BAB+4D+PPT - Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Proforma...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Proforma Penyata Aliran Wang Tunai ialah penyata yang menunjukkan jangkaan atau ramalan kedudukan wang tunai sesebuah perniagaan bagi satu tempoh perakauan atau jangka masa yang ditetapkan. Proforma ini disediakan bagi membantu usahawan merancang penggunaan tunai perniagaannya. Dalam sesetengah perniagaan, pengaliran masuk tunai adalah tidak menentu. Hasil daripada itu, perniagaan mungkin akan mempunyai wang tunai yang berlebihan atau berkurangan pada sesuatu ketika. Masalah akan timbul apabila perniagaan kekurangan wang tunai seperti kelewatan membayar gaji, sewa premis, bil-bil dan sebagainya.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Proforma ini perlu disediakan bagi membolehkan usahawan mengetahui: 1. bila perniagaan menghadapi kekurangan tunai 2. jumlah tunai yang diperlukan bagi menampung kekurangan tersebut 3. bila perniagaan mempunyai lebihan tunai Proforma Penyata Aliran Wang Tunai perlu disediakan secara bulanan untuk tahun pertama dan secara tahunan bagi tahun kedua dan seterusnya sehingga tahun kelima. Format Proforma ini dapat dilihat dalam Jadual Proforma Penyata Aliran Wang Tunai.
Background image of page 2
Kaedah Penyediaan Proforma Penyata Aliran Kaedah Penyediaan Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Wang Tunai Proforma Penyata Aliran Wang Tunai mempunyai 6 bahagian iaitu: 1. Penerimaan Tunai 1. Pembayaran Tunai 1. Lebihan/Kurangan 1. Pembiayaan Jangka Pendek 1. Pembayaran Pembiayaan 1. Anggaran Baki Tunai Akhir Bulan
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pertama: Mengenal pasti sumber kemasukkan tunai Pertama: Mengenal pasti sumber kemasukkan tunai
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 10

BAB+4D+PPT - Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Proforma...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online