{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TOPIK-4RP - RANCANGAN PERNIAGAAN APA YANG DIMAKSUDKAN...

Info iconThis preview shows pages 1–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RANCANGAN PERNIAGAAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RANCANGAN PERNIAGAAN? KERTAS KERJA, KERTAS PROJEK ATAU PROSPEKTUS IALAH DOKUMEN CETAK BIRU BERTULIS YANG MENERANGKAN KAJIAN YANG TELAH DIJALAN DALAM “PERANCANGAN PERNIAGAAN DI MASA HADAPAN.
Background image of page 2
MAKLUMAT TERPERINCI MENGENAI PEMOHON, PENGURUSAN DAN PRESTASI PERNIAGAAN DAN KEPERLUAN-KEPERLUAN PERNIAGAAN BAGI MENYOKONG SESUATU MATLAMAT
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TUJUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN
Background image of page 4
PERTAMA MEMBERI PELUANG KEPADA USAHAWAN UNTUK MELIHAT DAN MENILAI PERNIAGAAN SECARA OBJEKTIF, KRITIKAL DAN PRAKTIKAL KEJAYAAN PERNIAGAAN BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN . RP DAPAT MERANCANG PERLAKSANAAN PERNIAGAAN DENGAN TERATUR. KEGAGALAN PERNIAGAAN DISEBABKAN TERLALU BERPANDUKAN CETUSAN RASA, EMOSI DAN PERASAAN HATI – KEPUTUSAN DIAMBIL TIDAK OBJEKTIF DAN RASIONAL.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KEDUA MENGKAJI DAN MENILAI SAMA ADA PERNIAGAAN YANG AKAN DIJALANKAN BERDAYA MAJU ATAU SEBALIKNYA RP SEBAGAI PENGUKUR SESUATU PERNIAGAAN KERANA IANYA MENGAMBILKIRA KAJIAN DAN ANALISIS MENDALAM DALAM PROSES PENYEDIAAN RP USAHAWAN DAPAT MENILAI PERNIAGAAN YANG AKAN DIJALANKAN SAMA ADA BERDAYA MAJU ATAU SEBALIKNYA. DENGAN INI USAHAWAN DAPAT MEMBUAT PILIHAN UNTUK MENERUSKAN ATAU MENCARI ALTERNATIF LAIN
Background image of page 6
KETIGA MEYAKINI PIHAK TERTENTU BAGI MENDAPATKAN SUMBER PEMBIAYAAN KEWANGAN RP MEMBANTU USAHAWAN UNTUK MENERANGKAN VIABILE ATAU TIDAK VIABILE PERNIAGAANNYA KEPADA PIHAK TERTENTU. DENGAN INI PIHAK BERKENAAN DAPAT MEMBIAYAI PERNIAGAAN TERSEBUT. DALAM ASPEK INI PIHAK YANG MEMPUNYAI MINAT UNTUK MEMBIAYAI PERNIAGAAN YANG BERDAYA MAJU IALAH INSTITUSI KEWANGAN, PELABUR, PEMBEKAL DAN AGENSI-AGENSI KERAJAAN TERTENTU
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KEEMPAT MENJADI GARIS PANDUAN UNTUK MENGURUS PERNIAGAAN SEHARIAN DALAM RP TERDAPAT PERANCANGAN DAN PANDUAN UNTUK MENGURUS PERNIAGAAN SEHARIAN. USAHAWAN DAPAT MEMASTIKAN PERLAKSANAAN PERNIAGAAN SELARAS DENGAN PERANCANGAN YANG TERDAPAT DALAM RP. INI MEMBOLEHKAN USAHAWAN MENGATUR STRATEGI PERNIAGAAN DENGAN
Background image of page 8
KELIMA MENGAGIHKAN SUMBER PERNIAGAAN DENGAN LEBIH BAIK SUMBER-SUMBER PERNIAGAAN ADALAH TERHAD. MAKA SUMBER INI PERLU DIAGIHKAN DENGAN BETUL BAGI MENDAPAT PULANGAN YANG OPTIMA DAN MENGELAK PEMBAZIRAN.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SASARAN PEMBACA RANCANGAN PERNIAGAAN
Background image of page 10
USAHAWAN
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
RP MEMBANTU USAHAWAN MEMAHAMI PERNIAGAAN DENGAN JELAS DAN MENDALAM DAPAT MENILAI SAMA ADA TERDAPAT PASARAN ATAU TIDAK UNTUK PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG HENDAK DITAWARKAN KEPADA PASARAN RP MEMBANTU MEMBUAT KEPUTUSAN PERNIAGAAN DENGAN LEBIH BAIK
Background image of page 12
PELABUR
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PELABUR PERLU TAHU MENGENAI PERNIAGAAN YANG HENDAK DIJALANKAN. INI DILAKUKAN DENGAN MENELITI RP MELALUI ANALISIS PULANGAN PELABURAN
Background image of page 14
INSTITUSI KEWANGAN
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INSTITUSI KEWANGAN SUMBER PEMBIAYAAN KEWANGAN UTAMA BAGI PERNIAGAAN TERTENTU. UNTUK MENDAPAT BANTUAN KEWANGAN USAHAWAN PERLU MEMBUKTIKAN PERNIAGAAN BERDAYA MAJU DAN MAMPU MEMBUAT BAYARAN BALIK KE ATAS PINJAMAN KEWANGAN YANG BAKAL DIAMBIL RP DAPAT MEMBANTU INSTITUSI KEWANGAN MEMBUAT PENILIAN KE ATAS PERNIAGAAN TERSEBUT
Background image of page 16
PEMBEKAL
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SEBUAH PERNIAGAAN JUGA MEMERLUKAN KEMUDAHAN PEMBEKAL SECARA KREDIT.
Background image of page 18
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 85

TOPIK-4RP - RANCANGAN PERNIAGAAN APA YANG DIMAKSUDKAN...

This preview shows document pages 1 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online