Nur Serter - Dinde Siyasal Islam Tekeli

Nur Serter - Dinde Siyasal Islam Tekeli - Yazarı Prof Dr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yazarı Prof. Dr. Nur Serter Birinci Basım Haziran 1997 Kapak Tasarımı Sarmal Yayınevi Baskı-Cilt Kayhan Matbaacılık SARMAL YAYINEV İ Babıali Cad. Pak Han No: 16/4 Ca ğ alo ğ lu- İ stanbul Tel:(0 212) 522 45 78-512 70 20 Faks: (0212) 522 45 78 D İ NDE S İ YASAL İ SLAM TEKEL İ Prof. Dr. Nur Serter İ Ç İ NDEK İ LER ÖNSÖZ 1. D İ N-TOPLUM-S İ YASET Din Toplumu Neden Etkiliyor? İ nanç Sistemlerinin Ana İ lkeleri Nelerdir? Dinler ve Tanrı İ nancı Peygamberlik Görevi ve Din Ça ğ da ş Dünya-Din Olgusu Dinler ve Köktendinciler Din ve Devrim 2. S İ YASAL İ SLAM VE DEMOKRAS İ Türkiye'de Siyasal İ slamın Yükseli ş i Siyasal İ slam ve Kuran İ slam'da Demokrasi Tartı ş ması İ nsan Hakları-Demokrasi ve İ slam Demokrasi-Kemalizm ve İ slam Siyasal İ slam ve Ulus Devlet Çok Hukukluluk Tartı ş ması Üçlü Me ş ruiyet Demokratik Çözümler İ slam'da Türk Yorumu 3. D İ N VE AHLAK Siyasal İ slam ve Ahlak Ahlakta din tekeli Ça ğ da ş Ahlak Anlayı ş ı YOL AYIRIMI: TAR İ HE DÖNMEK ya da TAR İ H YAZMAK KAYNAKÇA Prof. Dr. Nur Serter 1948 yılında İ stanbul'da do ğ du. Orta ö ğ remini Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde tamamladı. 1970 yılında İ .Ü. İ ktisat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl fakültede asistan olarak göreve ba ş ladı. Mesleki-Teknik E ğ itim ve Ekonomik Geli ş me konulu çalı ş ması ile 1974 yılında iktisat doktoru ünvanını aldı. 1982 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. Halen İ .Ü. İ ktisat Fakültesi ve Endüstri İ li ş kileri Bölümü ö ğ retim üyesidir. Yayınlanmı ş ba ş lıca eserleri: Türkiyenin Sosyal Yapısı, Sosyal Devlet, İ stihdam ve Geli ş me, Giydirilmi ş İ nsan Kimli ğ i, İ nsan Merkezli E ğ itim. Önsöz Su, kayna ğ ından temiz ve arınmı ş çıkar... İ leriye do ğ ru, ça ğ layarak akar... Akan suyu, kayna ğ ına döndürmek isterseniz, onu bulandırmı ş olursunuz. Çünkü o, bir ba ş ka su kayna ğ ına ula ş mak, onunla birle ş mek, büyümek ve yeni niteliklerle bezenmek için ça ğ ıldamaktadır. Geçti ğ i yerlere ya ş am götürür, canlılık verir. Ancak hep ileriye do ğ ru akar... Zamanla e ş güdümlü... Suları bulandırmadan hayat vericili ğ ini korumak, onların hep yararlı kalmalarına hizmet etmektir. Sular bulanmasın ki, yeni ku ş aklar da onlardan yararlanabilsin. Tıpkı inanç sistemleri gibi... Din, insano ğ lunun en kutsal ihtiyaçlarından biri... Amacı insanlı ğ a yol göstermek... Yani kısacası amacı insan. Tarih boyu nice sınırlar a ş mı ş , nice ülkeler görmü ş , nice kültürler arasında akmı ş , tıpkı berrak bir su gibi. Geçti ğ i yerleri de ğ i ş tirmi ş ... İ klimine, bitki örtüsüne, topra ğ ına, geçti ğ i yerlerdeki do ğ anın özelliklerine göre farklı çiçekler açmı ş , farklı meyvalar yeti ş mi ş dallarda... İ nsanlar inanmı ş lar, huzur dolmu ş , mutlu olmu ş lar......
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 90

Nur Serter - Dinde Siyasal Islam Tekeli - Yazarı Prof Dr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online