{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

00_BAO_CAO_02HC328_8852 - i Hc Quc Gia TP.H Ch Minh Trng i...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ i H c Qu c Gia TP.H Chí Minh Tr ng Đ i H c Khoa H c T Nhiên ườ Khoa Công Ngh Thông Tin ------oOo------ Báo Cáo Đ Án XÂY D NG PH N M M H NG Đ I T NG ƯỚ ƯỢ Đ tài: GIÁO VIÊN : Tr n Minh Tri t ế SVTH : Lê Th M H nh MSSV : 02HC328 1/2005 1/27
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
M C L C o a) Đăng ký ch m n sách: ượ ................................................................................................................. 3 b) M n sách: ượ ...................................................................................................................................... 4 c) Tr sách: ........................................................................................................................................... 4 d) Phát sinh báo cáo th ng kê: ............................................................................................................. 4 2/27
Image of page 2
Ch ng 1 : ươ KH O SÁT HI N TR NG & XÁC Đ NH YÊU C U 1.1) KH O SÁT HI N TR NG M t th vi n c n qu n lý vi c đăng ký, m n và tr sách c a các b n đ c th vi n. Sau đây ư ượ ư là ph n mô t theo các nghi p v hàng ngày c a th vi n: ư Th th g i sách là đ u sách ( ư dausach ). M i đ u sách có m t ISBN đ phân bi t v i các đ u sách khác. Các đ u sách có cùng t a ( tuasach ) s có ISBN khác nhau n u chúng đ c d ch ra nhi u ế ượ th ti ng ( ế ngonngu ) khác nhau và đ c đóng thành bìa ( ượ bia ) khác nhau. M i t a sách có m t mã t a sách đ phân bi t v i các t a sách khác. (Mã s đ c đánh s t đ ng, b t đ u t 1, 2, 3, ,…). M t ượ ố ự đ u sách có th có nhi u b n sao ( cuonsach ) ng v i đ u sách đó. M i đ u sách có m t tr ng thái ( trangthai ) cho bi t cu n sách đó có th cho m n đ c hay không. M i t a sách c a m t tác gi ế ượ ượ ( tacgia ) và có m t b n tóm t t n i dung ( tomtat ) c a sách (có th là m t câu hay vài trang). Khi b n đ c mu n bi t n i dung c a cu n sách nào, thì th th s xem ph n tóm t t c a t a sách đó và tr ế ư l i b n đ c. Ho c b n đ c có th t xem tóm t t b ng cách ch n ch c năng Tra c u sách c a ể ự ph n m m. Đ tr thành đ c gi ( docgia ) c a th vi n, thì m i b n đ c ph i đăng ký và cung c p các ư thông tin cá nhân cũng nh đ a ch và đi n tho i c a mình. Th th s c p cho b n đ c m t th ư ư đi n t , trên đó có mã s th chính là mã s b n đ c đ phân bi t các b n đ c khác. (Mã s đ c ượ đánh s t đ ng, b t đ u t 1, 2, 3, ,…). Th này có giá tr trong 6 tháng k t ngày đăng ký. M t ố ự ể ừ tu n tr c ngày h t h n th , th th s thông báo cho b n đ c bi t đ đ n gia h n thêm. ướ ế ư ẽ ế ế M t b n đ c (g i là nguoilon ) có th b o lãnh cho nh ng ng i khác nh h n 18 tu i (g i là ườ ơ treem ) đ cũng tr thành đ
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern