Oktay Sinanoğlu - Hedef Türkiye

Oktay SinanoÄŸlu - Hedef...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DAYATMALAR KBUSU Bugnlerde hep, yllar nce grdm bir kbusu hatrlyorum. 1960'lardayd. Bir gece, ateim de km, baygn gibi uyuyakalnca bir kbus grdm. Korkulu ryamda kendimi 40 yl sonra stanbul'da buldum. Zaman deimi, sokakta yryorum, tm dkkn isimleri ngilizce. Girip bir dkkna sordum: Hayrola, bu dkkn krk yl evvel de vard, ne oldu? Gzel bir isminiz vard; Gl Bahesi gibi bir ey. imdi Beauty Land olmu. Yoksa el mi deitirdi? Yeni sahibi Amerikal m? Hayr, dedi dkknc, o zaman babam vard, ben oluyum. Peki, bir ok i yerinde de byle adlar fark ettim. Tuhafma gitti, yllardr burada yoktum da. Muhatabm, yar, ngilizce adlar garipsediime arr, yar da hafif hznl bir ifdeyle izah etti, eksik olmasn: Ben okuldayken bir 'Kolej', bir 'Anatolia (Anadolu) Lisesi' furyas balamt; herkes ocuunu, Trke ile eitim yerine tm derslerin ngilizce olarak verildii okullara gndermee can atyor, oluk ocuk, giri snavlarna hazrlanyoruz diye, akam karanlklarnda, hafta sonlar, dershaneler nnde sefil oluyorlard. Babam Trk geleneklerine ve de Atatrk'e ok bal bir insand, uzun mddet direndi. O okullara, 'ngiliz taoronu yerli Hristiyan misyoner okullar' diyordu. Orta okulda, ben Trk okuluna (yni Trke eitimli okula) gittim. Geri bundan ok utanyordum; konu komu, arkadalar, beni kmsyor, bazlar bu talihsizliime acyorlard. Liseye balayacamda, babam bir de bakt ki, Trk Lisesi kalmam. Topunu ngilizce yapvermiler. Mecburen ben de "The New Byzantium College"a gittim. Okul, devletin "Kresel Eitim Bakanl"na aitti, nispeten ucuz. Fakat derslerden hi bir ey anlamadm, ngiliz edebiyatna, Amerikan 'tarihine, Amerikan pop arkclarnn uyuturucularla sona eren hayatlarna pek merakl olmadm iin, ksa sre sonra okulu terk ettim. O gn bugn dkknmzda alyorum. Ad Ali'ymi, ben hayretle, tedirginlikle dinliyorum. O da anlatacak adam aryormu herhalde. Bir ay getirdi, sallama Lipton ay, yurt dndayken nefret ettiim, ne tad, ne kokusu olan, plastik bardakta boya bir "ay". Allah Allah, diyorum, bizim nefis Rize aylarna ne oldu? Demedim tabii, ayp olur. Sonradan rendim ki, ay reticileri, "kreselleme", "zelletirme", "devleti kltme" laflaryla batrlm, Tekel idaresi datlm. Bu ay bozuntusu da Amerika'dan ithal. Onu da herkes alamyor, kaynatp ay niyetine scak su iiyormu halk.Ali, (ad da artk "ly" diye yazlyormu, duvardaki ngilizce, belediyeden ruhsat tabelsnda gzme iliti), devam etti: Her gn basmyaynda, ki ou yabanclarn elindeydi, ngilizce bilmeyenin adam olmad, Trke diye bir dil kalmad, Afrika'daki kabilelerin dili gibi bir dil olduu, kresel olmak iin...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 149

Oktay SinanoÄŸlu - Hedef...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online