BAB+3+PPT - BAB 3.0 BAB ASAS PERNIAGAAN...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAB 3.0 BAB 3.0 ASAS PERNIAGAAN ASAS PERNIAGAAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BENTUK-BENTUK PERNIAGAAN  BENTUK-BENTUK PERNIAGAAN  Bentuk-bentuk perniagaan ditentukan oleh undang-undang dari segi penubuhan dan operasinya. Undang-undang seperti Akta Pendaftaran Perniagaan, Akta Syarikat serta Akta dan Enakmen Kerajaan Negeri telah menetapkan jenis-jenis unit perniagaan yang hendak ditubuhkan oleh usahawan. Ciri utama yang membezakan jenis-jenis perniagaan ini ialah pemilikannya. Di Malaysia, bentuk-bentuk unit perniagaan boleh di kategorikan seperti berikut: 1. Ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (pindaan 1978) 2. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965  3. Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Kerajaan Negeri 4. Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948 (pindaan 1993) 
Background image of page 2
PERNIAGAAN PERSEORANGAN/TUNGGAL  PERNIAGAAN PERSEORANGAN/TUNGGAL  Perniagaan Perseorangan/Tunggal ialah satu perniagaan yang ditubuhkan, dipunyai, dibiayai dari segi kewangan dan pengurusannya dikendalikan oleh seorang individu. Ianya di bawah takluk Akta Pendaftaran Perniagaan 1957. CIRI-CIRI PERNIAGAAN PERSEORANGAN 1.Penubuhan dan Milikan 2.Kawalan dan Pengurusan 3.Liabiliti 4.Pembahagian Untung 5.Bebanan Cukai
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PERNIAGAAN TUNGGAL Kebaikan Perniagaan Perseorangan 1. Modal yang kecil dan mudah dibentuk. 2. Mudah dikendalikan kerana saiz yang kecil dan keputusan berada dalam tangan sendiri. 3. Mempunyai dorongan untuk berjaya kerana segala keuntungan dan keputusan adalah di tangan sendiri. 4. Mempunyai hubungan rapat dengan pelanggan dari segi layanan dan perkhidmatan selepas jualan. 5. Kedudukan kewangan boleh dirahsiakan. 6. Menjimatkan penggunaan buruh kerana kerja-kerja boleh dijalankan oleh ahli keluarga terdekat sebagai pembantu dalam perniagaan.
Background image of page 4
Kelemahan Perniagaan Perseorangan 1. Modal yang kecil menghalang perkembangan 2. Liabiliti yang tidak terhad 3. Tiada pembahagian kerja dan pengkhususan 4. Kejayaan perniagaan adalah terlalu bergantung kepada kebolehan pemilik. 5. Perniagaan tidak berterusan kerana usia perniagaan bergantung atas usia pemilik.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PERNIAGAAN PERKONGSIAN PERNIAGAAN PERKONGSIAN Perniagaan Perkongsian adalah di bawah takluk Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Entiti ini dianggotai oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang atau
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 23

BAB+3+PPT - BAB 3.0 BAB ASAS PERNIAGAAN...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online