Ini penting dalam dunia perniagaan jaringan yang

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KEPADA USAHAWAN - MENANGGUHKAN PEMBAYARAN KE ATAS PEMBELIAN YANG DIBUAT SECARA KREDIT, MENGUTAMAKAN PRODUK KELUARAN SYARIKAT BERBANDING DENGAN PRODUK ORANG LAIN, MEMBERI KEUTAMAAN BEKALAN BEKALAN BAHAN TERUTAMA KETIKA KEKURANGAN BEKALAN TERUTAMA KETUJUH - SOKONGAN EMOSI KETUJUH KEKUATAN JARINGAN MENINGKATKAN SEMANGAT KEKUATAN KEUSAHAWAN SEMASA KEMELESETAN PERNIAGAAN. SOKONGAN EMOSI MEMBANTU USAHAWAN - TIDAK LALAI MENGEJAR KEMEWAHAN DENGAN PERANAN ASAS USAHAWAN SEPERTI KESEDIAAN UNTUK MEMBANTU DAN MEMASTIKAN SETIAP PIHAK MENDAPAT MANFAAT DARIPADA SETIAP KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DARIPADA KELAPAN - ASAS PEMBANGUNAN KREATIVITI KREATIVITI 1. JARINGAN MEMBUKA RUANG UNTUK 1. MENDAPAT TEKNIK-TEKNIK BARU PENGELUARAN PRODUK DAN JUGA PERKHIDMATAN MELALUI PENGUBAHSUAIAN. MELALAUI PENGAMATAN INI AKAN TIMBUL IDEA UNTUK MENCIPTA KELAINAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN SUAPA IA LEBIH TERKINI SERTA MEMENUHI PELANGGAN. TERKINI 2. MEMBANGKITKAN MINAT UNTUK MENEROKA 2. BIDANG BARU HASIL DARIPADA BUAH FIKIRAN KAWAN, PEKERJA, PELANGGAN, PEMBEKAL DAN JUGA PENGEDAR JUGA STRATEGI PEMBANGUNAN JARINGAN STRATEGIK USAHAWAN STRATEGIK DUA STRATEGI UTAMA DALAM DUA PEMBINAAN JARINGAN BERKESAN BERKESAN STRATEGI PEMBANGUNAN JARINGAN STRATEGIK USAHAWAN STRATEGIK STRATEGI PENGUKUHAN STRATEGI JARINGAN JARINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI KEYAKINAN DIRI KEYAKINAN STRATEGI PENGUKUHAN JARINGAN JARINGAN STRATEGI INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN PERTALIAN DI ANTARA USAHAWAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG PERNAH MEREKA BERURUSAN SEBELUM INI DAN DENGAN PIHAK YANG AKAN BERURUSAN PADA MASA DEPAN. STRATEGI PENGUKUHAN JARINGAN JARINGAN . TUJUAN PENGUKUHAN INI TUJUAN MEMASTIKAN USAHAWAN...
View Full Document

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Ask a homework question - tutors are online