{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Agatha Christie - Fare Kapanı

Agatha Christie - Fare Kapanı - Agatha...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Agatha Christie Fare Kapanı www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin www.kitapsevenler.com Tarayan Süleyman Yüksel [email protected] Skype suleymanyuksel6 Agatha Christie Fare Kapanı FAREK KAPANI AGATHA CHRİSTİE ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ TÜRKÇESİ GÖNÜL SUVEREN Kitabın orjinal adı: the blind mice yayın hakları: altın kitaplar yayınevine aittir. Baskı: celal ferdi gökçay sokak nebioğlu işhanoı caaloğlu istanbul. 4. baskı nisan 1997 fare kapanı agatha cHristie FARE KAPANINA YAKALANANLAR: Molly Davis : Giles Davis : Christopher Wren : Bayan Boyle : Binbaşı Metcalf: Paravicini: Trotter: Müfettiş Parminter: Yeni evli genç bir kadın. Pansiyon işletmeye kalkışmış. Molly'nin kocası. Çocukluğundan söz etmekten hoşlanmıyor. Kızıl saçlı bir genç. Mimar olduğunu iddia ediyor. Yaşlıca bir kadın. Son derece ukala....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 79

Agatha Christie - Fare Kapanı - Agatha...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online