Agatha Christie - Acı Kahve

Agatha Christie - Acı Kahve - Agatha...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Agatha Christie _ Ac Kahve _ BLACK COFFEE www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yklediim e-kitaplar Aada Ad Geen Kanuna stinaden Grme zrller in Hazrlanmtr Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar Dinliyoruz Amacm Yayn Evlerine Zarar Vermek Deildir Bu e-kitaplar Normal Kitaplarn Yerini Tutmayacandan Kitaplar Beyenipte Engelli Olmayan Arkadalar Sadece Kitap Hakknda Fikir Sahibi Olduunda Aada Ad Geen Yayn Evi, Sahaflar, Ktphane, ve Kitaplardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hi Bir Maddi karm Yoktur Byle Bir eyide Dnmem Bu e-kitaplar Kanunen Hi Bir ekilde Ticari Amal Kullanlamaz Bilgi Paylatka oalr Yaar Mutlu Not: 5846 Sayl Kanunun "altnc Blm-eitli Hkmler " blmnde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar ama gdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yaynna geilmitir. T.C.Kltr ve Turizm Bakanl Bilgi lem ve Otomasyon Dairesi Bakanl Ankara Bu kitaplar hazrlanrken verilen emeye harcanan zamana sayd duyarak Ltfen Yukardaki ve Aadaki Aklamalar Silmeyin Tarayan Yaar Mutlu web sitesi www.yasarmutlu.com www.kitapsevenler.com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler.com yasarmutlu@yasarmutlu.com mutlukitap@hotmail.com kitapsevenler@gmail.com ALTIN KTAPLAR MINEV Kitabn Orijinal Ad BLACK COFFEE Yayn Haklar 1997AGATHA CHRISTIE AKALI Telif Haklan Ajans ALTINKTAPLAR YAYINEV ve TCARETA.. Bu kitabn her trl yayn haklan Fikir ve Sanat Eserleri Yasas gereince ALTIN KTAPLAR YAYINEV ve TCARET A..'yc aittir. BASKI 2. BASIM l UBAT 2003 AKDENZ YAYINCILIKA.. Matbaaclar Sitesi No: 83 Baalar-STANBUL ISBN 975 - 405 - 878 - 4 ALTIN KTAPLAR YAYINEV Cell Ferdi Gkay Sk. Nebiolu han Caalolu-ST. Tel: (O 212) 513 63 65 - 526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it !S1 IE ACI KAHVE TRKES DLEK AKARI BiRiNCi BOLM Hercule Poirot, Whitehall Mansions'daki kk fakat insan dinlendiren dairesinde kahvalt ediyordu. Tatl rekle Kakao nefisti. Alkanlklarndan dairesinde kahvalt ediyordu....
View Full Document

Page1 / 57

Agatha Christie - Acı Kahve - Agatha...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online