{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 risiko boleh dikurangkan jika usahawan mempunyai

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DENGAN PIHAK-PIHAK BERKENAAN. STRATEGIK KEDUA - MENGURANGKAN HALANGAN BIROKRASI BIROKRASI MERUNTUHKAN HALANGAN BIROKRASI MERUNTUHKAN YANG MEYUKARKAN PROSES KELULUSAN – POLISI DAN PROSEDUR YANG TEGAR TANPA BUDI BICARA? TANPA KETIGA - MEMUDAHKAN PENCAPAIAN MAKLUMAT MAKLUMAT 1. JARINGAN MEWUJUDKAN REPUTASI. 1. PENGARUH, DAN IMEJ USAHAWAN DAN SYARIKAT KERANA PIHAK LAIN MENGENALI KEWUJUDAN USAHAWANAN/SYARIKAT LAIN. USAHAWANAN/SYARIKAT 2. MEMBUKA RUANG UNTUK USAHAWAN 2. MENDAPAT MAKLUMAT PENTING DENGAN LEBIH AWAL SECARA LANGSUNG KE ATAS APA YANG BERLAKU DI DALAM DAN LUAR SYARIKAT TERUTAMA YANG BOLEH MEMPENGARUHI PENCAPAIAN SYARIKAT MEMPENGARUHI KEEMPAT - MENINGKATKAN KEYAKINAN TERHADAP KEJAYAAN TERHADAP 1. WUJUD KEYAKINAN TERHADAP SYARIKAT ATAU 1. PRODUK TITIAN KEPADA KEJAYAAN. PELANGGAN AKAN TERUS MEMBUAT PEMBELIAN DAN HEBAHAN TENTANG SYARIKAT SYARIKAT 2. KESAN KEYAKINAN, PEMBEKAL MEMBERI TEMPOH 2. KREDIT YANG LAMA, MENGUTAMAKAN PEMBEKALAN BAHAN DAN MEMPEROLEH HARGA YANG ISTIMEWA. 3. PEMINJAM BERSEDIA MENINGKATKAN JUMLAH PINJAMAN KELIMA - MEMASTIKAN SEMANGAT SIMBIOTIK SIMBIOTIK KEJAYAAN KITA ADALAH HASIL SUMBANGAN PELBAGAI KEJAYAAN PIHAK. KEJAYAAN USAHAWAN HASIL SOKONGAN PELBAGAI PIHAK. MEYEDARI HAKIKAT INI, SUASANA SALING BANTU ANTARA SATU SAMA LAIN, SEMUA PIHAK PERLU BERTINDAK DENGAN SEMANGAT SIMBIOTIK BUKAN PARASITIK KEENAM - MEMANFAATKAN NAMA BAIK KEENAM JARINGAN MEMBINA PERTALIAN, MEWUJUDKAN JARINGAN PERSEFAHAMAN, KESEDIAAN UNTUK BERTOLAK ANSUR DAN MENGGUNAKAN RUANG BUDI BICARA DAN SETERUSNYA MEMPEROLEH KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN. INI PENTING DALAM DUNIA PERNIAGAAN. JARINGAN YANG TERBINA INI MEMBERI MANFAAT...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online