BAB+4+RANCANGAN+OPERASI+&+RANCANGAN+PENTADBIRAN

BAB+4+RANCANGAN+OPERASI+&+RANCANGAN+PENTADBIRAN -...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RANCANGAN OPERASI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
AKTIVITI OPERASI MELIBATKAN INPUT PERNIAGAAN SISTEM OUTPUT INPUT PERNIAGAAN – SEGALA SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT. CONTOH INPUT IALAH TENAGA KERJA, BAHANMENTAH, MESIN DANPERALATAN, TEKNOLOGI, MAKLUMAT DAN MODAL SISTEM – SEGALA AKTIVITI YANG TERLIBAT DALAM MENUKAR INPUT KEPADA OUTPUT. SISTEM JUGA MELIBATKAN AKTIVITI MERANCANG KEPERLUAN BAHAN MENTAH, MEREKA CIPTA PROSES OPERASI MENYUSUN ATUR RUANG OPERASI DAN PENGAGIHAN SUMBER TENAGA PEKERJA OUTPUT – HASIL YANG DIPEROLEH SELEPAS INPUT PERNIAGAAN MELALAUI AKTIVITI PERTUKARAN DALAM SISTEM. OUTPUT DIKATEGORI KEPADA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN
Background image of page 2
TUJUAN UNTUK MEMBINCANGKAN : PROSES PERTUKARAN INPUT KEPADA OUTPUT PERANCANGAN KEPERLUAN BAHAN SUSUN ATUR RUANG OPERASI PEMILIHAN LOKASI PERNIAGAAN PENGIRAAN KOS OPERASI
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PROSES PERTUKARAN INPUT KEPADA OUTPUT
Background image of page 4
AKTIVITI PERNIAGAAN INPUT TENAGA BURUH BAHAN MENTAH MESIN TEKNOLOGI MODAL PERKHIDMATAN OUTPUT PENGAWALAN MODEL SKEMATIK SISTEM OPERASI : INPUT PERNIAGAAN DIGEMBLENG UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT DARIPADA OPERASI PERNIAGAAN
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CONTOH - 1 SEBUAH KILANG MEMBUAT BISKUT BOLEH MENGHASILKAN PRODUK DENGAN MENGEMBLENGKAN INPUT BERIKUT: 1. BAHAN MENTAH (TEPONG, GULA, YIS, AIR DAN PLASTIK PEMBUNGKUS) 2. MESIN DAN PERALATAN (PENIMBANG, MESIN MENGADUN, MESIN MENCANAI, OVEN DAN RAK) 3. KAEDAH DAN TEKNOLOGI (MENGADUN, MEMBAKAR DAN MENBUNGKUS) 4. TENAGA KERJA (OPERATOR PTEENGELUARAN, PENYELIA)
Background image of page 6
PROSES PERTUKARAN DAN INDEKS PRODUKTIVITI
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PROSES PERTUKARAN DAN INDEKS PRODUKTIVITI PROSES PERTUKARAN MELIBATKAN TEKNOLOGI BAGI MENUKAR INPUT PERNIAGAAN KEPADA OUTPUT. KEBERKESANAN PROSES PERTUKARAN BOLEH DIUKUR MELALUI INDEKS PRODUKTIVITI - NISBAH NILAI OUTPUS ATAS KOS OUTPUT INDEKS PRODUKTIVITI = NILAI OUTPUT KOS INPUT CATATAN : ANGKA INDEKS PRODUKTIVITI BOLEH LEBIH DARIPAD SATU ATAU KURANG DARIPADA SATU. NISBAH LEBIH SATU TUNJUK OPERASI PERNIAGAAN BERKESAN. NISBAH SATU ATAU KURANG DARI SATU, PROSES PERTUKARAN KURANG BERKESAN.
Background image of page 8
CONTOH INDEKS PRODUKTIVITI SEBUAH RESTORAN MENGHASILKAN JUALAN SEBANYAK RM 2,000 SEHARI. MAKA INDEKS PRODUKTIVITI PERNIAGAAN IALAH: INDEKS PRODUKTIVITI = NILAI PERKHIDMATAN DIHASILKAN KOS OPERASI TERLIBAT = RM 2000 RM 1200 = 1.67
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CARTA ALIRAN PROSES
Background image of page 10
CARTA ALIRAN PROSES PENGELUARAN SESUATU PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DIGAMBARKAN MELALUI CARTA ALIRAN PROSES. CARTA ALIRAN PROSES IALAH RAJAH SKEMATIK MENUNJUKKAN AKTIVITI OPERASI YANG PERLU DILAKUKAN MENGIKUT URUTAN BAGI MENGHASILKAN SESUATU PRODUK ATAU PERKHIDMATAN. CARTA ALIRAN PROSES DISEDIAKAN SETELAH SEMUA AKTIVITI YANG PERLU DILAKUKAN DISIAPKAN
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SIMBOL AKTIVITI HURAIAN OPERASI AKTIVITI OPERASI BERLAKU BILA BAHAN DITUKAR ATAU DIUBAHSUAI BENTUK, BILA MAKLUMAT DI BERI/TERIMA, BILA PERANCANGAN DAN KIRAAN DILAKUKAN AKTIVITI ANGKUT BERLAKU BILA BAHAN DI PINDAH DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN AKTIVITI PEMERIKSAAN BERLAKU BILA KUALITI ATAU KUANTITI BAHAN DIPEREKDA KELEWATAN BERLAKU BILA BARANGAN MENUNGGU TETAPI BUKAN DITEMPAT SIMPANAN
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 68

BAB+4+RANCANGAN+OPERASI+&+RANCANGAN+PENTADBIRAN -...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online