Burak Eldem - 2012 Mardukla Randevu

Burak Eldem - 2012 Mardukla Randevu - 2012: MARDUK’LA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2012: MARDUK’LA RANDEVU Zecharia Sitchin’in Sümer, Akad ve Asur tabletlerinden elde ettiği bulgulara dayanıp ortaya attığı şu müthiş soru: İnsanı, maymunlar üzerinde genetik mühendislik “oynamaları” yaparak uzaylılar mı yarattılar? Ve de, gene gelecekler mi? Yoksa, uzaylı muzaylı yok da, gelecek olan bir gezegen mi? Ve çekim alanının etkisiyle buraları duman edecek, belki de hayatı söndürecek olan “zararlı” bir gökcismi mi? Kutsal metinlerde hep “kıyamet” olarak geçen, bu mu? “Hazret-i İsa’nın ikinci gelişinden” kasıt da bu olmasın? Bütün bunlara kesin bir kanıt, kesin bir yanıt bulunamadı. Ancak, “açık fikirli” insanların görmezden gelemeyecekleri bir sürü soru işareti de karşımızda kapı gibi duruyor. Yeter ki kendinizi dini inançlarınızın, okulda almış olduğunuz eğitimin, şartlanmaların etkisinden kurtarın ve düşünmekten de, soru sormaktan da korkmayın. Hani derler ya, “Karl Marx, Hegel’de başaşağı duran diyalektiği ayakları üstüne dikmiştir,” diye; işte Burak Eldem de, Zecharia Sitchin’de tepeüstü duran konuyu alıp düz dikiyor... Sitchin’i bazı abartılarından, saptırmalarından arındırıyor. Burak Eldem’in kitabını yutar gibi okuyacağınızı adım gibi biliyorum. Bunu ve bütün övgüleri fazlasıyla hak ediyor. Eğer “geçer akçe” dillere (tabii önce İngilizce) çevirilip yayınlanırsa, yurt dışında da en az o adını andığımız “gavur” yazarlar kadar ilgi toplayacağından eminim. Futboldan sonra bu alanda da Batıya, bizden ummadığı ve beklemediği büyüklükte bir başarı sunmuş olacağız! ENGİN ARDIÇ (Önsöz’den ) “Neredeyse bütün inanç sistemlerinde bir biçimde yaşayan “kıyamet günü” ya da “dünyanın sonu” gibi mitlere, farklı bir noktadan bakmaya çalışarak yazıldı bu kitap. Yola çıkarken temel aldığı bir tek varsayım vardı: Mitolojilerin ve dinlerin bilinen en eski köklerinde batıl inancın değil, göklerde ve yeryüzünde yaşanan gerçek doğal olayların bulunduğu düşüncesi.” BURAK ELDEM-Yazarın Notu- Ekim 2002 Sitchin, evrim teorisine homo sapiens’in ortaya çıkışını kesin olarak açıklayacak “eksik halka”ya hiçbir zaman ulaşılamayacağını; çünkü bu aşamanın Anunnaki soyunun üst-insansı dediğimiz türe genetik müdahalesiyle gerçekleştirildiğini ileri sürerek oldukça derin bir tartışma başlatır. Onun yaklaşımı, kutsal metinlerde “Tanrı’nın insanı kendi suretinde yaratması” muammasına da açıklık getirmektedir bir anlamda. Diğer yandan, Genesis ve Enoch’un Kitabı’nda sözü edilen “yasak ilişki”nin Anunnaki erkekleriyle dünyalı kadınlar arasında yaşandığını ve böylece Enlil’in belirlediği “koloni kuralları”nın çiğnendiğini; Tufan’ın bu nedenle insana haber verilmediğini, çünkü insanın yok olmasının istendiğini ileri sürerek bir başka muamma için de alternatif açıklama sunar. Arkeolojiyle ilgili kimi sürerek bir başka muamma için de alternatif açıklama sunar....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 60

Burak Eldem - 2012 Mardukla Randevu - 2012: MARDUK’LA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online