Agatha Christie - Dersimiz Cinayet

Agatha Christie - Dersimiz Cinayet - Agatha Christie...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agatha Christie Dersimiz Cinayet www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin www.kitapsevenler.com Tarayan Süleyman Yüksel [email protected] Skype suleymanyuksel6 Agatha Christie Dersimiz Cinayet Dersimiz Cinayet AGATHA CHRİSTİE ALTIN KİTAPLAR ALTIN KİTAPLAR Kitabın Orijinal Adı MURDER ON THE LiNKS Yayın Hakları (c) ALTİN KİTAPLAR YAYINEVİ Kapak Düzeni YÜKSEL ÇETİN Kapak Filmi KOMBİ GRAFİK Dizgi ve Baskı ALTIN KİTAPLAR BASIMEVİ Adres Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebioğlu İşhanı Cağaloglu - İstanbul AGATHA christie Dersimiz Cinayet TÜRKCESİ : GÖNÜL SUVEREN CİNAYETE KARIŞANLAR: Arthur Hastings: Paui Renauld: Eloise Renaukf: Jack Renauld: Jecnne Daubreuil: Marthe Dcubreuil: Gabriel Stonor: Bella Dulcie Duveen: Françoise, Leonte ve Denişe:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Auguste: Hautet: Lucien Bex: G fraud: Belçikalı dedektif Poirot'nun ustalığına güvenen arkadaşı. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir milyoner. Paui'u ç,ok seven karısı. Paul'un kavga ettiği oğlu. Paui'u tanıyan çok güzel ve esrarlı bir kadın. Bakışları endişe dolu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 77

Agatha Christie - Dersimiz Cinayet - Agatha Christie...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online