BAB+4+PPT - RANCANGAN PERNIAGAAN APAKAHYANGDIMAKSUDKANDENGAN

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RANCANGAN PERNIAGAAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN  RANCANGAN PERNIAGAAN (RP)? Rancangan Perniagaan ( Business Plan ) ialah satu dokumen yang menerangkan apa bakal dijalan oleh sesebuah perniagaan. RP boleh dikatakan sebagai perancangan perniagaan yang akan dilaksanakan oleh sesebuah perniagaan baru atau akan dilaksanakan dimasa hadapan oleh perniagaan yang sedia ada. RP adalah satu dokumen yang membentangkan semua maklumat terperinci berkenaan usahawan, pengurusan dan prestasi perniagaan serta keperluan-keperluan perniagaan bagi menyokong mencapai matlamat perniagaan tersebut.
Background image of page 2
TUJUAN PENYEDIAAN RANCANGAN Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif, kritikal dan praktikal. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber. Menjadi Garis Panduan Untuk Mengurus Perniagaan Seharian. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SASARAN PEMBACA RANCANGAN  SASARAN PEMBACA RANCANGAN  PERNIAGAAN PERNIAGAAN  Sesebuah RP Disediakan untuk diajukan kepada pihak- pihak tertentu untuk tindakan selanjutnya. Berikut adalah sasaran pembaca sebuah RP: Usahawan Pelabur Institusi Kewangan Pembekal Pelanggan (Pengeluar Tender) Kakitangan
Background image of page 4
4.1 RANCANGAN PEMASARAN Pemasaran merupakan aktiviti pertukaran yang berlaku antara
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 16

BAB+4+PPT - RANCANGAN PERNIAGAAN APAKAHYANGDIMAKSUDKANDENGAN

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online