Omer Asim Aksoy - Atasozleri Ve Deyimler Sozlugu

Omer Asim Aksoy - Atasozleri Ve Deyimler Sozlugu - ÖMER...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖMER ASIM AKSOY ATASÖZLER Đ VE DEY Đ MLER SÖZLÜ Ğ Ü 1 ATA SÖZLER Đ SÖZLÜ Ğ Ü Đ Ç Đ NDEK Đ LER SUNU Ş B Đ R Đ NC Đ BÖLÜM G Đ R ĐŞ 1- ATASÖZLER Đ A- Biçim Özellikleri B- Kavram Özellikleri C- Tamamlayıcı Bilgiler Ç- Tanım 2- DEY Đ MLER A- Biçim Özellikleri B- Kavram Özellikleri C- Tamamlayıcı Bilgiler Ç- Tanım 3- KALIPLA Ş MI Ş BA Ş KA SÖZLER 4- ELE Ş T Đ RMELER Đ K Đ NC Đ BÖLÜM ATASÖZLER Đ SÖZLÜ Ğ Ü ULAMA YED Đ NC Đ BASKI Đ Ç Đ N 1965'te çıkan Atasözleri ve Deyimler adlı kitabımıza yurdumuzun her yerinde kullanılan sözleri almı ş , bölgelere özgü olanları almamı ş tık. 1989 tarihine de ğ in yapılan be ş baskıda bu tutum de ğ i ş medi. 1991'deki altıncı baskıda kimi bölge sözlerine de yer vermi ş , bunlan ulama ba ş lı ğ ı altında kitabın sonuna eklemi ş tik. Yedinci baskıya genel ve yerel birkaç yüz söz daha ekleme gere ğ ini duyunca, bunları ve önceki ulamaları asıl metne katma zorunlulu ğ u kendini gösterdi. Böylece ilk baskıda 5700 olan söz sayısı ş imdi 8977'ye ula ş tı. Yeni baskılarda yerel sözlere de yer vermemizin nedeni, bunların -toplumsal geli ş melerle birlikte- genellik kazanmakta ya da kazanabilir nitelikte olmalarıdır. Radyo, televizyon, gazete, dergi, telefon, okul, tren, otobüs, uçak gibi e ğ itim ve ula ş ım araçlarının ço ğ alması, bölgeler arasındaki ayrılıkları gittikçe azaltmaktadır: Nitekim 50-60 yıl önce yazı dilimizde görülmeyen birçok bölge sözcükleri ş imdi yayın araçlarımızda ve toplumun dilinde kullanılmaktadır. Bunun gibi, birtakım yerel atasözleri ve deyimler de bölgelerinin sınırını a ş arak genelle ş mektedir. Ş u da var ki bir söze kesin olarak genel ya da yerel demek kolay de ğ ildir. Çünkü bu niteleme, bilgi ve görgü düzeylerine göre ki ş iden ki ş iye de ğ i ş ir: Bir ki ş inin genel nitelikte gördü ğ ü sözü, ba ş ka bir ki ş i bu nitelikte görmeyebilir; i ş itmemi ş de olabilir. Kitabımızın söz sayısını ço ğ altmamıza ve kullanı ş alanlarının sınırını biraz geni ş letmemize bu durum yol açmı ş tır. Burada bir konuya daha de ğ inmek istiyoruz: Genel ve yerel sözler arasındaki sınırın kesin olarak çizilememesi durumu, kimi sözlerin atasözü ve deyim sayılıip sayılmaması konusunda da vardır. Bu nedenle kitabımıza aldı ğ ımız sözler dı ş ında da atasözleri ve deyimler bulundu ğ u görü ş ünde olanlar bulunabilir. Ancak biz, bu sözler için belirtti ğ imiz ölçüler içinde olmayanlara kitabımızda yer vermeyi do ğ ru bulmadık. Bununla birlikte, ölçümüze uydu ğ u halde dikkatimizden kaçtı ğ ı için kitaba girmemi ş olan sözler de bulunacaktır. Bu gibi eksikliklerin zamanla ve yeni incelemeler ve ara ş tırmalarla tamamlanaca ğ ı ku ş kusuzdur....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 292

Omer Asim Aksoy - Atasozleri Ve Deyimler Sozlugu - ÖMER...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online