Malbildsarbete

Malbildsarbete - Målbilder En metod för att utveckla det...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Målbilder En metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet Bengt Sandblad Niklas Hardenborg Avdelningen för människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet MÅLBILDER AV FRAMTIDA ARBETE OCH IT-STÖD -1- Innehåll 1 INLEDNING ............................................................................................................................3 1.1 SYFTE .........................................................................................................................................4 1.2 TIDIGARE FORSKNING OCH ERFARENHETER................................................................................4 2 IT-STÖD I ARBETET.............................................................................................................7 2.1 VERKSAMHETSUTVECKLING KONTRA SYSTEMUTVECKLING .......................................................7 2.2 IT SOM MÖJLIGGÖRARE...............................................................................................................7 2.3 EFFEKTIVITET.............................................................................................................................8 2.4 ANVÄNDBARHET ........................................................................................................................8 Standard för användbarhet ....................................................................................................... 9 2.5 ARBETSMILJÖ OCH HÅLLBART ARBETE.....................................................................................10 IT, arbetsmiljö och hälsa......................................................................................................... 10 Stress....................................................................................................................................... 11 Krav, kontroll och stöd-modellen............................................................................................ 12 3 OM MÅLBILDER.................................................................................................................14 3.1 HUVUDDRAGEN I DET PRAKTISKA MÅLBILDSARBETET .............................................................14 3.2 RESULTAT AV MÅLBILDSARBETE..............................................................................................16 3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LYCKAT MÅLBILDSARBETE ................................................................17 4 GENOMFÖRANDE AV MÅLBILDSARBETET...............................................................18 4.1 DE OLIKA STEGEN I MÅLBILDSARBETET....................................................................................18 Steg 1. Strategiska förutsättningar och villkor........................................................................ 19 Steg 2: Arbetsgruppens sammansättning ................................................................................ 20 Steg 3: Fastställa en tidshorisont............................................................................................ 21Steg 3: Fastställa en tidshorisont....
View Full Document

This note was uploaded on 03/01/2011 for the course 1MD 021 taught by Professor Bengtsandblad during the Fall '10 term at Uppsala.

Page1 / 55

Malbildsarbete - Målbilder En metod för att utveckla det...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online