BAB+4A+PPT - RANCANGA RANCANGA N N KEWANGA KEWANGA Sebelum...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: RANCANGA RANCANGA N N KEWANGA KEWANGA Sebelum memulakan perniagaan, seorang usahawan perlu membuat perancangan teliti mengenai aspek-aspek kewangan. Perancangan tersebut boleh dibuat melalui penyediaan Rancangan Kewangan. Rancangan kewangan amat penting dan perlu disediakan oleh usahawan hanya setelah membuat perancangan dalam aspek- aspek pentadbiran, operasi dan pemasaran. TUJUAN MENYEDIAKAN RANCANGAN PERNIAGAAN Rancangan kewangan disediakan untuk menentukan beberapa perkara, di antaranya adalah: 1. Kos yang terlibat untuk memulakan perniagaan/projek 2. Jumlah pembiayaan yang diperlukan 3. Struktur modal syarikat 4. Susutnilai aset tetap 5. Jumlah bayaran balik pinjaman 6. Jumlah bayaran ansuran sewabeli 7. Pengaliran wang tunai 8. Prestasi perniagaan/projek MAKLUMAT KEWANGAN Maklumat kewangan dirangka berpandukan input daripada belanjawan pentadbiran, operasi dan pemasaran yang telah disediakan terlebih dahulu. Berikut adalah maklumat-maklumat (disediakan dalam bentuk lembaran kerja, jadual atau penyata) yang diperlukan dalam setiap rancangan kewangan: 1. Kos Pelaksanaan Projek 2. Sumber Pembiayaan Projek 3. Jadual Bayaran Balik Pinjaman 4. Jadual Bayaran Ansuran Sewabeli 5. Jadual Susutnilai Aset Tetap 6. Proforma Penyata Aliran Wang Tunai 7. Proforma Penyata Untung & Rugi 8. Proforma Kunci Kira-kira 1. KOS PELAKSANAAN PROJEK (KPP) KPP ialah segala perbelanjaan yang terlibat dalam memulakan sesuatu projek atau perniagaan. Berikut adalah bahagian- bahagian yang terlibat: 1.Pelaburan Aset Tetap 2.Modal Pusingan 3.Perbelanjaan-perbelanjaan lain 4.Perbelanjaan Luar Jangka A. Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Aset Tetap atau pelaburan modal adalah kos yang terlibat seperti bangunan, mesin, peralatan, perabot, pendingin udara, kenderaan dan sebagainya. Pengubahsuaian bangunan atau ruang niaga juga dianggap sebagai pelaburan aset tetap. Aset tetap boleh diperolehi dengan cara sama ada belian tunai, belian sewabeli ataupun ada kalanya disumbang oleh usahawan itu sendiri Adakalanya, usahawan tidak membeli aset tetap tetapi menyewa peralatan, mesin, premis, kenderaan dan sebagainya. Kos sewaan tersebut tidak diambil kira sebagai Pelaburan Aset Tetap, tetapi dikira sebagai perbelanjaan . Jadual 4.3.3 a: Kaedah Memperoleh Aset Tetap ASET TETAP BELIAN TUNAI (RM) BELIAN SEWABELI (RM) SUMBANGAN USAHAWAN (RM) JUMLAH (RM) 1. Tanah 350,000.00 350,000.00 2. Bangunan 250,000.00 250,000.00 3. Mesin & Peralatan 25,000.00 25,000.00 4. Perabot & Kelengkapan 15,000.00 15,000.00 5. Kenderaan 80,000.00 80,000.00 6. Ubahsuaian 25,000.00 25,000.00 JUMLAH (RM) 65,000.00 330,000.00 350,000.00 745,000.00 B. Modal Pusingan Modal pusingan adalah wang yang diperlukan untuk menampung segala perbelanjaan bulanan perniagaan....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

BAB+4A+PPT - RANCANGA RANCANGA N N KEWANGA KEWANGA Sebelum...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online