Odev - Bilimsel Bir Aratrma devi Nasl Hazrlanr? Ed i t r Dr...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Editör Dr.Türker BAŞ **Bu e­kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.odevofis.com 2 Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Editör: Dr. Türker Baş Kapak tasarımı: Fatih Sontay İç düzenleme: İbrahim Sani Mert KaliteOfisi.com’un ® bir hizmetidir. İzin alınmaksızın alıntı ve çoğaltma yapılabilir.
Background image of page 2
www.kutuphanem.net 3 KaliteOfisi Hakkında Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, kalite konusunda yapılan araştırmalara destek olmak, yöneticilerin, uzmanların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve kısacası kalite ile ilgilenen herkesin çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemlere çözümler getirmek ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iletişim portalıdır. Misyonumuz Bilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve paylaşmanın hazzını yaşamaktır. Vizyonumuz Kalitenin bir yaşam biçimi haline getirilmesine uzmanlığımız ve etkinliğimiz ile liderlik etmektir. İlkelerimiz Bilgi ve deneyimin paylaşıldıkça çoğaldığına inanır, sağladığımız hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Kalite konusundaki gelişmelerin, ülkemizdeki kuruluşların yönetim ve kültür dokusuna uygun bir şekilde sunulmasına dikkat ederiz. Her bir talebi proje anlayışı ile alarak hizmette bütünsellik sağlarız.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.odevofis.com 4
Background image of page 4
www.kutuphanem.net 5 Önsöz Bu kitap, bilimsel araştırmalarla yeni tanışan üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Kitap, bir başvuru eserinden ziyade, araştırma ödevi hazırlayacak öğrencilere onların halinden anlayan birinin tavsiyeleri olarak düşünülmelidir. Doktora tezi gibi daha ileri düzeydeki akademik çalışmalar için kaynakça bölümünde verilen referanslardan yararlanılmalıdır. Bunun için özellikle Karasar ve Şencan’ın eserlerini tavsiye edebilirim. Kitap, içinde anlatılanların çok dışında bir formatta sunulmuştur. Bu seçimin altında pek çok kişi tarafından sıkıcı olarak nitelendirilen “araştırma yöntembilimi” konusunu, akıcı belki de sürükleyici olarak verme isteği yatmaktadır. Kitapla ilgili yapılacak tüm eleştiri ve katkıları memnuniyetle karşılayacağımı belirtmek isterim. Dr. Türker BAŞ turkerbas@kaliteofisi.com
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.odevofis.com 6
Background image of page 6
www.kutuphanem.net 7 İçindekiler Kalite ofisi hakkında. ................................................................... 3 Önsöz. ............................................................................................. 5 İçindekiler. .................................................................................... 7 Araştırma Ödevinin Tanımlanması. ........................................... 9 Araştırma Yöntemi. ............................................................ 10 Araştırma Prosesi. ............................................................... 11
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 69

Odev - Bilimsel Bir Aratrma devi Nasl Hazrlanr? Ed i t r Dr...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online