Berthe Georges - Kurtulus Savasi

Berthe Georges - Kurtulus Savasi - Kurtulu Sava Srasnda TRK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kurtulu ş Sava ş ı Sırasında TÜRK M Đ LL Đ YETÇ Đ L ĐĞĐ Nurer U Ğ URLU ba ş kanlı ğ ında bir kurul tarafından hazırlanmı ş tır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Ekim 1999 BERTHE GEORGES-GAUL Đ S Kurtulu ş Sava ş ı Sırasında TÜRK M Đ LL Đ YETÇ Đ L ĐĞĐ Çeviren Cenap Yazansoy CGAZETES Đ N Đ N OKURLARINA ARMA Ğ ANIDIR. KURTULU Ş SAVA Ş I SIRASINDA Madame Berthe Georges-Gaulis B Đ R TÜRK DOSTU Fransa'da yayımlandı ğ ı tarihten tam altmı ş yıl sonra, Atatürk'ün do ğ umunun yüzüncü yılı dolayısıyla Türk okuyucusunun bilgisine sundu ğ umuz bu kitap, Birinci Cihan Harbi'nden ma ğ lup çıkmı ş olan Türkiye'yi tamamıyla yok etmek isteyenlere Türk milletinin, e ş ine az rastlanır bir birlik içinde kar ş ı koyu ş unu ve sonunda onları kovalayı ş ını yakından izlemi ş bir Fransız kadın gazeteci tarafından yazılmı ş tır. Müttefik devletlerin i ş gali altında bulunan Đ stanbul'da olup biten faciaları yakından gördükten sonra, fırsatları kollayarak, sava ş halinde bulunan Anadolu'nun içlerine kadar girmi ş olan bu kadın, dola ş maları sırasında olup biten faciaları yakından görmü ş , her sınıf halkla görü ş ş , Kurtulu ş Sava ş ı'nın önde gelen ş ahsiyetleriyle, bu arada Ali Fuat (Cebesoy) Pa ş a ile, Refet (Bele) Pa ş a ile, Đ smet ( Đ nönü) Pa ş a ile musahabelerde ve münaka ş alarda bulunmu ş ; nihayet o devirde bir yabancının, hele Türklerin harp halinde oldukları Müttefik devletlerden birine mensup bir gazetecinin yakla ş masına pek imkân olmayan Ankara'ya girerek Mustafa Kemal Pa ş a ile iki defa görü ş meyi ba ş armı ş tır. Aya ğ a kalkmı ş Türk milliyetçili ğ inin önderi oldu ğ unu gördü ğ ü Mustafa Kemal Pa ş a'yı tanıdıktan sonra ona hayran oldu ğ unu saklamayan, Mustafa Kemal Pa ş a'nın da pek takdir etti ğ i, saygı duydu ğ u, hele ikinci defası için mektup yazarak kızı ile beraber Ankara'ya davet etti ğ i bu kadın gazeteci kimdi? Fransız tebaasından oldu ğ u ve Fransızlar da Güney Do ğ u Anadolu'yu i ş galleri altında tutup Kuvayı Milliye ile sava ş maktan geri kalmadıkları hâlde bu Fransız kadın gazeteci nasıl olmu ş tu da Türklerden itibar görmü ş , harp sahasında âdeta el üstünde ta ş ınmı ş tı? Bu suallere cevap verebilmek için Kurtulu ş Sava ş ı'nın önde gelen ş ahsiyetleri tarafından Madame Gaulis diye tanınan, hayli güzel, son derece terbiyeli ve muhakkak ki pek akıllı olan bu kadının neyin nesi oldu ğ unu anlatmamız gerekiyor: Abdülhamit devrinin son yıllarında, hele Balkan bozgunundan sonra Đ stanbul, aldı ğ ı yaralarla güç kımıldanır hale gelmi ş olan bu koca imparatorlu ğ un ne olaca ğ ını merak eden gazetecilerle dolu idi. Bunların arasında, Türkiye ile ili ş kileri daha fazla oldu ğ u için Fransız gazetecileri ço ğ unlu ğ u te ş kil
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 61

Berthe Georges - Kurtulus Savasi - Kurtulu Sava Srasnda TRK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online