O'henry - Nasil Sevdi

O'henry Nasil - DNYA KLASKLER DZS 113 NEW-YORK'U NASIL SEVD(Seme ykler Bu kitabn hazrlanmasnda MEB Amerikan Klasikleri dizisinde yaynlanan birinci

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DÜNYA KLAS Đ KLER Đ D Đ Z Đ S Đ : 113 NEW-YORK'U NASIL SEVD Đ ? (Seçme Öyküler) Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Amerikan Klasikleri dizisinde yayınlanan birinci baskısı temel alınmı ş ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmı ş tır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı : Ça ğ da ş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Ş ti. A ğ ustos 2000 O'HENRY NEW-YORK'U NASIL SEVD Đ ? (Seçme Öyküler) Çeviren: Nuri Eren Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk a ş ama, insan varlı ğ ının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın dü ş ünce ö ğ eleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, di ğ er ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha do ğ rusu kendi dü ş üncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. Đş te çeviri etkinli ğ ini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmi ş uluslarda dü ş üncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar i ş leyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip a ş acak bir sa ğ lamlık ve yaygınlı ğ ı gösterir. Hangi ulusun kitaplı ğ ı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir dü ş ünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinli ğ ini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun geni ş lemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına ş ükran duyuyorum. Onların çabalarıyla be ş yıl içinde, hiç de ğ ilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel giri ş imlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört be ş katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplı ğ ımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edece ğ i büyük yararı dü ş ünüp de ş imdiden çeviri etkinli ğ ine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde de ğ ildir. 23 Haziran 1941. Milli E ğ itim Bakanı Hasan Âli Yücel SUNU Ş Cumhuriyet'le ba ş layan Türk Aydınlanma Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülü ğ ünde dilimize çevrilmesinin, ku ş kusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinli ğ i yineleyerek, Türk okuruna bir "Aydınlanma Kitaplı ğ ı'' kazandırmak istedik. Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan ba ş layarak Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı'nca yayınlanan dünya klasiklerini okurlarımıza sunmaya ba ş ladık. Büyük ilgi gören bu etkinli
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 55

O'henry Nasil - DNYA KLASKLER DZS 113 NEW-YORK'U NASIL SEVD(Seme ykler Bu kitabn hazrlanmasnda MEB Amerikan Klasikleri dizisinde yaynlanan birinci

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online