Burak Turna - Nükleer Darbe

Burak Turna - Nükleer Darbe - YAYIN...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
YAYIN HAKLARI KAPAK © BURAK TURNA ALTIN K İ TAPLAR YAYINEV İ VE T İ CARET A. Ş . © SELÇUK ÖZDO Ğ AN BASKI I. BASIM/KASIM 2006 AKDEN İ Z YAYINCILIK A. Ş . Matbaac ı lar Sitesi No: 83 Ba ğ c ı lar - İ stanbul BU K İ TABIN HER TÜRLÜ YAYIN HAKLARI F İ K İ R VE SANAT ESERLER İ YASASI GERE Ğİ NCE ALTIN K İ TAPLAR YAYINEV İ VE T İ CARET A. Ş .'YE A İ TT İ R. ISBN 975-21 -0771 -0 ALTIN K İ TAPLAR YAYINEV İ Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebio ğ l ıı I ş han ı Ca ğ alo ğ lu - İ stanbul Tel: 0.212.513 63 65/526 80 12 0.212.520 62 46/513 65 18 Faks: 0.212.526 80 11 http://www.altinkitaplar.com.tr [email protected] com.tr www.webturkiyeforum.com by Ayhan
Background image of page 2
Nükleer Darbe Akdeniz'de Sava ş ! 1. BÖLÜM Akdeniz'in üzerinde esen karayel, köpüklü dalgalar yarat ı yor- du. Ay, gecenin sonsuz bo ş lu ğ unda denizin üzerine vuruyor, gü- ş rengi par ı lt ı larla karanl ı k sular ı biraz olsun canland ı r ı yordu. İ nsana yaln ı zl ı k hissi veren derin bo ş luk, denizin sular ı yla bulu ş ur- ken oyna ş makta olan bal ı klar ı n ne ş eli danslar ı na tan ı kl ı k ediyor- du. Havadaki kesif tuz ve deniz kokusunun e ş li ğ inde Akdeniz'de güzel bir gün hüküm sürüyordu. Bu güzel Akdeniz gecesinde, sakin su kütlesini yararak ilerle- yen Rus yap ı m ı Kilo s ı n ı f ı ölümcül bir denizalt ı , suyun yüze, ine son ç ı k ı ş ı n ı yapmaktayd ı . Ay ı ş ı ğ ı siyah gövdesinden yans ı rken, gi- zemli görüntüsüne ba ş ka gizemler kat ı yordu. Tehlike gitgide büyüdü ğ ünden, uzun süre su üstüne ç ı k ı lma- yacakt ı . Dünya sava ş ı art ı k Ortado ğ u'yu da etkisi alt ı na alm ı ş t ı . Büyük güçlerin hesapa ş ma sahas ı na dönen Ortado ğ u, ya ş anacak olan ş iddetli bir y ı k ı m ı n arifesindeydi. İ ran denizalt ı s ı Shaheen, su üzerinde yapmas ı gerekenleri ça- buk halletmeliydi. Çünkü ortal ı kta dört dönen pek çok İ srail ve
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Burak Turna Amerikan sava ş gemisi vard ı . Üstelik daha da kötüsü, denizalt ı av- lamak için üretilmi ş olan P-3'ler gözlerini kan bürümü ş avc ı lar gibi Akdeniz'in üzerinde dola ş ı yordu. Çin-Amerika kap ı ş mas ı yla ba ş layan sava ş , Rus ordular ı n ı n Türk kuvvetlerinin deste ğ i ile Avrupa'n ı n içine m ı zrak gibi girme- siyle geni ş lemeye ba ş lam ı ş t ı . Ancak Ortado ğ u'nun kesin i ş gali, bü- yük sava ş ı n vazgeçilmez gerekliliklerinden birisiydi. Daha önceki sava ş larda da öyle olmu ş tu, yine öyle olacakt ı . Tabi burada, İ ran' ı n kontrol alt ı na al ı nmas ı oldukça önemliydi. Amerika liderli ğ indeki Bat ı İ ttifak ı , Türk ve Rus kuvvetleri önderli ğ indeki Do ğ u İ ttifa- k ı 'n ı n enerji kaynaklar ı n ı kesmek için Ortado ğ u'yu tamamen ele geçirmek zorundayd ı . Ancak Do ğ u İ ttifak ı , hemen hemen her cep- hede zafer kazanm ı ş t ı . Uyu ş turucu ve alkolün etkisi, Bat ı ordula- r
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 145

Burak Turna - Nükleer Darbe - YAYIN...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online