BAB+2+PPT - PELUANG PERNIAGAAN PELUANG Semua perniagaan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PELUANG PERNIAGAAN PELUANG Semua perniagaan bermula daripada peluang yang dapat dikenalpasti dan diambil kesempatan untuk dimajukan. Contohnya peluang mendapatkan tender, menjadi vendor, menjadi panel klinik, pembekal tetap dan sebagainya. menjadi Kewujudan peluang perniagaan berkait rapat dengan faktor-faktor persekitaran seperti keadaan ekonomi, sosiobudaya, politik, undang-undang, teknologi dan tahap persaingan. Faktor-faktor persekitaran kebiasaannya mampu mempengaruhi perubahan dalam permintaan pelanggan terhadap sesuatu jenis barangan. terhadap Oleh yang demikian, kebolehan, kemampuan, kepandaian serta kepekaan usahawan dalam memerhati dan meneliti perubahan dan arah aliran dalam faktor-faktor persekitaran sangat penting kepada seseorang usahawan untuk merebut peluang perniagaan terbaik. Adakalanya, situasi atau keadaan ini akan menentukan sama Adakalanya, ada seorang usahawan mampu bertahan dalam sesuatu pasaran tertentu. tertentu. Yang dimaksudkan dengan peluang dalam pasaran ialah apabila masih terdapat ruang atau kesempatan untuk menawarkan barangan yang boleh memenuhi permintaan dan citarasa pelanggan. Terdapat dua situasi bagaimana peluang perniagaan dapat Terdapat wujud dalam pasaran. wujud 1.Barangan yang sudah wujud dalam pasaran tetapi masih 1.Barangan belum dapat memenuhi sepenuhnya permintaan dan citarasa daripada pelanggan. Ini boleh terjadi akibat barangan kurang bermutu, pilihan, harga tidak berpatutan, sukar diperolehi atau yang kurang menarik. yang Contoh: Industri Telefon Bimbit 2. Pelanggan inginkan barangan yang dapat membantu 2. menyelesaikan masalah-masalah tertentu. menyelesaikan Contoh: Industri Komputer kurang ciri-ciri Proses mengenal pasti, mengkaji dan memilih peluang perniagaan bukannya mudah. Ia dianggap satu langkah penting bagi seseorang usahawan dalam memulakan perniagaan. Terdapat empat (4) langkah utama yang perlu dilakukan oleh seorang usahawan sebelum memulakan perniagaan. oleh Langkah 1: Mengenal Pasti Keperluan dan Kehendak Pelanggan Langkah 2: Menganalisis Persekitaran, Penilaian Diri dan Nilai Masyarakat Langkah 3: Menilai Peluang­peluang Perniagaan Langkah 4: Memilih Peluang Perniagaan dan Merangka Rancangan Perniagaan Langkah 1: Mengenal Pasti Keperluan dan Kehendak Pelanggan Pelanggan Setiap peluang perniagaan bermula dari wujudnya keperluan dan kehendak pelanggan terhadap sesuatu barangan. barangan. Keperluan merupakan sesuatu yang asas yang mesti diperolehi, dimiliki dan dinginkan dalam kehidupan seseorang seperti makanan, pakaian, perlindungan, pendidikan dan keselamatan. keselamatan. Namun, manusia juga mempunyai kehendak yang merupakan keinginan atau kemahuan peribadi untuk sesuatu yang lebih sempurna daripada yang asas. yang Kehendak seseorang boleh dipengaruhi oleh budaya,tahap pendidikan, tahap kemampuan dan keperibadiannya. pendidikan, Maslow's Hierarchy of Needs Maslow's (Teori Hirarki Keperluan Maslow) (Teori Penwujudan Diri Penghormatan Sosial/Kasih Sayang Keselamatan Psikologikal Psikologikal Psikologikal T ermasuk kelaparan, kedahagaan, perlindungan dan lain-lain Termasuk keperluan diri. keperluan Keselamatan Termasuk perlindungan daripada gangguan fizikal dan emosi Sosial/Kasih Sayang T ermasuk perasaan kasih sayang, kepun yaan, penerimaan dan Termasuk persahabatan persahabatan Penghormatan T ermasuk faktor-faktor penghormatan seperti penghormatan Termasuk diri, autonomi, pencapaian, status, pengiktirafan dan perhatian. diri, Penwujudan Diri Desakan untuk menjadi apa yang termampu oleh seseorang itu Desakan Contoh: KEPERLUAN KEPERLUAN Makan nasi di rumah Memiliki rumah teres Memiliki kereta biasa KEHENDAK Makan di Pizza Hut, Restoran Mewah atau di Hotel Memiliki rumah banglo Memiliki kereta mewah Keperluan dan kehendak manusia adalah tidak terhad dan pelbagai. Keadaan ini secara langsung membuka banyak peluang perniagaan untuk menawarkan sama ada produk atau perkhidmatan. Langkah 2: Menganalisis Persekitaran, Penilaian Diri dan Nilai Masyarakat Masyarakat Dalam usaha mencari peluang-peluang perniagaan terdapat tiga perkara penting yang perlu diambilkira iaitu persekitaran, penilaian diri dan nilai masyarakat. penilaian Persekitaran Persekitaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. Struktur penduduk, pendapatan & citarasa Kajian ke atas data import & eksport Kajian terhadap sumber tempatan Rantaian industri Rancangan pembangunan kerajaan dan swasta Meneliti peluang perniagaan melalui media massa tempatan dan luar negeri 7. Mengkaji masalah sosial setempat 8. Undang­undang dan peraturan Penilaian Diri Penilaian Diri 1. 2. 3. 4. 5. Pengalaman Pengetahuan dan kemahiran Kedudukan kewangan Minat Jaringan perhubungan (Networking) Nilai Masyarakat Perniagaan yang bakal dijalankan tidak bertentangan dengan nilai masyarakat setempat. Langkah 3: Menilai Peluang-peluang Perniagaan Langkah Proses menilai peluang-peluang perniagaan membantu usahawan memilih satu peluang perniagaan yang terbaik. Dengan ini segala perhatian, komitmen dan usaha usahawan akan tertumpu pada hanya satu peluang perniagaan sahaja. Berikut adalah antara beberapa proses yang boleh diambil oleh usahawan dalam menilai peluang-peluang perniagaan terbaik. 1. 2. 3. 4. Sah Dari Segi Undang-undang Kuasa Monopoli dan Tahap Persaingan Keperluan Modal Risiko Langkah 4: Memilih Peluang Perniagaan dan Merangka Rancangan Perniagaan Rancangan Setelah semua proses dan langkah dilaksanakan, terpulang kepada usahawan untuk memilih peluang perniagaan yang terbaik. Tindakan seterusnya setelah memilih peluang perniagaan terbaik adalah dengan menyediakan (Rancangan Perniagaan) Rancangan Pentadbiran dan Operasi, Rancangan Pemasaran dan Rancangan Kewangan. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online