Bozkurt Guvenc - Kulturun Abc'si

Bozkurt Guvenc - Kulturun Abc'si - BOZKURT GVEN KLTRN ABC'S...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BOZKURT GÜVENÇ KÜLTÜRÜN ABC'SĐ ĐÇĐNDEKĐLER Sözbaşı Atalarımız ve Köklerimiz? Bilim, Din ve Sanat Olarak Cansız-Canlı-Canlıüstü Çağdaşlık: Kent ve Endüstri Değişim ve Süreklilik Evrim ve Devrimler Fonksiyonlar ve Yapılar Gruplar: Dil, Din, Yaş, Soysop vd Halkbilimi ve Ötekiler Irkçı Yaklaşımın Yanılgısı Đnsan-Dil ve Đletişim Japon Mucizesi (mi?) Kavram ve Kuram Olarak Laiklik Nedir, Ne Değildir? Metot ve Teknikler Neolitik (Tarım) Kültürleri Oğuzlar:Kim Bu Oğuzlar? Öğeler (Unsurlar) Psikolojik Farklılıklar Rönesans:Yeniden Doğuş Süreçler: Kültürleme, Kültürlenme ve Kültürleşme Şamanlar ve Şamanlık
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Uygarlık ve Kültürler Üretim Biçimi Olarak Varlık Türü Olarak Yasalar ve Yasaklar Zen Budizm-Tasavvuf Kaynakça Sözbaşı Kültürün ABC'si hayli gecikti. Yıllar önce yazmayı tasarlamıştım. Kültürü konu edindiğimiz açık oturumlarda, tanımlardan öteye geçemezken, sorunları yüz sayfalık bir kitapçıkta toplamak kolay iş değilmiş. Denemenin gerçek bir ABC olması için, başlıca konuları Türkçenin ABC'si (29 harflik alfabesi)'ne sığdırma hevesine kapıldım. Bu heves yeni güçlüklere yol açtı. Sonunda, tasarım kendi çözümünü buldu, deneyip yanılarak: ğ harfi dışında, Türkçe ABC'nin harfleriyle başlayan 28 bölümlük kısa bir giriş. Asıl güçlük, harf sınırlamasında değil, konuların ABC'yle uyumlu sıralamasında çıktı. Ancak 28 bölüme sıra numarası verme gereği kalmadı. Bölümler kendiliğinden sıraya girdiler. Okuyucum, seçtiğim ABC sırasını izlemek zorunda değil. Okumaya herhangi bir harf veya bölümden başlayabilir. Japon, Laiklik, Neolit'ik, Psikoloji, Rönesans ve Zen Budizm gibi bir kaç harf dışındaki bütün bölümler Türkçe sözcüklerle başlıyor. Đşin başında toplam 20-25 bin sözcükten oluşan küçük bir kitap tasarlıyordum. Bilgisayarım saydı, yaklaşık 24 bin sözcükle ortalamayı tutturmuşum. Bu arada sekiz harfli sözcükler kullandığımı öğrendim. Cümleler gibi sözcüklerimi de kısaltmaya çalışıyorum. Okuma hızını kesmemek, keyfini bölmemek için, dipnotlardan kaçındım. Metin içindeki ve sonundaki kaynakları da konu sınırlı tutmaya çalıştım. Bunlardan yedisi adımı taşıdığı için mahçubum. On tanesinin çeviri, sadece beşinin yabancı dilde olması, kültürümüz açısından övünç verici bir gelişme sayılır. Önerilen kaynaklardan çoğunda, yüzler ve yüzlerce yeni kaynakla tanışmak umudu ne heyecan verici bir duygu olmalı! Konuları, bir köşe yazısı boyunda (ortalama 800 sözcük) tutmaya; belki de, bugün için doğru gibi görünen kesin yargılardan sakınıp, kalıcı sorulara öncelik vermeye çalıştım. Öğretmeye değil düşünmeye, açıklamaya değil sorgulamaya çağırıyorum okuyucumu. Bu konuda gelecek öneri ve düzeltmelerin tümüne önceden teşekkür eder,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 71

Bozkurt Guvenc - Kulturun Abc'si - BOZKURT GVEN KLTRN ABC'S...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online