Nikolay Vasilyeviç Gogol - Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Vasilyeviç Gogol - Bir Delinin Hatıra Defteri

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BĐR DELĐNĐN HATIRA DEFTERĐ GOGOL Türkçesi: Ali Çankırılı ANTĐK DÜNYA KLASĐKLERĐ Đstanbul 2005 KARĐZMA YAYIN EĞĐTĐM DANIŞMANLIK REKLAM HĐZMETLERĐ A Ş Nikolay Vasilyeviç GOGOL (1809-1852) Antik Dünya Klasikleri: 16 Gogol Kitaplığı: 1 ISBN: 975-6870-46-X Baskı ve Cilt: Prizma Pres Matbaacılık Merter Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yüksel Sok. Merter / Đstanbul Tel: (0212) 637 48 02 irtibat için: Alayköşkü Cad. No: 11 Cağaloğlu/istanbul Yazışma.- P.K. 50 Sirkeci / istanbul Telefon: (0212) 513 84 15 Faks:(0212)512 40 00 Ukraynalı aydınlar sınıfından küçük bir aileye mensup Rus yazarlarındandır. Babası, ondaki tiyatro merakını keşfedip yazar olması için teşvik etmiştir. Yüksek tahsil yapmak üzere, binbir ümitle Petersburg'a gitti. Umduğunu bulamadı ve küçük bir memur olarak göreve başladı. Arkasından, bir kız mektebinde tarih öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk kitabını yazdı. Ukrayna'nın zengin folklorundan faydalanarak kaleme aldığı "Masalllar" hemen ilgi gördü. (1831) Arkasından -bütün maddi sıkıntılara rağmen-Taraş Bulba ve Mirgorot hikâyelerini yazdı. Üslubundaki alaycı ve trajik dil edebiyatçıların dikkatini çekti. Yaşadığı dönemin sefaletini ve buna sebep olan yönetim zaafını karikatü-rize etmesi sansür kurulunu kızdırdı. Rüşvetçilik suçuyla Roma'ya sürüldü. (1836) Nevski Bulvarı, Bir Delinin Hatıra Defteri, Portre, Burun, Palto, Müfettiş gibi hikâyelerinde, insanların fakirlik, sefalet ve baskı yüzünden nasıl şahsiyetlerini yitirdiğini ve delilik sınırına kaydığını alaylı bir dille gösterdi. Ölü Canlar'm ve Müfettişin kopardığı fırtına Gogol'ü tekrar Rusya dışına attı. Dostları bile onun aşırı ve kırıcı bir dil kullandığını söyleyince bunalıma düştü. Bir halı kafilesi ile Kudüs'e gitti. Yaptığı hataları telafi etmek için fanatik bir din adamına danıştı; ona bütün düşüncelerini açtı. Aldığı tavsiye üzerine Ölü Canlar'a özür niteliğinde bir ilâve yaptı. Bu aşırı gelenekçi papazın Gogol'a empoze etmeye çalıştığı fikirler hiç de onun yaratılışına uygun değildi. Gogol tekrar bunalıma düştü. Yazdığı yeni hikâyelerin müsveddelerini bir gece yaktı. Son günleri acılar içinde geçti. Bütün dostları kendisinden yüz çevirdi. Gogol, insanlardan kaçıp intivaya çekildi. Devamlı aç kalmaktan bitkin düşmüş bir halde, 43 yaşında iken, 1852 yılının Şubat ayında öldü. Elinizdeki kitap hakkında : Bir Delinin Hatıra Defteri adlı bu kitap, 3 ayrı hikâyeden oluşmaktadır. Birinci hikâye, kitaba adını veriyor aynı zamanda. ikinci hikâye, Palto. Yayınlandığı dönemde büyük yankı yapan bir hikâye. Aynı zamanda tiyatro olarak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 36

Nikolay Vasilyeviç Gogol - Bir Delinin Hatıra Defteri

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online