Agatha Christie - DoÄŸu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie - DoÄŸu Ekspresinde Cinayet -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agatha Christie Doğu Ekspresinde Cinayet www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin www.kitapsevenler.com Tarayan Süleyman Yüksel [email protected] Skype suleymanyuksel6 Agatha Christie Doğu Ekspresinde Cinayet doğu ekspresinde CİNAYET Agatha Christie ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ Kitab.fi Orijinal Ad. MURDER ON THE ORIENT EXPRESS Yayın Hakları (c) ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ Kapak Resmi YÜKSEL ÇETİN Kapak Filmi KOMBİ GRAFİK Dizgi - Baskı ALTIN KİTAPLAR BASIMEVİ 1994 Celâl Ferdi GökçaySk. Nebioğlu İşhanı Cağaloğlu - İstanbul Tel: 522 40 45 - 526 80 12 5115100 - 51132 26 Faks: 526 8011 AGATHA CHRISTIE DOĞU ekspresinde CİNAYET TÜRKÇESİ ; Gönül Suveren doğu ekspresinde cinayet Kişiler : Mary Debenham Albay Arbuthnot Samuel Ratchett Prector MacQueen : Genç bir İngiliz kızı. Sakin ve soğukkanlıydı. : Bir İngiliz subayı. Mary'le ilgileniyordu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 78

Agatha Christie - DoÄŸu Ekspresinde Cinayet -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online