo+mo._‘ oo+moé oo+moé oo+woé oo+wo._‘ oo+Moé oo+m_o._‘ oo+moé m9 mom—0N mom. _‘.m mom—N6 now—m4 nomad mom. 7v mom—WP mo-m_w.w mom _‘.v mom—m4 ow-m_o.w arm—0+ onEé Enumd PPM—ad FTMwé Nvad NTMm.m Nmeé m Tmmd m _‘-m_w.m MTMw.—. VTM to gum—NM EVmKé meEd meNm meKé oTMwN oTMQd mTMNF NTmKN tnmod A Vaxm Fo+mm. _‘- Fo+mv. T Fo+mm. T Fo+mfi. _‘- Fo+mo. .3 Pom—n. T Fo+mw. _‘- Pom—m. T Fo+mm. T Fo+mo.N- _‘Q+m_ _‘.N- Fo+mN.N- Fo+m_N.N- Fo+Mm.N- Fo+mv.N- Pom—0N- Fo+mm.N- Fo+m_m.N- Fo+m_\..N- Fo+m_w.N- _‘Q+m_m.N- _‘Q+m_m.N- Fo+m_o.m- Fo+m fin- Fo+m_N.m- Fo+m_N.m- _b+m_m.m- Pom—van- _‘Q+m_m.m- Fo+m_m.m- Fo+m_m.m- Fo+mn.m- Fo+mwdu ._.v_\n_m-m_ mom—0N Nomod Nomad mom—0N No-mo.N No-m_m.N mom—0N No-m_m.N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N mom—9N mom—0N mom—QN No-m_©.N NOQQN NomwN No-m_m.N mom—0N Nomad mom—0N No-m_m.N Named mom—0N Nomad Nomad mom—0N No-m_m.N mom—0N NO-m.®.N Nomad mom—0N 93 b. _‘N-m_ 3 _‘N-w .mv FN-m_ _‘.v FN-m_ 7v am. 3 _‘N-m_ Ff FN-m_ _‘.v FNM. WV qumwé am. 2 FNM. :q _‘N-m_ _‘.v FNM— :q FN-m_ :q am. 3 FN-m_ :q _‘N-m :q FN-m_ Ff FNM. ; _‘N-m_ _‘.v _‘N-m_ _‘.v qum g FN-m_ :q _‘N-m TV _‘Num_ _‘.v NM. 2.. RM. 3 _‘N-m_ 2.. FNfl .mv FN-m_ 3 NM. :q 56m. ; FNfl _‘.v 3 b. Odom 0.00m Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom 0.00m Odom Odom Odom Odom odom Odom Odom odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom odom O; ._. mmflwme vmd- mmumwme mmd- mmflwmé wmd- «NM—mm; ovd- MNMBM. F Nvd- «NM—mm; vvd- mwamé ovd- mNm—wmé wvd- MNMBQF omd- «NM—mm; de- mmflwmé vmd- MNm—wmé mmd- mmflwmé wmd- mmflwmé 00.0- 0N-m_wm.w No.0- mmumwmé v0.0- mmflwmé mod- mmflwmé mod- “NM—mm: and- mmumwmé NED- «NM—mm; vnd- «NM—w”? ONO- MNMBQF mud- mum—wmé cod- mmuwwmé Nwd- “NM—mm; vwd- mmumwme owd- mmumwmé wad- mmflwmé omd- «NM—mm; de- mmflwmé vmd- mN-m_wm.F mad- mmnmwmé wad- 25 x 93 Emmm. ooe ooé ooé ooe ooé ooé co; co; ooé oo._‘ ooé Doe oo._‘ 00% ooé oo._‘ ooé ooé ooé ooé oo._‘ ooé ooe ooé oo._‘ ooé ooé 009 00% ooé ooé oo._‘ ooé mod v0.0 No.0 00.0 and omd vmd Nod omd wvd ovd vvd Nvd ovd wmd omd vmd mmd omd de 0N6 vmd NNd 0N6 3.0 9.0 vwd Nwd 3.0 mod mod vod No.0 ood 93 E5“. m 93 m 35cm. nommé mom Pd mo-m_o.N mo.mm.v mo-m_N.m mo-m_o.N moflmé momvd vow—0N vow—TV vow—m6 mom. PM mo-m_v.v mom—m6 mom VN Nomwé wowed Pom—w. _‘ Pom—Nd Pom—9m Ede Pom—Nd Pom. Pd Pom—0m Pom—gm Pom—Wm oo+m_o. _‘ oo+m_o. _. oo+m_o.w oo+mo. _. oo+mo. _. oo+mQ F oo+m_o. _. oo+m_o. _‘ oo+mo. _‘ oo+mo. _‘ mo+mvN mo+m F.—. mo+m_ _‘.m mo+m_m.N mo+m_ _‘. _‘ vo+m_o.m vo+m_m.N vo+m_ F. _‘ mo+m_m.v mo+mmN mo+m_o. —. No+mw.v No+MNN No+wo. —. Fo+m_w.#q Fo+wN.N Fo+mo. _. oo+w\..v oo+m_N.N oo+wo. —. Fommé Pom FN No-m_w.m mom—WV No-m_ _‘.N mom—Nd mom—WV mom. _‘.N vo-m_m.m voumvé vow—ON mom—Tm mom—0v mom—0N mom—Nd mom—WV Fo+m_m. _. Fo+mv. F Fo+m_m. _. Pom—N. F Fo+m_N. _. Fo+m 2‘ Fo+m_o. _‘ oo+m_m.m oo+m_m.w oo+m_\..\. oo+m_o.\. oo+wN.© oo+mv.m oo+m_©.v oo+m_m.m oo+m_ fin oo+m_m.N oo+m_m. F Pom—Nu oo+on Fomnfi- oo+mm. T oo+m_m.N- oo+m_ _‘.m- oo+m_m.m- oo+m_m.v. oo+m_v.m.. oo+m_N.m- oo+m_o.n- oo+m_nN- oo+m_m.w- oo+m_m.mn Fo+mo. T Fo+m_ _‘. T _‘Q+m_N. T Fo+m_N. T No-wo.N No-w©.N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N No-m_m.N No-m_m.N mom—0N mom—0N Nommd mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N No-mm.N mom—0N mom—0N Neuwmd mom—9N Nommd No-m_m.N mom—0N mom—9N mom—0N No-wo.N No-wo.N No-wo.N No-wo.N Nommd No-wm.N No..wo.N No-w®.N FN-wF.v FNM. :q FN-m_ :q _‘N-m_ 3 NM. :q _Num_ _‘.v FN-m_ _‘.v FN-m_ .mv FN-m_ ; am. 3 FN-mF.v FN-m_ Ff NM. 3. FN-m_ TV NM. 2.. NM. :q FN-m_ _‘.v qum _‘.v _‘N-m_ :q qum :q FN-m_ .mv FN-m_ _‘.v FN-m_ _‘.v FN-m:..v FNmFé _‘N-m_ F6. FN-m_ ; FN-m_ 7v FN-m_ :q _‘N-m_ 3 _‘N-m_ :q FNm. :q FN-m_ 3 FN-m_ 7v NM. 2.. _‘N-m_ .mv Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom 0.00m Odom Odom Odom 0.00m Odom Odom Odom 0.00m Odom Odom Odom Odom Odom Odom 0.00m Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom mmflwm. F mmflwmé mmflwmé mmflwmé mmflwmé «NM—mm. F mum—mm. _‘ mmumwm. F «NM—mm. F mmumwmé mmflwmé «NM—mm; mmflwmé mmmwm. F «NM—mm. _‘ mmflwm. F mmflwm. F mmuwwm. _‘ «Km—mm. F mN-m_wm.F «NM—mm; «NM—mm; mmflwmé mmflwme mum—mm. _‘ «NM—mm. _‘ «NM—mm. _‘ «NM—mm; mN-m_wm._. mmMEmé mmflwmé mmflwmé mmflwmé mNm—wmé «NM—wmé «Km—mm. _‘ and omd vmd de omd de oNd vwd NNd 0N6 w v.0 9.0 $20 Nwd owd no.0 mod vod N06 006 No.0- vod- mod- mod- ofio- Nwd- 3.0.. 9.0- w _‘.o- 0N6- NNd- vmd- mud- de- omd- de- ooé ooé ooé ooé ooé ooé 9:. 004 oo._, 00... on: oo._‘ ooé oo._. oo... ooé ooé ooé ooé oo._. oo._‘ ooé ooé ooé ooé ooé oo._‘ 004 00% oo._. oo._‘ 00; oo._, ooé ooé ooé mmé 00—. 3”; mm; on... wmé mNé vmé NNé omé far or... 3.? Nwe o_‘.w mo... moé woe No._‘ ooé mad wad vmd de omd mwd omd vwd mad and who 05.0 #50 Nnd cud mad two; t-m_o.m NTmKN onKQ memd oTMwN met...‘ m Tmnd meod v7mné gum—NM Enm. fin firm—we m med meN.w NTMQF NTMQM Nvad Sam—we I‘m—Wm Sum—9w Qmeé ovum—o4q 07mm.» mom—m; mom. F6. moflwd mom—Q? mom. :q mom—m.» now—m; m_‘+m_ F6 ©F+mw.N 03mm“; m_‘+mo.o m _‘+ww.N m F+m_m.w v_‘+m_m.m v_‘+m_n.N $+mwé m _‘+ww.m mF+m_\..N m F+mmé Nw+m_\..m Nw+moN N_‘+wN.F :+m_o.m :+m_m.N :+m_N._‘ o F+m_m.m ow+m_m.N o_‘+m_N.F mo+mv.m mo+wm.N mo+m_N.F wo+m_m.m wo+m_m.N wo+m 2‘ no+m_m.m no+mv.N no+w we ®o+m_N.m Fo+m_m.m Fo+mw.m Fo+m_n.m Fo+mod Fo+w©d Fo+m_m.m Fo+mv.m Fo+m_m.m Fo+wN.m Fo+m_N.m Fo+m fin Fo+m_o.m Fo+MmN Fo+m_m.N Fo+mw.N Fo+mNN 2:QO Pom—9N Fo+m_m.N Fo+mvN Fo+m_m.N Fo+m_N.N Fo+m_N.N Fo+m FN Pom—9N Fo+m_m._‘ Fo+mm._‘ Fo+m_w.w Fo+mne Fo+wm._‘ Fo+m_m._‘ mom—ON mom—9N mom—0N No-m_m.N Nomad mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N Nomad mom—9N Nomad Nomad mowed mom—0N mom—0N mom—0N Nam—0N No-m_o.N mom—9N No-m_m.N mom—0N mom—9N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N mom—0N Noumod Nomod mom—0N _‘N-m_ Ff _‘N-m_ F6 _‘N-m_ .mv FN-m_ 7v _‘N-m_ _‘.v _‘Num_ 3 NM. F6 am. 3 am. —..v _‘N-m_ Ff FNm Ff Km 3 _‘N-m_ 7v FN-m_ Ff FN-m_ _‘.v FNM— —..v FN-m_ —..v _‘N-m_ _‘.v qum E FN-m_ Ff FNM— —..v _‘N..w Ff FN-m_ Ff FN-m_ Ff _‘N-m_ —..v quw Ff _‘N-w_..v _.N-m_ _‘.v Fmflfiv FN-m_ F6 _‘N..w_..v Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom Odom MNMBQF «NM—mm; “NM—owe MN-m_wm. _‘ «NM—mm; mmflwme MNm—wQF mmumwme “NM—mm; mum—wmé mmmwmé MNMBM. F «NM—mm; mmflwmé mum—mm. F «NM—om; mum—mm. F mmumwmé «NM—mgr mmflwmé mmumwmé mmflwmé mum—mm. _‘ mN.wwm.w mum—mm. F mum—awe MN-Mwm.F mmumwmé MN-Mwm.F mmflwmé mwrwwmé ooé wad omd 36 No.0 omd and mad vwd Nwd cod and mud vnd mud and mod mod v0.0 N06 006 wmd omd vmd de omd wvd ovd vvd Nvd ovd oo._‘ ooé ooé ooé oo._. 00,—. ooé co... co... ooé oo._. ooé 00... on: ooé oo._. oo._. 2:. 004 oo._. ooé ooé oo._. oo._. oo._. ooé ooé ooé ooé oo._. ooé ooN mm.— owe vmé Nae om... mm: wwe vwé Nw._. owé wné oné vNF NE? omé woe owe vmé No; om... mmé mmé vmé Nmé om... wvé 9:. 3.... Nvé ové : I + "57”- 91p 1: F/flstfillfiév Jig-7%»? an e— (mfl Eberj 3— Ebeéy, ._ . 77V} 13 pro! yé‘y/mfiz Hui—’flu energy 1% IL: oat/e; 54/, 736 MAJ/Z? 0/ 767/545} figs” 4% V {'7‘9'3’ gbe/oau /} financieléd 4/ m 15.: _ 1C {' ’9' Ely/aw) ‘7 / 7'."- 76(flwp»¥ ELJM ) Ono {dads/@5163): / -? W _ _ ._ [ .+.ey/?_______ =3 /+ 61‘ —— / ——--’-°-2?7‘”—- w» ”W?— l+ exr [+6A'f . = % ex; Amr/ -4/ l+exp eke]. ll 1 1.. pl 4 R. \I ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

ECE474_S11_HW04_Solutions - 1‘1 Saga/T on ECE474 Spring...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online