BAB 4B PPT - SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK(SPP SUMBER Setelah mendapatkan jumlah KPP usahawan perlu menentukan pula sumber SPP SPP merujuk kepada

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK (SPP) SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK (SPP) Setelah mendapatkan jumlah KPP, usahawan perlu menentukan pula sumber SPP. SPP merujuk kepada punca-punca pembiayaan yang boleh digunakan untuk membiayai perlaksanaan projek tersebut. SPP boleh dikategorikan kepada 3 jenis seperti berikut: Pembiayaan Jangka Pendek Pembiayaan Jangka Pendek 1.Akaun Belum Terima (ABT) 2.Overdraft 3.Pemfaktoran Pembiayaan Jangka Sederhana Pembiayaan Jangka Sederhana 1.Sewabeli 2.Sewapajak Pembiayaan Jangka Pendek Pembiayaan Jangka Pendek 1.Pinjaman Berjanga (Term Loan) 2.Modal Pemilik 3.Sumber Pinjaman daripada Kerajaan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pembiayaan Jangka Pendek Pembiayaan Jangka Pendek Pembiayaan Jangka Pendek merujuk kepada kemudahan pembiayaan kewangan yang perlu dijelaskan dalam masa kurang dari setahun. Berikut adalah jenis-jen is pembiayaan jangka pendek: i) Akaun Belum Bayar (ABB) i) Akaun Belum Bayar (ABB) ABB ialah kredit atau hutang yang diberikan oleh pembekal (pemiutang) kepada sesebuah perniagaan (penghutang). Tempoh kredit perdagangan bergantung pada polisi pembekal seperti 30, 45 atau 60 hari. Maksud tempoh kredit ialah, penghutang perlu membayar hutang kepada pembekal mengikut tempoh yang ditetapkan. Contohnya, Pada 1hb. Januari 2004, Syarikat Ali telah membeli peralatan pejabat berjumlah RM 8,000 dan tempoh kredit adalah 30 hari. Maka pada 30hb. Januari 2004, syarikat tersebut perlu menyelesaikan semua hutang kepada pembekal.
Background image of page 2
ii) Overdraf ii) Overdraf Overdraf adalah kemudahan kewangan yang diberikan oleh bank kepada pelanggan. Pelanggan yang mendapat kemudahan ini boleh mengeluarkan wang melebihi daripada baki simpanan yang sedia ada. Kadar faedah dan syarat pinjaman ditentukan oleh bank. Biasanya kadar faedah yang dikenakan lebih tinggi daripada kadar faedah untuk pinjaman jangka panjang. Oleh itu, kemudahan overdraf biasanya digunakan untuk membiayai modal pusingan sahaja.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Faedah overdraf boleh dikira dengan menggunakan formula berikut: i   =   PRT      di mana:             100 i   = Faedah yang dikenakan (i = interest) P  = Overdraf yang digunakan (P = principal) R = Kadar faedah (R = Rate) T  = Bilangan hari      (T = time)                365 ** Faedah yang dikenakan dikira tiap-tiap hari atas jumlah overdraf yang  digunakan.
Background image of page 4
iii) Pemfaktoran iii) Pemfaktoran Sesetengah perniagaan mempunyai jumlah
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 18

BAB 4B PPT - SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK(SPP SUMBER Setelah mendapatkan jumlah KPP usahawan perlu menentukan pula sumber SPP SPP merujuk kepada

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online