TOPIK-2[1] - KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN TOPIK 2 MENGENAL...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TOPIK 2: MENGENAL PASTI, MENGKAJI DAN MEMILIH PELUANG PERNIAGAAN
Background image of page 2
PELUANG PERNIAGAAN PROSES MENGENALPASTI PELUANG PERNIAGAAN PROSES MENGANALISIS PELUANG PERNIAGAAN PROSES MENILAI PELUANG PERNIAGAAN PROSES MEMILIH PELUANG PERNIAGAAN
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PELUANG PERNIAGAAN PERNIAGAAN BERMULA DARIPADA PELUANG YANG DIKENALPASTI DAN DIAMBIL KESEMPATAN UNTUK DIMAJUKAN CONTOH (TENDER, VENDOR, PANEL)
Background image of page 4
FAKTOR PERSEKITARAN EKONOMI SOSIOBUDAYA POLITIK TEKNOLOGI PERSAINGAN UNDANG-UNDANG BERMULA DENGAN PELUANG YANG DAPAT DIKENALPASTI DAN DIAMBIL KESEMPATAN UNTUK DIMAJUKAN APA DIMAKSUDKAN DENGAN PELUANG PERNIAGAAN SITUASI BAGAIMANA PELUANG DAPAT DIWUJUDKAN KAEDAH MENGENAL PASTI, MENGKAJI DAN MEMILIH PELUANG PERNIAGAAN PROSES MENGENAL PASTI, MENGKAJI DAN MEMILIH PELUANG PERNIAGAAN OBJEKTIF MEMAHAMI KAEDAH DAN PROSES YANG TERLIBAT PERANAN AGENSI SOKONGAN DALAM MENYEDIAKAN PELUANG
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KEWUJUDAN PELUANG PERNIAGAAN APABILA TERDAPAT RUANG ATAU KESEMPATAN UNTUK MENAWARKAN BARANGAN YANG BOLEH MEMENUHI PERMINTAAN DAN CITA RASA PELANGGAN
Background image of page 6
SITUASI PELUANG PERNIAGAAN BOLEH WUJUD DALAM PASARAN
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. BARANGAN YANG SUDAH WUJUD DALAM PASARAN TETAPI BELUM DAPAT MEMENUHI SEPENUHNYA PERMINTAAN DAN CITARASA PELANGGAN. DISEBABKAN BARANG KURANG BERMUTU, KURANG PILIHAN, HARGA YANG TIDAK BERPATUTAN, SUKAR DIPEROLEHI ATAU CIRI YANG KURANG MENARIK CONTOH : INDUSTRI TELEFON BIMBIT
Background image of page 8
1. PELANGGAN INGINKAN BARANGAN YANG DAPAT MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH MEREKA SEPERTI ALAT YANG BOLEH MEMPERCEPATKAN PROSES MENOREH GETAH, CECAIR YANG BOLEH MENGILATKAN KENDERAAN TANPA BANYAK USAHA ATAU PERISIAN KOMPUTER UNTUK MEMPERCEPATKAN KERJA-KERJA PEJABAT
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PROSES MENGENAL PASTI, MENGKAJI DAN MEMILIH PELUANG PERNIAGAAN TERDAPAT 4 LANGKAH UTAMA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH USAHAWAN
Background image of page 10
PROCESS MENGENAL PASTI, MENGKAJI DAN MEMILIH PELUANG-PELUANG MAKANAN PAKAIAN PERLINDUNGAN PENDIDIKAN KESIHATAN REKRESI HIBURAN PRODUK PERKHIDMATAN MENGANALISIS PERSEKITARAN, PENILAIAN DIRI DAN MASYARAKAT PERSEKITARAN DIRI MASYARAKAT PELUANG-PELUANG PERNIAGAAN NILAI PELUANG-PELUANG Sah Dari Segi Undang-Undang Kuasa Monopoli Keperluan Modal Risiko MEMILIH PELUANG DAN MERANGKA RANCANGAN PERNIAGAN RANCANGAN PENTADBIRAN, PEMASARAN, OPERASI, KEWANGAN
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 LANGKAH: PROSES MENGENAL PASTI, MENGKAJI DAN MEMILIH PELUANG PERNIAGAAN LANGKAH 1 : Mengenal pasti keperluan dan kehendak pelangan LANGKAH 2 : Menganalisis persekitaran, penilaian diri dan nilai masyarakat. LANGKAH 3 : Menilai peluang-peluang perniagaan LANGKAH 4 : Memilih peluang perniagaan dan merangka rancangan perniagaan
Background image of page 12
LANGKAH 1 – MENGENAL PASTI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PELANGGAN
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MENGENAL PASTI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PELANGGAN PELUANG PERNIAGAAN WUJUD KERANA ADANYA KEPERLUAN DAN KEHENDAK PELANGGAN TERHADAP SESUATU BARANGAN KEPERLUAN MERUPAKAN SESUATU YANG INGIN DIPEROLEHI DAN DIMILIKI DALAM KEHIDUPAN SEPERTI MAKANAN, PAKAIAN, PERLINDUNGAN, PENDIDIKAN DAN KESELAMATAN
Background image of page 14
MENGENAL PASTI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PELANGGAN KEHENDAK MERUPAKAN
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 56

TOPIK-2[1] - KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN TOPIK 2 MENGENAL...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online