Agatha Christie - Olum Cigligi

Agatha Christie - Olum Cigligi - altın kitaplar yayınevi...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: altın kitaplar yayınevi A A A G G G A A A T T T H H H A A A C C C H H H R R R I I I S S S T T T I I I E E E POL İ S ROMANLARI SER İ S İ ÖLÜM ÇI Ğ LI Ğ I 2. bask ı Dilimize Çeviren : Gönül SUVEREN Dizgi Bask ı : S ı ralar Matbaas ı- 1982 SAK İ N KÖYDEK İ C İ NAYETLE İ LG İ S İ OLANLAR : Len Clement: Köyün rahibi. Bazen bir din adam ı na yak ı ş mayacak ş eyler dü ş ünüyordu. Griselda Clement: Rahibin genç kar ı s ı . Hiç de iyi bir ev kad ı n ı de ğ ildi. Dennis Clement: Rahibin ye ğ eni. Cinayetin e ğ lenceli bir ş ey oldu ğ unu dü ş ünüyordu. Mary: Rahibin hizmetçisi. Ondan daha kötü bir hizmetçi olamazd ı . Lucius Prothero: Aksi bir adam. Dostlar ı ndan çok dü ş manlar ı vard ı . Ann Prothero: Prothero'nun genç kar ı s ı . Kocas ı n ı sevmiyordu. Lettice Prothero: Prothero'nun k ı z ı . Daima dalg ı n dururdu. Lawrence Redding: Genç ressam. Bir film y ı ld ı n kadar yak ı ş ı kl ı yd ı . Dr. Stone: Ünlü arkeolog. Onu kaz ı lardan ba ş ka bir ş ey ilgilendirmiyordu. Gladys Cram : Stone'un sekreteri. Köydekiler onun adamla evlenmek niyetinde oldu ğ unu söylüyorlard ı . Estelie Lestrange : Güzel bir kad ı n. Herkes onun s ı rr ı n ı çözmeye çal ı ş ı yordu. Dr. Baydock : Köy doktoru. Gizli bir derdi var gibiydi. Hawes : Rahibin yard ı mc ı s ı . Sinirleri çok bozuktu. Martha Price Ridley: Ya ş l ı bir kad ı n. Telefon konu ş mas ı na sinirlenmi ş ti. Amanda Hartnell: İ htiyar bir k ı z. Fakirler kendisinden nefret ediyorlard ı . Caroline Wetherby: Ya ş l ı bir kom ş u. Dedikoduya bay ı l ı yordu. Slack : Polis Müfetti ş i. Rahibin sinirine dokunuyordu. Albay Melchett: Polis Müdürü. Durumun çok kar ı ş ı k oldu ğ undan emindi. VE MISS MARPLE MISS MARPLE' ı n elinde ş u ipuçlar ı vard ı : ¡ İ ki telefon konu ş mas ı ¡ Bir tabanca ¡ Bir bavul ¡ Bir pusula ¡ İ mzas ı z bir mektup ¡ Bir saat ¡ Bir küpe ¡ Bir portre ¡ Aks ı r ı k sesi ¡ Yar ı da kalm ı ş bir pusula M İ SS MARPLE' ı n cinayetleri çözebilmek için ş u sorular ı cevapland ı rmas ı lâz ı md ı : ¡ Yedi ş üpheli ş ah ı s kimdi? ¡ Mrs. Price Ridley'e telefonda kim küfretmi ş ti? ¡ O aks ı r ı k sesi neydi? ¡ Koruda kim ate ş etmi ş ti? ¡ Gladys gece yar ı s ı ormanda ne ar ı yordu? ¡ Ya ğ l ı boya tablo neden parçalanm ı ş t ı ? ¡ Lettice sar ı beresini nerede unutmu ş tu? ¡ Ann'den nefret eden kimdi? ¡ Lawrence'e neden dü ş manl ı k etmeye çal ı ş ı yorlard ı ? ¡ Antika gümü ş ler de ğ i ş tirilmi ş miydi? Asl ı nda bu hikâyeye neresinden ba ş lamam lâz ı m geldi ğ ini kestirmek biraz güç. Fakat ben ba ş lang ı ç noktas ı olarak o çar ş amba gününü seçtim....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 79

Agatha Christie - Olum Cigligi - altın kitaplar yayınevi...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online