{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Relatia Medic - Pacient

Relatia Medic - Pacient - Psihologie medical Seminarul 6...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Psihologie medicală Seminarul 6 RELAŢIA MEDIC-PACIENT PSIHOLOGIA MEDICULUI Relaţia medic-pacient reprezintă esenţa psihologiei medicale. Ea este punctul central al relaţiei de îngrijire şi este, în cele mai multe cazuri, una dintre condiţiile şi un factor esenţial pentru procesul de vindecare. Înainte de a vorbi de relaţia medic-pacient, o atenţie deosebită ar trebui acordată particularităţilor psihologice ale fiecăruia dintre participanţii la relaţie. În ceea ce priveşte psihologia pacientului, aceasta a fost prezentată mai pe larg în cadrul seminarului despre sănătate şi boală. Ceva mai puţin discutată, de obicei, este psihologia medicului, ca participant şi factor de susţinere a actului medical. PSIHOLOGIA MEDICULUI Există o legătură strânsă între personalitatea medicului şi modul în care îşi practică meseria. Nu se poate face o separare totală între tehnician şi om . Existenţa legăturii dintre cele două, natura lor, importanţa lor sunt variabile în funcţie de momente şi situaţii, efectele lor fiind de asemenea variabile. Efectele acestei legături pot fi benefice , dacă favorizează empatia cu bolnavul şi-l ajută pe medic să găsească o relaţie justă cu pacientulu sau nefaste , dacă împiedică realizarea unei judecăţi obiective, punerea diagnosticului. Exersarea medicinei va fi, deci, pentru fiecare medic, mai mult sau mai puţin, exersarea propriei sale medicine. Ea va fi în funcţie de cunoaşterea sa tehnică, de personalitatea sa, dar şi de concepţia asupra rolului medicului, aşa cum există ea în societatea în care el îşi practică meseria. Reprezentările pe care şi le face medicul asupra rolului său sunt puternic influenţate de reprezentările ambiante. Medicul se poate opune acestor reprezentări, poate adera la ele fără criticism sau cu mai multă distanţă şi rezervă, suportându-i, însă, întotdeauna influenţa. Medicul este investit a priori cu imaginea pe care şi-o formează bolnavul, sub efectul presiunii sociale şi a nevoilor proprii. De-a lungul timpului, imaginea medicului s-a schimbat, lăsând, însă, urme asupra percepţiei actuale a profesiei. a) concepţia şamanică a medicinei Medicul din zilele noastre a preluat atributele vindecătorilor şi ale vrăjitorilor, adică ale şamanilor. Aceştia trebuiau să extirpe din bolnav elementul rău , introdus în corpul său sau să captureze şi să reintroducă elementul bun , care a fost cumva pierdut. Dar pentru a ajunge la asta, el trebuie să stăpânească forţele binelui şi răului, să facă un pact cu reprezentanţii răului (în unele culturi, el poate şi îmbolnăvi oamenii, la fel de bine cum îi vindecă). Un lucru important este faptul că şamanul însuşi este un fost bolnav, care a trebuit şi a ştiut să lupte pentru a scăpa din ghearele răului. pentru a vindeca bolnavul, şamanul trebuie adesea să-l facă să sufere, uneori chiar să-l facă „să moară” pentru a-l „resuscita”. El este familiarizat cu „forţele vieţii” şi cu „forţele morţii”.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Relatia Medic - Pacient - Psihologie medical Seminarul 6...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online