Agatha Christie - Olum Melegi1 - Kitab ı n Orijinal Ad ı...

Agatha Christie - Olum Melegi1
Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 113
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
Background image of page 1
Kitab ı n Orijinal Ad ı :NEMESIS Yay ı n Haklar ı : © AKÇALI TEL İ F HAKLARI AJANSI ALTIN K İ TAPLAR YAYIN EV İ VE T İ CARET A. Ş BASIM / Bask ı 2. A Ğ USTOS 2003 AKDEN İ Z YAYINCILIK AS. Matbaac ı lar Sitesi No: 83 Ba ğ c ı lar - İ stanbul AGATHA CHRISTIE BU K İ TABIN HER TÜRLÜ YAYIN HAKLARI F İ K İ R VE SANAT ESERLER İ YASASI GERE Ğİ NCE ALTIN K İ TAPLAR YAYINEV İ VE T İ CARET A Ş .'YE A İ TT İ R. ISBN 975 - 21 - 0325 -1 ALTIN K İ TAPLAR YAY İ N EV İ Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebio ğ lu t ş han ı Ca ğ alo ğ lu - İ stanbul Tel: 0.212.513 63 65/526 80 12 0.212.520 62 46/513 65 18 Faks: 0.212.526 80 11 http://www.altinkitaplar.com.tr info@ altinkitaplar.com. tr ALTIN K İ TAPLAR Agatha CHRISTIE TÜRKÇES İ GÖNÜL SUVEREN ALTIN K İ TAPLAR ESRARLI OLAYLARLA İ LG İ S İ OLANLAR Jane Marple: Ya ş l ı hiç evlenmemi ş bir bayan. Kötülü ğ ün kokusunu al ı rd ı . Jason Rafiel: Zengin bir i ş adam ı . Adaletin yerine gelmesini istiyordu. Esther Walters: Bay Rafiel'in sekreteri. İ yi ve dürüst bir kad ı nd ı . Cherry: Miss Marple' ı n hizmetçisi. Onun yorulmas ı n ı istemiyordu. Brodribb-Schuster: Bay Rafiel'in avukatlar ı . Adam ı n, Miss Jane Marple'dan ne istedi ğ ini anlayam ı yorlard ı . Bayan Sandbourne : Genç bir kad ı n. Otobüs turlar ı n ı yönetiyordu.
Background image of page 2
Geraldine Riseley-Porter : Sosyeteden bir kad ı n. Kendisinin çok önemli oldu ğ unu ş ünüyordu. Joanna Crawford: Bayan Riseley-Porter' ı n ye ğ eni. Çok becerikli bir k ı zd ı .. Elizabeth Temple: Tan ı nm ı ş bir okulun eski müdiresi. Ş ahsiyet sahibi bir kad ı nd ı . Albay Walker ve e ş i: Orta ya ş l ı bir çift. Otobüsle gezintiye ç ı km ı ş lard ı . Mamie ve Henry Butler : Amerikal ı bir kar ı koca. Seyahate merakl ı yd ı lar. Profesör Wanstead: Psikoloji ve pataloji alanlar ı nda isim yapm ı ş t ı . Richard Jameson: Mimar. Eski ş atolar ı inceliyordu. Miss Lumley ve Miss Bentham: Ya ş l ı iki arkada ş . Kedilerini evde b ı rakarak yolculu ğ a ç ı km ı ş lard ı . Miss Barrow ve Miss Cooke: Orta ya ş l ı iki arkada ş . Davran ı ş lar ı biraz gizemliydi. Bay Caspar: Bir yabanc ı . Fazla heyecanl ı bir adamd ı . Emlyn Price: Bir delikanl ı . Joanna Crawford'la ilgileniyordu. Laviniâ Glynn: Eski konakta oturan üç karde ş ten ortancas ı . İ yi bir kad ı nd ı . Clotilde Bradbury-Scott: Lavinia'n ı n ablas ı . Çok üzgün bir hali vard ı . Anthea Bradbury-Scott: Clotilde ve Lavinia'n ı n küçük karde ş leri. Biraz anormaldi. Michael Rafiel: Bay Rafiel'in o ğ lu. Çok yak ı ş ı kl ı fakat ahlaks ı z bir gençti. Nora Broad: Genç bir k ı z. Erkek delisi oldu ğ u söyleniyordu. Verity Hunt: Güzelli
Background image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.