Agatha Christie - Ölüden Mektup Var

Agatha Christie -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agatha Christie Ölüden Mektup Var www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin www.kitapsevenler.com Tarayan Süleyman Yüksel suleymanyuksel6@hotmail.com Skype suleymanyuksel6 Agatha Christie Ölüden Mektup Var ÖLÜDEN MEKTUP VAR AGATHA CHRİSTİE ALTIN KİTAPLAR ISBN - 975 - 405 - 038 - 4 Ölüden Mektup Var Kitabın Orijinal Adı POIROT LOSES A CLIENT DUMP WITNESS Yayın Hakları (c) ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ Kapak Düzenlemesi ORAL ORHON Kapak Filmi KOMBİ GRAFİK Dizgi Baskı ALTIN KİTAPLAR BASIMEVİ Adres Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebioğlu İshanı Cağaloğlu - İstanbul Tel : 522 40 45 526 80 12 TÜRKÇESİ: GÖNÜL SUVEREN KÜÇÜK YEŞİL EVDEKİ OLAYLARLA İLGİSİ OLANLAR: Emily Arundell: Wilheimina Lawscn: Theresa Arundell: Charles Arundell: Bella Tajnios: Jacob Tanios: Rex Donaldson: Caroline Pea body: Julia ve Isabel Tripp: Dr. Grainger: Arthur Hastings: Yaşlı bir kadın. Bir hayli parası vardı. Emily'nin yardımcısı. Aptal ve telaş- çsydı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Emily'nin yeğeni. Çılgınca bir hayat sürüyordu. Theresa'nm ağabeyi. Çok sevimli bir gençti.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 85

Agatha Christie -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online