Strategi pengukuhan jaringan jaringan tujuan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TIDAK LUPUT TETAPI MEMASTIKAN SENTIASA SEGAR DALAM INGATAN MEREKA. PERLU USAHA UNTUK MENGINGATI PELBAGAI PIHAK YANG MEREKA PERNAH BERHUBUNG WALAUPUN PADA MASA KINI USAHAWAN TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG URUSAN DENGANNYA . MEMPUNYAI STRATEGI PENGUKUHAN JARINGAN JARINGAN KESAN MEMBANTU USAHAWAN MENDAPAT KELAINAN LAYANAN APABILA BERURUSAN DI KEMUDIAN HARI DAN TAHU SIAPA HENDAK DITUJA APABILA BERHADAPAN DENGAN MASALAH TERTENTU DILUAR JANGKAAN DILUAR STRATEGI PEMBANGUNAN KEYAKINAN DIRI USAHAWAN PERLU MEMPAMIRKAN DAN MEMBUKTIKAN KEBOLEHAN, KEPERIBADIAN, KEPAKARAN DAN KEMAHIRAN YANG DIMILIKI. APABILA DIBERI TANGGUNGJAWAB, MEREKA HENDAKLAH MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB BERKENAAN SEBAIK MUNGKIN DAN MEMASTIKAN PIHAK YANG MENYERAHKAN TANGGUNGJAWAB BERPUASHATI SERTA BERSEDIA MENYERAHKAN TANGGUNGJAWAB YANG LEBIH BESAR KEPADA MEREKA PADA MASA AKAN DATANG MASA TEKNIK MEMBANGUNKAN KEYAKINAN BEBERAPA TEKNIK BOLEH MEMBANTU USAHAWAN MEMBINA KEYAKINAN DI MATA PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN PIHAK-PIHAK BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN SERLAHKAN DAYA SAING YANG SERLAHKAN DIMILIKI DIMILIKI MEMBUKTIKAN KEPRIHATINAN MEMBUKTIKAN TERHADAP PIHAK LAIN TERHADAP SENTIASA BERLAKU ADIL BERSEDIA MENGAMBIL BERSEDIA TANGGUNGJAWAB JIKA MELAKUKAN KESILAPAN KESILAPAN BUKTIKAN SEMANGAT BERPASUKAN YAKIN DENGAN KEMAMPUAN ORANG YAKIN LAIN LAIN HALANGAN DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN PEMBANGUNAN TERDAPAT LIMA HALANGAN UTAMA YANG TERDAPAT PERLU DIRUNTUKAN UNTUK MEMBINA JARINGAN USAHAWAN YANG BERKESAN. HALANGAN INI TERLETAK PADA DIRI SENDIRI. SENDIRI. APAKAH HALANGAN- HALANGAN ITU? HALANGAN DALAM PEMBANGUN...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online