Agatha Christie - Porsuk Ağacı Cinayeti

Agatha Christie - Porsuk...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agatha Christie Porsuk Ağacı Cinayeti www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin www.kitapsevenler.com Tarayan Süleyman Yüksel suleymanyuksel6@hotmail.com Skype suleymanyuksel6 Agatha Christie Porsuk Ağacı Cinayeti AGATHA CHRISTIE PORSUK AĞACI CİNAYETİ ALTIN KİTAPLAR ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ KİTABIN ORİJİNAL ADI A POCKET FULL OF RYE YAYIN HAKLARI © AGATHA CHRISTIE AKÇALI Telif Hakları Ajansı © ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ ve TİCARET A.Ş. BASKI Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. 2. BASIM/2001 AKDENİZ YAYINCILIK A.Ş. Matbaacılar Sitesi No: 83 Bağcılar - İSTANBUL ISBN 975-21 -0172-0 ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ Celâl Ferdi Gökçay Sok. Nebioğlu işhanı Cağaloğlu - İstanbul Tel: (0212)513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks: (0212)526 80 11 www.altinkitaplar.com info ©altinkitaplar.com.tr AGATHA CHRISTIE PORSUK AĞACI CİNAYETİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TÜRKÇESİ GÖNÜL SUVEREN PORSUK AĞACI CİNAYETİ Porsuk Ağacı Kulübesindekiler: Rex Fortescue: Çok zengin bir adam. Kendine çıkar sağlamak amacıyla yasadışı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 84

Agatha Christie - Porsuk...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online