Agatha Christie - Olum Melegi1 - Kitab ı n Orijinal Ad ı...

Agatha Christie - Olum Melegi1
Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 113
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
Background image of page 1
Kitab ı n Orijinal Ad ı :NEMESIS Yay ı n Haklar ı : © AKÇALI TEL İ F HAKLARI AJANSI ALTIN K İ TAPLAR YAYIN EV İ VE T İ CARET A. Ş BASIM / Bask ı 2. A Ğ USTOS 2003 AKDEN İ Z YAYINCILIK AS. Matbaac ı lar Sitesi No: 83 Ba ğ c ı lar - İ stanbul AGATHA CHRISTIE BU K İ TABIN HER TÜRLÜ YAYIN HAKLARI F İ K İ R VE SANAT ESERLER İ YASASI GERE Ğİ NCE ALTIN K İ TAPLAR YAYINEV İ VE T İ CARET A Ş .'YE A İ TT İ R. ISBN 975 - 21 - 0325 -1 ALTIN K İ TAPLAR YAY İ N EV İ Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebio ğ lu t ş han ı Ca ğ alo ğ lu - İ stanbul Tel: 0.212.513 63 65/526 80 12 0.212.520 62 46/513 65 18 Faks: 0.212.526 80 11 http://www.altinkitaplar.com.tr info@ altinkitaplar.com. tr ALTIN K İ TAPLAR Agatha CHRISTIE TÜRKÇES İ GÖNÜL SUVEREN ALTIN K İ TAPLAR ESRARLI OLAYLARLA İ LG İ S İ OLANLAR Jane Marple: Ya ş l ı hiç evlenmemi ş bir bayan. Kötülü ğ ün kokusunu al ı rd ı . Jason Rafiel: Zengin bir i ş adam ı . Adaletin yerine gelmesini istiyordu. Esther Walters: Bay Rafiel'in sekreteri. İ yi ve dürüst bir kad ı nd ı . Cherry: Miss Marple' ı n hizmetçisi. Onun yorulmas ı n ı istemiyordu. Brodribb-Schuster: Bay Rafiel'in avukatlar ı . Adam ı n, Miss Jane Marple'dan ne istedi ğ ini anlayam ı yorlard ı . Bayan Sandbourne : Genç bir kad ı n. Otobüs turlar ı n ı yönetiyordu.
Background image of page 2
Geraldine Riseley-Porter : Sosyeteden bir kad ı n. Kendisinin çok önemli oldu ğ unu ş ünüyordu. Joanna Crawford: Bayan Riseley-Porter' ı n ye ğ eni. Çok becerikli bir k ı zd ı .. Elizabeth Temple: Tan ı nm ı ş bir okulun eski müdiresi. Ş ahsiyet sahibi bir kad ı nd ı . Albay Walker ve e ş i: Orta ya ş l ı bir çift. Otobüsle gezintiye ç ı km ı ş lard ı . Mamie ve Henry Butler : Amerikal ı bir kar ı koca. Seyahate merakl ı yd ı lar. Profesör Wanstead: Psikoloji ve pataloji alanlar ı nda isim yapm ı ş t ı . Richard Jameson: Mimar. Eski ş atolar ı inceliyordu. Miss Lumley ve Miss Bentham: Ya ş l ı iki arkada ş . Kedilerini evde b ı rakarak yolculu ğ a ç ı km ı ş lard ı . Miss Barrow ve Miss Cooke: Orta ya ş l ı iki arkada ş . Davran ı ş lar ı biraz gizemliydi. Bay Caspar: Bir yabanc ı . Fazla heyecanl ı bir adamd ı . Emlyn Price: Bir delikanl ı . Joanna Crawford'la ilgileniyordu. Laviniâ Glynn: Eski konakta oturan üç karde ş ten ortancas ı . İ yi bir kad ı nd ı . Clotilde Bradbury-Scott: Lavinia'n ı n ablas ı . Çok üzgün bir hali vard ı . Anthea Bradbury-Scott: Clotilde ve Lavinia'n ı n küçük karde ş leri. Biraz anormaldi. Michael Rafiel: Bay Rafiel'in o ğ lu. Çok yak ı ş ı kl ı fakat ahlaks ı z bir gençti. Nora Broad: Genç bir k ı z. Erkek delisi oldu ğ u söyleniyordu. Verity Hunt: Güzelli
Background image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Create a FREE account now to get started. Log In

The email address you entered is not valid. The email address you provided is already in use.
Your username must be at least 5 characters. Your username must consist of only alphanumeric characters. Your username must contain at least one letter. Your username contains inappropriate language. Another user has already claimed this username.
Your password must be at least 6 characters in length.
{[ $select.selected.label ]} Please select a valid school.
By creating an account you agree to our Privacy Policy, Terms of Use, and Honor Code.
Create my FREE account Processing...
or
Sign Up with Facebook

We will never post anything without your permission.

Already on Course Hero? Log In