Keusahawanan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: USAHAWAN DAN JARINGAN STRATEGIK JARINGAN BILA ANDA INGIN MAKMUR SELAMA SATU TAHUN, TANAMLAH GANDUM. TANAMLAH BILA ANDA INGIN MAKMUR SELAMA BILA SEPULUH TAHUN, TANAMLAH POHON POHON BILA ANDA INGIN MAKMUR BILA SEUMUR HIDUP, KEMBANGKAN MANUSIA. MANUSIA. DEFINISI JARINGAN DEFINISI DUBINI & ALDRICH (1991) DUBINI MENDEFINISI PEMBANGUNAN MENDEFINISI JARINGAN SEBAGAI SATU PROSES PERLUASAN PERHUBUNGAN USAHAWAN DALAM USAHA UNTUK MEMBANGUNKAN PENCAPAIAN DIRI SENDIRI DAN MEMPERKEMBANGKAN PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN PERNIAGAAN JOHNS (1996) JOHNS MENDEFINISIKAN JARINGAN STRATEGIK MENDEFINISIKAN SEBAGAI SATU USAHA UNTUK MEMBINA PERHUBUNGAN YANG BAIK DENGAN AHLIPERHUBUNGAN AHLI UTAMA DALAM SYARIKAT DAN/ATAU AHLI PIHAK LUAR BAGI MEMBOLEHKAN MATLAMAT USAHAWAN DAN PERNIAGAAN TERCAPAI. BELIAU TELAH MEMBAHAGIKAN JARINGAN KEPADA DUA KATEGORI UTAMA IAITU JARINGAN DALAMAN YANG MELIBATKAN PEKERJA SYARIKAT, ANGGOTA KELUARGA DAN SAHABAT HANDAI DAN JARINGAN LUARAN YANG MELIBATKAN SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN YANG DOLLINGER (1996) DOLLINGER MENYATAKAN JARINGAN STRATEGIK MENYATAKAN SEBAGAI SATU PROSES UNTUK MEMPERLUASKAN RUANG KEYAKINAN DI KALANGAN USAHAWAN. JARINGAN YANG TELAH DIBINA AKAN MEMUNGKINIAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT MEMPEROLEH MANFAAT SAMA ADA BERBENTUK KEWANGAN ATAU BUKAN KEWANGAN SERTA MELAKSANAKAN AGENDA TERSENDIRI DEMI USAHA UNTUK MEMBANGUNKAN PERNIAGAAN YANG DICEBURI DICEBURI BADARACCO (1991) BADARACCO BERPENDAPAT PENCEBURAN USAHAWAN BERPENDAPAT DI DALAM SESUATU AKTIVITI KEUSAHAWANAN DILIHAT SEBAGAI TERASING DI MANA SEOLAH-OLAH BERADA DI SEBUAH PULAU YANG MEMERLUKAN BANTUAN PERHUBUNGAN DENGAN PELBAGAI PIHAK SAMA ADA YANG BERADA DI PULAU BERKENAAN ATAU DI TANAH BESAR. S...
View Full Document

This note was uploaded on 03/04/2011 for the course EET 307 taught by Professor Rahimrazak during the Spring '11 term at University of Malaya.

Ask a homework question - tutors are online