Agatha Christie - 16.50 Treni

Agatha Christie - 16.50 Treni - Agatha Christie 16.50 Treni

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Agatha Christie 16.50 Treni www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yklediim e-kitaplar Aada Ad Geen Kanuna stinaden Grme zrller in Hazrlanmtr Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar Dinliyoruz Amacm Yayn Evlerine Zarar Vermek Deildir Bu e-kitaplar Normal Kitaplarn Yerini Tutmayacandan Kitaplar Beyenipte Engelli Olmayan Arkadalar Sadece Kitap Hakknda Fikir Sahibi Olduunda Aada Ad Geen Yayn Evi, Sahaflar, Ktphane, ve Kitaplardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hi Bir Maddi karm Yoktur Byle Bir eyide Dnmem Bu e-kitaplar Kanunen Hi Bir ekilde Ticari Amal Kullanlamaz Bilgi Paylatka oalr Yaar Mutlu Not: 5846 Sayl Kanunun "altnc Blm-eitli Hkmler " blmnde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar ama gdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yaynna geilmitir. T.C.Kltr ve Turizm Bakanl Bilgi lem ve Otomasyon Dairesi Bakanl Ankara Bu kitaplar hazrlanrken verilen emeye harcanan zamana sayd duyarak Ltfen Yukardaki ve Aadaki Aklamalar Silmeyin www.kitapsevenler.com Tarayan Sleyman Yksel suleymanyuksel6@hotmail.com Skype suleymanyuksel6 Agatha Christie 16.50 Treni 16.50 TREN AGATHA CHRSTE ALTIN KTAPLAR Yayn Haklar FKR VE SANAT ESERLER YASASI GERENCE ALTIN KTAPLAR YAYINEV VE TCARET A..'YE ATTR 4.S0 FROM PADDINGTON AGATHA CHRISTIE ALTIN KTAPLAR YAYIN EV VE TCARET A.. 1. BASIM / TEMMUZ 2004 AKDENZ YAYINCILIK A.. Matbaaclar Sitesi No: 83 Baclar - stanbul BU KTABN HER TRL YAYIN HAKLARI FKR VE SANAT ESERLER YASASI GERENCE ALTIN KTAPLAR YAYINEV VE TCARET A..'YE ATTR ISBN 975 - 21 - 0467 - 3 ALTIN KTAPLAR YAYINEV Cell Ferdi Gkay Sk. Nebiolu han Caalolu - stanbul Tel: 0.212.513 63 65/526 80 12 0.212.520 62 46/513 65 18 Faks: 0.212.526 80 11 http://www.altinkitaplar.com.tr info@altinkitaplar.com.tr Agatha CHRISTIE 16.50 reni TRKES DEM ZTEKN 16.50 Treni ROMANDAK KARAKTERLER: Elspeth McGillicuddy Lucy Eyelesbarrow Bay Luther Crackenthorpe Emma Crackenthorpe Harold Crackenthorpe...
View Full Document

Page1 / 121

Agatha Christie - 16.50 Treni - Agatha Christie 16.50 Treni

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online