Presiden data voice technologies apa kata mereka apa

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: : Apa Komunikasi yang menciptakan Komunikasi jalinan antara manusia dan kelompok manusia (John Naisibitt, Megatrends) Naisibitt, Apa kata mereka Apa Siapa yang mengenal orang lain Siapa adalah orang yang pandai. Siapa yang mengenal diri anda sendiri adalah orang yang bijaksana (Lao Tzu) bijaksana Apa kata mereka Apa Membangun jaringan adalah Membangun membangun hubungan yang saling memuaskan, mambantu dan mendukung kejayaan antara satu sama lain. (H.S. Khalsa, EcoWater Systems) Khalsa, KEPENTINGAN JARINGAN STRATEGIK USAHAWAN USAHAWAN MEMINIMUMKAN RISIKO PERNIAGAAN MENGURANGKAN HALANGAN MENGURANGKAN BIROKRASI BIROKRASI MEMUDAHKAN PENCAPAIAN MEMUDAHKAN MAKLUMAT MAKLUMAT MENINGKATKAN KEYAKINAN MENINGKATKAN TERHADAP KEJAYAAN TERHADAP MEMASTIKAN SEMANGAT SIMBIOTIK MEMANFAATKAN NAMA BAIK SOKONGAN EMOSI ASAS PEMBANGUNAN KREATIVITI PERTAMA - MEMINIMUMKAN RISIKO PERNIAGAAN USAHAWAN TIDAK BOLEH LARI DARI RISIKO USAHAWAN SEPERTI KEMUNGKINAN RUGI DI ATAS PELABURAN, PRODUK YANG DIKELUARKAN TIDAK MENDAPAT PASARAN, PEKERJA YANG DILATIH MELETAK JAWATAN DENGAN MENUBUHKAN SYARIKAT SENDIRI ATAU DIAMBIL OLEH SYARIKAT PESAING, KEMUNCULAN PESAING BARU DALAM BIDANG YANG DITEROKAI DAN KEMUNGKINAN BERLAKUNYA PERUBAHAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN SEPERTI POLITIK, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI NEGARA YANG BOLEH MEMBERI PENGARUH KEPADA PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN. 2. RISIKO BOLEH DIKURANGKAN JIKA USAHAWAN MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG STRATEGIK...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online