{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Omer Asim Aksoy - Atasozleri Ve Deyimler Sozlugu

Omer Asim Aksoy - Atasozleri Ve Deyimler Sozlugu - MER ASIM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖMER ASIM AKSOY ATASÖZLER Đ VE DEY Đ MLER SÖZLÜ Ğ Ü 1 ATA SÖZLER Đ SÖZLÜ Ğ Ü Đ Ç Đ NDEK Đ LER SUNU Ş B Đ R Đ NC Đ BÖLÜM G Đ R ĐŞ 1- ATASÖZLER Đ A- Biçim Özellikleri B- Kavram Özellikleri C- Tamamlayıcı Bilgiler Ç- Tanım 2- DEY Đ MLER A- Biçim Özellikleri B- Kavram Özellikleri C- Tamamlayıcı Bilgiler Ç- Tanım 3- KALIPLA Ş MI Ş BA Ş KA SÖZLER 4- ELE Ş T Đ RMELER Đ K Đ NC Đ BÖLÜM ATASÖZLER Đ SÖZLÜ Ğ Ü ULAMA YED Đ NC Đ BASKI Đ Ç Đ N 1965'te çıkan Atasözleri ve Deyimler adlı kitabımıza yurdumuzun her yerinde kullanılan sözleri almı ş , bölgelere özgü olanları almamı ş tık. 1989 tarihine de ğ in yapılan be ş baskıda bu tutum de ğ i ş medi. 1991'deki altıncı baskıda kimi bölge sözlerine de yer vermi ş , bunlan ulama ba ş ğ ı altında kitabın sonuna eklemi ş tik. Yedinci baskıya genel ve yerel birkaç yüz söz daha ekleme gere ğ ini duyunca, bunları ve önceki ulamaları asıl metne katma zorunlulu ğ u kendini gösterdi. Böylece ilk baskıda 5700 olan söz sayısı ş imdi 8977'ye ula ş tı. Yeni baskılarda yerel sözlere de yer vermemizin nedeni, bunların -toplumsal geli ş melerle birlikte- genellik kazanmakta ya da kazanabilir nitelikte olmalarıdır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Radyo, televizyon, gazete, dergi, telefon, okul, tren, otobüs, uçak gibi e ğ itim ve ula ş ım araçlarının ço ğ alması, bölgeler arasındaki ayrılıkları gittikçe azaltmaktadır: Nitekim 50-60 yıl önce yazı dilimizde görülmeyen birçok bölge sözcükleri ş imdi yayın araçlarımızda ve toplumun dilinde kullanılmaktadır. Bunun gibi, birtakım yerel atasözleri ve deyimler de bölgelerinin sınırını a ş arak genelle ş mektedir. Ş u da var ki bir söze kesin olarak genel ya da yerel demek kolay de ğ ildir. Çünkü bu niteleme, bilgi ve görgü düzeylerine göre ki ş iden ki ş iye de ğ i ş ir: Bir ki ş inin genel nitelikte gördü ğ ü sözü, ba ş ka bir ki ş i bu nitelikte görmeyebilir; i ş itmemi ş de olabilir. Kitabımızın söz sayısını ço ğ altmamıza ve kullanı ş alanlarının sınırını biraz geni ş letmemize bu durum yol açmı ş tır. Burada bir konuya daha de ğ inmek istiyoruz: Genel ve yerel sözler arasındaki sınırın kesin olarak çizilememesi durumu, kimi sözlerin atasözü ve deyim sayılıip sayılmaması konusunda da vardır. Bu nedenle kitabımıza aldı ğ ımız sözler dı ş ında da atasözleri ve deyimler bulundu ğ u görü ş ünde olanlar bulunabilir. Ancak biz, bu sözler için belirtti ğ imiz ölçüler içinde olmayanlara kitabımızda yer vermeyi do ğ ru bulmadık. Bununla birlikte, ölçümüze uydu ğ u halde dikkatimizden kaçtı ğ ı için kitaba girmemi ş olan sözler de bulunacaktır. Bu gibi eksikliklerin zamanla ve yeni incelemeler ve ara ş tırmalarla tamamlanaca ğ ı ku ş kusuzdur.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 292

Omer Asim Aksoy - Atasozleri Ve Deyimler Sozlugu - MER ASIM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online