{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TEKNO-USAHAWAN[1] - TEKNO-USAHAWAN ATAU TECHNOPRENEUR DI...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TEKNO-USAHAWAN ATAU TECHNOPRENEUR DI MALAYSIA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MAKSUD TEKNO-USAHAWAN & DEFINISI TEKNO-USAHAWAN
Background image of page 2
MAKSUD TEKNO-USAHAWAN TEKNO-USAHAWAN ATAU TECHNOPRENEUR ADALAH SATU ISTILAH YANG BARU BAGI USAHAWAN DI MALAYSIA. TEKNO-USAHAWAN MERUPAKAN GABUNGAN DARIPADA DUA PATAH PERKATAAN IAITU TEKNOLOGI DAN USHAWAN TEKNO-USAHAWAN BERMAKSUD INDIVIDU ATAU SEKUMPULAN INDIVIDU YANG BERSEDIA UNTUK MENGAMBIL RISIKO YANG MELIBATKAN ASPEK TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN. TEKNO-USAHAWAN TERDIRI DARI KALANGAN USAHAWAN YANG TERLIBAT DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT SERTA TEKNOLOGI DALAM MENJALANKAN AKTIVITI KEUSAHAWANAN
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MAKSUD TEKNO- USAHAWAN DIANTARA CONTOH TEKNO- USAHAWAN IALAH TELECOMMUTING DI MANA USAHAWAN MENJALANKAN PERNIAGAAN DI RUMAH DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TANPA MEMERLUKAN MEREKA MEMILIKI ATAU MENYEWA SEBUAH PEJABAT YANG FORMAL
Background image of page 4
DEFINISI TEKNO-USAHAWAN ROGER LEE DALAM ARTIKEL ”MAKING OF A TECHNOPRENEUR” MENDEFINISI TEKNO-USAHAWAN SEBAGAI SATU PROSES DAN FORMAT TENTANG PERNIAGAAN BARU YANG MELIBATKAN TEKNOLOGI.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CIRI-CIRI ASAS TEKNO- USAHAWAN
Background image of page 6
CIRI-CIRI ASAS TEKNO- USAHAWAN MEMPUNYAI DAYA INISIATIF YANG TINGGI BERUPAYA UNTUK MENCARI DAN MEREBUT PELUANG-PELUANG PERNIAGAAN BERSIKAP CEKAL DALAM MENGHADAPI KESUKARAN MAMPU MENCARI MAKLUMAT DAN BERTINDAK SERTA MEMPELAJARI DARIPADA MAKLUMBALAS PASARAN KOMITMEN TERHADAP PERJANJIAN KERJA MENITIKBERATKAN MUTU KERJA YANG BAIK
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CIRI-CIRI ASAS TEKNO- USAHAWAN BERORIENTASIKAN KECEKAPAN MEMBUAT PERANCANGAN YANG SISTEMATIK MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI YANG TINGGI MAMPU MENYAKINKAN DIRI YANG TINGGI MENYELESAIKAN MASALAH SECARA JUJUR MEMILIKI KEKUATAN KREATIVITI DAN INOVATIF
Background image of page 8
PERANAN TEKNO-USAHAWAN
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PERANAN TEKNO- USAHAWAN MENINGKATKAN KUALITI PENGELUARAN PRODUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN KEUPAYAAN KESEDIAAN UNTUK BERSAING
Background image of page 10
PERANAN TEKNO-USAHAWAN MENINGKATKAN KUALITI PENGELUARAN PRODUK Pelanggan akan memberi tindakbalas kepada pengeluaran produk yang berkualiti tinggi dengan memberi maklumbalas yang baik yang membawa kepada pulangan yang lumayan Catitan. Maklumbalas baik – produk diterima oleh pasaran yang membawa kepada keuntungan kepada usahawan Produk meliputi produk baru, barangan lama yang diperbaiki kualitinya dengan menguna teknologi
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PERANAN TEKNO-USAHAWAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN KEUPAYAAN Usahawan dan Pekerja memperolehi kebaikan dan faedah Usahawan memperolehi faedah kewangan dan meningkat kemahiran serta keupayaan dalam bidang teknologi Pekerja menjadi lebih terlatih dan cekap dalam urusan perniagaan melibatkan teknologi. Ini mewujudkan budaya kerja yang efisien
Background image of page 12
PERANAN TEKNO-USAHAWAN KESEDIAAN UNTUK BERSAING Tahap pengunaan teknologi yang berbeza membantu tekno- usahawan bersedia untuk bersaing dengan pesaing Mithalnya, jika terdapat 2 usahawan yang mengeluarkan produk/perkhidmatan yang sama.
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

TEKNO-USAHAWAN[1] - TEKNO-USAHAWAN ATAU TECHNOPRENEUR DI...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online