ITStresskompendium

ITStresskompendium - IT OCH STRESS I ARBETET K OMPENDIUM...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IT OCH STRESS I ARBETET KOMPENDIUM Institutionen för informationsteknologi Människa-datorinteraktion April 2005
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- 2 - INNEHÅLL
Background image of page 2
- 3 - INLEDNING Allt fler tillbringar en allt större del av arbetsdagen framför en bildskärm. Allt fler blir också negativt påverkade, belastade och sjuka till följd av sitt arbete. Det finns både klara och belagda samband mellan bildskärmsarbete och olika typer av besvär. Till de vanligaste hör framförallt ögon- och belastningsbesvär samt stressreaktioner av olika slag. En viktig faktor bakom såväl somatiska som psykiska hälsobesvär är den stadigt ökande, upplevda stressen i arbetet. Vi ser också ett ökande antal människor som blir sjukskrivna till följd av utbrändhet och mental utmattning. Vad spelar IT-stöden, deras egenskaper och ”IT-stress” för roll i denna negativa utveckling? IT är en förkortning av begreppet informationsteknologi. Ser vi till begreppen ”information” och ”teknologi” eller ”teknik”, har båda tydliga kopplingar till stress och stressrelaterade reaktioner. INFORMATIONSÖVERFLÖD är en vanlig stressfaktor. Med det menas vanligen att det förutom att mängden information/stimuli utifrån kan bli för stor, kan informationens presentation, form och innehåll också bidra till stressen. Man behärskar helt enkelt inte situationen. ”TEKNIKSTRUL” är en annan viktig, för de flesta alltför välbekant, stressfaktor. Det kan till exempel vara system som ”hänger sig”, som har ojämna eller långa svarstider eller som på något annat sätt inte är stabila och pålitliga. ANVÄNDBARHETSPROBLEM av olika slag är ytterligare en faktor. Med detta menar vi att IT- stöden inte har en för användarna och den aktuella användningen optimal utformning, utan det är ineffektivt, krångligt, svårförståeligt etc. att hantera det tekniska stödet. Att IT skapar allvarliga arbetsmiljö- och hälsoproblem är uppenbart. Frågan är hur vi bättre ska kunna förstå dessa problem, förstå vad vi kan göra åt dem och hur vi ska kunna förebygga dem. Innehållet i detta kompendium handlar mycket om ”problem och elände”. Självfallet finns det oerhört mycket i den nya informationstekniken som är bra, nyttigt och önskvärt i många avseenden. Men otvetydigt finns det också många problem. Här fokuserar vi på problemen, och hävdar att många av dessa skulle enkelt kunna avhjälpas om kunskaperna fanns mer spridda. Arbetsmiljöproblem kan delar upp i några olika typer. Vi har valt att använda oss av följande olika problemtyper, vilka kommer att förklaras mer framöver: Fysiska arbetsmiljöproblem Psykosociala arbetsmiljöproblem Kognitiva arbetsmiljöproblem Materialet i detta kompendium har utarbetats i olika omgångar av: Carl Åborg Jenny Öhman-Persson Bengt Sandblad
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- 4 - DISPOSITION Detta kompendium inleds med en mycket kort och översiktlig beskrivning av kunskap om de viktigaste hälsoeffekterna av bildskärmsarbete. Sedan följer en bakgrund till de teorier och modeller
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

ITStresskompendium - IT OCH STRESS I ARBETET K OMPENDIUM...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online