Burak Turna - Kayip Naas

Burak Turna - Kayip Naas - METAL FIRTINA 2 KAYIP NAA&...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: METAL FIRTINA 2 KAYIP NAA & ORKUN UÇAR Yay ¡ n Haklar ¡ Kapak Bask ¡ ORKUN UÇAR© ALT ¢ N K ¢ TAPLAR YAYINEV ¢ VE T ¢ CARET A. & .© SELÇUK ÖZDO $ AN 1. BASIM / A $ USTOS 2005 AKDEN ¢ Z YAYINCILIK A. & . Matbaac ¡ lar Sitesi No: 83 Ba 4 c ¡ lar - ¢ stanbul BU K ¢ TABIN HER TÜRLÜ YAY ¢ N HAKLARI F ¢ K ¢ R VE SANAT ESERLER ¢ YASASI GERE $¢ NCE ALT ¢ N K ¢ TAPLAR YAYINEV ¢ VE T ¢ CARET A. & .'YE A ¢ TT ¢ R. ISBN 975 - 21 - 0598 - X ALTIN K ¢ TAPLAR YAYINEV ¢ Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebio 4 lu ¢B han ¡ Ca 4 alo 4 lu - ¢ stanbul Tel: 0.212.513 63 65/526 80 12 0.212.520 62 46/513 65 18 Faks: 0.212.526 80 11 http://www.altinkitaplar.com.tr [email protected] METAL FIRTINA-2 KAYIP NAA & ORKUN UÇAR www.derzulya.com Bilmediklerinizi ö 4 renmek için okuyun! Bilgi güçtür. I. KISIM NEBBA & OPERASYONU Kay ¡ p Naa B BOLUM B ¢ R HA ¢ N 27 MAYIS 2007 - SAAT: 14.00 ANKARA - ANITKAB ¢ R (Bombard ¡ man ¡ n 'biti B inden iki saat sonra...) Ya 4 maya ba B layan ¡ l ¡ k bahar ya 4 muru, bombard ¡ man bölgesindeki s ¡ cakl ¡4¡ azaltmaya ba B lam ¡B t ¡ . ¢ lk sald ¡ r ¡ dan hemen sonra Atatürk'ün naa B¡ m kurtarmaya gelen sivil kalabal ¡4¡ da tümüyle yok etmi B lerdi ve ortal ¡ k B imdi bir mezbahay ¡ and ¡ r ¡ yordu. Ambulanslar saatlerdir bölgeden ceset ta B¡ yordu. Daha do 4 rusu ceset parçalar ¡ n ¡ ... Yeryüzünün en tahrip edici silah gücüne sahip olan devleti, on binlerce ton bombay ¡ ta B üzerinde ta B kalmay ¡ ncaya kadar An ¡ ttepe'ye bo B altm ¡B t ¡ . Sa 4 kula 4¡ ndaki beyaz leke d ¡B¡ nda her taraf ¡ kapkara olan bir sokak köpe 4 i, enkazda çal ¡B an itfaiye erlerinin aras ¡ ndan ilerledi. Herkes sanki hüzünlü bir ritme uymu B gibi, gözya B lar ¡ aras ¡ nda bir i B e yaramaya çal ¡B¡ yordu. Bir adam kendinden geçmi B halde k ¡ nk bir aslan heykelinin ba B¡ n ¡ yerine oturtmaya çal ¡B¡ yor, ba B yere dü B ünce ayn ¡ B eyi tekrar yap ¡ yordu. Orkun Uçar Köpek arada s ¡ rada yeri koklayarak ilerlemeye devam etti. Kesif bir yan ¡ k et kokusu onu buraya çekmi B ti. Ta B lar ¡ n aras ¡ ndan kanl ¡ bir ele ula B t ¡ , tam yal ¡ yordu ki yedi 4 i sert bir tekmeyle havlayarak uzakla B t ¡ . "Ho B t hayvan!" diye ba 4¡ rd ¡ b ¡ y ¡ kl ¡ bir itfaiyeci. "Burada yemek yok sana, def ol!" Karaba B , sesteki k ¡ zg ¡ nl ¡4¡ hemen anlam ¡B t ¡ . Çimenlerin üzerinden yola inmeye ba B larken iki ta B blok aras ¡ ndan gelen ilginç bir ses dikkatini çekti. Bir insan nefes al ¡ yordu, ama araya küçük bir 'ç ¡ t' sesi kat ¡ l ¡ yordu. Ta B lar ¡ n aras ¡ ndaki bo B lu 4 a bak ¡ nca orada yatmakta olan yaral ¡ insan ¡ gördü. Her taraf ¡ kan içindeydi. Yüz hatlar ¡ seçilemiyordu. Köpek, adam ¡ n ba B taraf ¡ na do 4 ru yakla B¡ nca aç ¡ k olan sa 4 gözü fark etti. Adam ¡ n surat ¡ nda bir gariplik vard ¡ ; burnu parçalanm ¡B , sol gözyuvas ¡ da 4¡ lm ¡B t ¡ ....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 76

Burak Turna - Kayip Naas - METAL FIRTINA 2 KAYIP NAA&...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online