00_BAO_CAO_02HC328_8852

00_BAO_CAO_02HC328_8852 - i Hc Quc Gia TP.H Ch Minh Trng i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ i H c Qu c Gia TP.H Chí Minh ạ ọ Tr ng Đ i H c Khoa H c T Nhiên ườ ạ ọ Khoa Công Ngh Thông Tin ------oOo------ Báo Cáo Đ Án XÂY D NG PH N M M H NG Đ I T NG ƯỚ Ố ƯỢ Đ tài: GIÁO VIÊN : Tr n Minh Tri t ế SVTH : Lê Th M H nh ị ỹ ạ MSSV : 02HC328 1/2005 1/27
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
M C L C o a) Đăng ký ch m n sách: ờ ượ ................................................................................................................. 3 b) M n sách: ượ ...................................................................................................................................... 4 c) Tr sách: ........................................................................................................................................... 4 d) Phát sinh báo cáo th ng kê: ............................................................................................................. 4 2/27
Background image of page 2
Ch ng 1 : ươ KH O SÁT HI N TR NG & XÁC Đ NH YÊU C U 1.1) KH O SÁT HI N TR NG M t th vi n c n qu n lý vi c đăng ký, m n và tr sách c a các b n đ c th vi n. Sau đây ư ệ ượ ư ệ là ph n mô t theo các nghi p v hàng ngày c a th vi n: ư ệ Th th g i sách là đ u sách ( ủ ư ọ dausach ). M i đ u sách có m t ISBN đ phân bi t v i các đ u ỗ ầ ệ ớ sách khác. Các đ u sách có cùng t a ( tuasach ) s có ISBN khác nhau n u chúng đ c d ch ra nhi u ế ượ th ti ng ( ứ ế ngonngu ) khác nhau và đ c đóng thành bìa ( ượ bia ) khác nhau. M i t a sách có m t mã t a ỗ ự sách đ phân bi t v i các t a sách khác. (Mã s đ c đánh s t đ ng, b t đ u t 1, 2, 3, ,…). M t ệ ớ ố ượ ố ự ộ ắ ầ ừ đ u sách có th có nhi u b n sao ( cuonsach ) ng v i đ u sách đó. M i đ u sách có m t tr ng thái ớ ầ ỗ ầ ( trangthai ) cho bi t cu n sách đó có th cho m n đ c hay không. M i t a sách c a m t tác gi ế ượ ượ ỗ ự ( tacgia ) và có m t b n tóm t t n i dung ( ộ ả ắ ộ tomtat ) c a sách (có th là m t câu hay vài trang). Khi b n đ c mu n bi t n i dung c a cu n sách nào, thì th th s xem ph n tóm t t c a t a sách đó và tr ế ộ ủ ư ẽ ắ ủ ự l i b n đ c. Ho c b n đ c có th t xem tóm t t b ng cách ch n ch c năng Tra c u sách c a ể ự ph n m m. Đ tr thành đ c gi ( ể ở docgia ) c a th vi n, thì m i b n đ c ph i đăng ký và cung c p các ư ỗ ạ thông tin cá nhân cũng nh đ a ch và đi n tho i c a mình. Th th s c p cho b n đ c m t th ư ị ạ ủ ủ ư ẽ ấ đi n t , trên đó có mã s th chính là mã s b n đ c đ phân bi t các b n đ c khác. (Mã s đ c ệ ử ố ẻ ố ạ ố ượ đánh s t đ ng, b t đ u t 1, 2, 3, ,…). Th này có giá tr trong 6 tháng k t ngày đăng ký. M t ố ự ộ ắ ầ ừ ể ừ tu n tr c ngày h t h n th , th th s thông báo cho b n đ c bi t đ đ n gia h n thêm.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This document was uploaded on 03/07/2011.

Page1 / 27

00_BAO_CAO_02HC328_8852 - i Hc Quc Gia TP.H Ch Minh Trng i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online